ژانویه 22, 2021

فعالیت های فرهنگی

اطلاعات جدول (4-2-11) مربوط به متغیر وضعیت خانواده و معدل دانشجویان ایثارگر با مقدار F می باشد . چون سطح معنی داری بیشتر از 05/0 است بین دو متغیر فوق رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه : بین متغیر تعداد خواهر و برادر و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
-آزمون رابطه بین تعداد خواهر و برادر و معدل دانشجویان ایثارگر .
جدول (4-2-12): ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر با معدل دانشجویان ایثارگر
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
تعداد خواهر و برادر 221 034/0 613/0
جدول( 4-2-12) اطلاعات مربوط به متغیر تعداد خواهر و برادر و معدل دانشجویان ایثارگر با ضریب همبستگی 034/0 است . از آنجا که سطح معنی داری بیشتر از 05/0 است بین دو متغیر فوق رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه : بین فعالیت های فرهنگی و معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
-آزمون رابطه فعالیتهای فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر .
جدول (4-2-13): ضریب همبستگی شاخص فعالیتهای فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
فعالیتهای فرهنگی 217 135/0 047/0
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول (4-2-13) دو متغیر فعالیتهای فرهنگی و معدل باضریب همبستگی 135/0 با هم رابطه دارند. از آنجا که سطح معنی دار بودن کمتر از 05/0 است این رابطه معنی دار است و با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه این دو متغیر مستقیم است.
فعالیت‌های فرهنگی شامل دو بعد شناختی و عاطفی است. از دیدگاه کاربردی شامل دو جنبه نظری و عملی است. منابع فرهنگی از قبیل کتاب ‌ها یا سی‌دی و مجله ‌ها بیشتر با بعد شناختی و نظری در ارتباط است و بازدید از موزه‌ها وعکاسی و یا انجام فعالیت‌هایی مثل پرداختن به موسیقی و هنرهای نمایشی یا ورزش بیشتر جنبه عملی دارد.
بدین معنی که انجام فعالیت‌های فرهنگی از طرفی ازدیاد اعتمادبه‌نفس و از طرف دیگر افزایش علاقه و انگیزه یادگیری را به‌دنبال دارد و روحیه کار جمعی و سازماندهی را در دانشجویان تقویت می‌کند.
با توجه به جدول (4-2-13) ضریب همبستگی فعالیت‌های فرهنگی و معدل 135/0 می‌باشد بدین معنی که هر چقدر فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان ایثارگر بیشتر باشد معدل آن‌ها بیشتر می‌شود . اگرجه این رابطه قوی نیست و بر اساس نظریه سرمایه فرهنگی نشان‌دهنده استفاده محدود دانشجویان ایثارگر از منابع فرهنگی می‌باشد و انجام فعالیت‌های فرهنگی کمی در دانشگاه انجام می دهند.
فرضیه : بین متغیر دانش فرهنگی معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
-آزمون رابطه دانش فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر .
جدول (4-2-14): ضریب همبستگی دانش فرهنگی با معدل دانشجویان ایثارگر .
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
دانش فرهنگی 221 169/0 012/0
با توجه به جدول (4-2-14) دو متغیر دانش فرهنگی و معدل دانشجویان ایثار گر باضریب همبستگی 169/0 با هم رابطه دارند. از آنجا که سطح معنی داری کمتر از 05/0 است. این رابطه معنی دار است و با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی بین متغیر دانش فرهنگی و معدل دانشجویان ایثارگر رابطه مستقیم وجود دارد.
شاخص دانش فرهنگی شامل آشنایی با شاعران و هنرمندان و نویسندگان سنتی و معاصر است. از طرفی هنجارها، سنن و تجربه‌های جامعه در قالب آثار ادبی و کلاسیک به نسل بعدی منتقل می‌شود. از این جهت دانشجویانی که با مقوله دانش فرهنگی سروکار دارند با اهداف آموزشی دانشگاه هماهنگی بیشتری دارند. همچنین آشنایی دانشجویان ایثارگر با مقوله دانش فرهنگی ارتباط نزدیک و مؤثری با شاخص مهارت‌های کلامی و زبان داشته و دسترسی و تهیه آن نیز در جامعه آسان‌تر می‌باشد.
اگرچه بین معدل دانشجویان ایثارگر و دانش‌فرهنگی رایطه مستقیم وجود دارد اما رابطه‌ایی نسبتاً ضعیف است و نشان می‌دهد که دانشجویان با مقوله دانش فرهنگی به صورت کاربردی ارتباط کمی دارند و در نتیجه در پیشرفت تحصیلی آن‌ها نقش مؤثری ایفا نمی‌کند.
فرضیه :بین شاخص مهارت کلامی و زبان با معدل دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.