ژانویه 18, 2021

فضای سبز

نام محله فضای سبز مذهبی ورزشی درمانی دبیرستان دبستان راهنمایی
سورکان – – – – × – –
4-2-2-7- نوع پوشش معابر در محله سورکان
یکی از ویژگیهای عمده سکونتگاههای غیررسمی نوع پوشش معابر این محلات است بطوریکه بخش قابل توجیهی از شبکه های این محلات فاقد پوشش آسفالت بوده که از نظر بهداشتی ساکنین را تهدید می کند. درمحله سورکان 49 درصد معابر دارای نوع پوشش آسفالت و 51 درصد خاکی هستند.
در بررسیهای فوق نوع مصالح، کیفیت ابنیه، نوع پوشش معابر بایستی توجه داشت که محلاتی که داخل محدوده شهر هستند ازنظر کیفی نسبت به محدوده های خارج از محدوده وضعیت نسبتا بهتری دارند.
جدول شماره 4-18- نوع پوشش معابر در محله سورکان
نوع پوشش سطح درصد
خاکی 31328 51
آسفالت 29550 49
جمع کل 60878 100
مأخذ: مهندسین مشاور بعد تکنیک، 1385
4-2-3- ویژگیهای جمعیتی
4-2-3-1- نسبت جنسی
در سال 1385 محله سورکان دارای 3585 نفر جمعیت بوده و نسبت جنسی در محله رقم 78/102 را نشان می دهد. در همین سال، این نسبت در کل شهر ساوه معادل 7/107 بود و مقایسه نسبت جنسی محله مورد نظر با کل شهر نشان از تعادل نسبی جمعیت محله و شهر از سوئی (نسبت جنسی بین 102 تا 105 طبیعی است) و بالا بودن سهم زنان در محله مورد مطالعه نسبت به کل شهر را دارد.
4-2-3-2- ترکیب سنی
بررسی ترکیب سنی جمعیت محله مورد مطالعه و مقایسه آن با شهر ساوه نشان می‌دهد جمعیت محله سورکان جوان‌تر از شهر ساوه است. به طوری‌که در این محله 63/45 درصد جمعیت در سن کمتر از 15 سال، 99/51 درصد در گروه‌های سنی 64-15 سال و 73/2 درصد بالای 65 سال قرار دارند. این در حالی است که در شهر ساوه 3/33 درصد جمعیت کمتر از 15 سال، 95/61 درصد 64-15 سال و 75/4 درصد بیش از 65 سال سن دارند.
4-2-3-3- بعد خانوار
براساس آمار و اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 بعد خانوار در محله مورد مطالعه معادل 21/4 نفر بود. بر اساس اطلاعات پرسشنامه نیز بعد خانوار 4 نفر می باشد. این شاخص در کل شهر ساوه معادل 71/3 بوده است. مقایسه دو سنجش فوق نشان از بالابودن بعد خانوار (اندازه خانوارها) درمحله سورکان نسبت به کل شهر ساوه دارد.
4-2-3-4- مبدأ مهاجرت ساکنین
مطالعه مبداء مهاجرین امکان شناخت فرهنگ، روحیات و تاریخ ساکنین را فراهم می‏سازد تا دقیق‏تر به تحلیل مسائل اجتماعی موجود در محدوده مورد مطالعه پرداخته شود و متناسب با فرهنگ بومی ساکنین برنامه‏ریزی گردد. علاوه بر این شناخت و مطالعه نقطه مبداً و مقایسه آن با نقطه مقصد عوامل دافعه و جاذبه را روشن می‏سازد. بنابراین می‏توان راه‏حلی پایدار برای ماندگاری جمعیت ارائه داد.
با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه در محله سورکان حدود 63 درصد از مهاجران از روستاهای شهرستان ساوه و یا سایر شهرستان ها به این محله آمده و سکونت گزیده اند. تنها 25 درصد از پاسخگویان محل تولد خود را شهر ساوه بیان نموده اند. نمودار شماره 4-6 مبدأ مهاجرت ساکنین به این محله را با توجه به محل تولد آنها نشان می دهد.