ژانویه 23, 2021

فعالیت های ترویجی

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
یکی از متغیرهای مهمی که در انتخاب بهره برداران شهرستان ری مورد استفاده قرار گرفت شغل سبزی کاری در نظر گرفته شده است. با استفاده از فرمول: حجم نمونه انتخابی بدست می آید.
N کل جامعه آماری به میزان 1159 نفر و ضریب تغییرات و برابر277/0 در نظر گرفته شده است. t سطح اطمینان برابر 96/1 می باشد، dخطای مجاز نمونه است که برابر 05/0 در نظر گرفته شده است. بر این اساس: نفر
تعدیل یافته
و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان و تعدیل یافته حجم نمونه انتخابی 245 نفر در نظر گرفته شده است.
شیوه نمونه گیری تصادفی می باشد.
3-5- ابزار جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات
با توجه به فقدان مطالعات در زمینه نقش روشهای آموزشی – ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری و بدیع بودن موضوع و ویژگیهای خاص پاسخگویان و ماهیت موضوع پژوهش از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نوع مصاحبه استفاده شده ساختاری است. در این شیوه پس از آماده شدن شرایط برای افراد کم سواد و یا بی سواد، مصاحبه کننده پس از معرفی خود و توضیح اهداف و مطالعه سؤالات پرسشنامه طبق روال تنظیم شده از پاسخگو پرسیده می شود و در مورد کسانی که از نظر تحصیلات در سطح متوسطه و یا بالاتر می باشند خود پاسخگو پرسشنامه را تکمیل کرده است. فرم مصاحبه در مجموع 47 سؤال را در بر داشته است که برخی سؤالات دارای سؤالات فرعی می باشد. در جدول 3-1 تناظر سؤالات پرسشنامه با اهداف تحقیق مشخص گردیده است.
جدول 3-1- تناظر پرسشنامه با اهداف تحقیق
ردیف اهداف تحقیق سؤالات تحقیق
1 ویژگیهای فردی 31 الی 35
2 فعالیت های ترویجی – آموزشی 1 الی 14 با 26 سؤال فرعی
3 عوامل اجتماعی 15 الی 18 با 9 سؤال فرعی
4 عوامل اقتصادی 19 الی 26
5 موانع و محدودیت ها 27 الی 29 با 10 سؤال فرعی
6 عوامل محیطی 29
7 دیدگاه سبزیکاران در مورد کاهش مصرف سموم و نهاده ها 36 الی 47
3-5-1- روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه میزان خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داد. روایی ابزار تحقیق توسط کمیته تحقیق و کارشناسان متخصص در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است.

3-5-2- پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را (با همان وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه، دوبار اندازه بگیریم، نتایج مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یکی از روش هایی که برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه به کار می رود استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای تعیین اعتبار فرمهای پرسشنامه به تعداد 25 نسخه بین سبزیکاران منطقه توزیع گردید. آنگاه با استفاده از پاسخ های ارائه شده ضریب اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. این ضریب نشان دهنده اعتبار ابزار اندازه گیری است.
ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه برای هریک از سؤالات در جدول 3-2 آمده است.