ژانویه 26, 2021

فعالیت های اقتصادی

خدمت یک واژه پیچیده میباشد که دارای معانی مختلفی است و طیفی از خدمات شخصی تا خدمت به عنوان یک محصول را شامل میشود (سید جوادین وکیماسی ،1384ص18). از دهه1960 تا 1980 یک طیفی از تعاریف در زمینه خدمات ارائه گردید .با این حال تعریف جامعی از خدمات ارائه نشد با این توصیف به چند تعریف در مورد خدمت میپردازیم:
خدمات شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که در زمان و مکان معین برای مشتریان تولید ارزش میکند و در نتیجه تغییری مثبت و مطلوب را به گیرندهی خدمات انتقال میدهد.(Lovelock, 1991, p.5)
خدمت تولید منفعت اساساً ناملموس یا به خودی خود به عنوان یک محصول منفرد یا عنصری مهم از محصول ملموس است که بواسطه شکلی از مبادله نیاز شناخته شده مشتری را برآورده میسازد. ((Palmer and cole, 1995. 34)
خدمت فرآیندی است مشتمل بر یک سری از فعالیت های کم و بیش نامحسوس که به طور طبیعی اما نه لزوماً همیشگی در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستمهای ارائه کننده خدمت روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد.(Gronroos, 2000, p.46)
میتوان خدمت را اقدامی تعریف نمود که ثمره یک فعالیت غیر ملموس بوده و تأثیر آن همانا تغییر وضعیت و موقعیت یک ذینفع است .خدمت به عنوان یک محصول از فرآیند آن قابل تمییز نیست و نتیجه یا اثر خدمت از ذینفع آن جدا ناپذیر بوده و نمیتواند موضوع داد و ستد جدیدی واقع شود. (گزارش انکتاد، 1988 ص188)
خدمات عبارت است از انجام دادن امری که مجموعهای از مزایا را به مشتریان عرضه میدارد .در نظام بانکداری خدمات ممکن است به وسیله دستگاه خود پرداز(ATM) فرد(مشاور) یا ترکیبی از این دو(صندوقدار) عرضه شود. ( جعفری خالدی و دیگران، 1385 ص41)
2-1-2) انواع خدمات بانکی
بانک نهاد جدیدی است که معاملات پولی و مالی را برعهده دارد .این نهاد از تحول صرافی سر برآورده است و صورت امروزین و کامل شده صرافی است .در کشورهای پیشرفته بانک بطور طبیعی از تغییر شکل صرافی به وجود آمد اما در کشورما مسیر طولانی را پیمود و سرانجام بعد از جنگ جهانی دوم ,شکل منطقی و صحیح خود را بازیافت.(ربیعی، 1380 ص11)
بانک های سنتی خدمات مختلفی را اغلب در شعب خود به مشتریان ارائه میکنند .متداول ترین این خدمات عبارتند از:
1- افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی
2- پرداخت وجه از یک حساب و یا واریز وجه به آن حساب
3- صدور دسته چک برای دارندگان حسابهای جاری
4- فروش یا بازخرید چکهای مبلغ دار
5- ارائه مانده حساب و صدور صورت حساب برای یک دوره زمانی خاص
6- ثبت و ارسال حواله های بانکی(ریالی وارزی)
7- ثبت و وصول چکهای درون بانکی و بین بانکی
8- دریافت وجه قبوض خدمات عمومی(آب برق گاز نوسازی شهرداری و…)
9- فروش اوراق مشارکت و پرداخت سود دورهای این اوراق
10- پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط این تسهیلات
11- گشایش اعتبارت اسنادی(LC) و ارائه خدمات مربوط به آن
12- خرید و فروش ارز خارجی
13- پاسخ به پرسشهای متفرقه مشتریان