ژانویه 15, 2021

فرصت ها و تهدید ها

وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران چگونه است؟
جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان دایره سیستم ها، روسا، معاونین، کارکنان و مشتریان شعبا بانک مسکن استان مازندران می باشد که برآورد حجم نمونه از طریق جذول مورگان در نهایت 440 نفر تخمین زده شد انتخاب شدند. محقق در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نموده. ابزار جمع آوری در دو پرسش نامه محقق ساخته در دو مرحله بین اعضای نمونه توزیع شده است. در مرحله اول پرسش نامه باز پاسخ در کلیه شعب بانک مسکن استان توزیع شده و در مرحله دوم با توجه به یافته های مرخله اول پرسشنامه با استفاده از روش از روش دلفی و پس از تعیین روایی محتوایی و ضریب پایایی 782/0 در بین گروه نمونه توزیع شده است.
گام اول: بررسی پرسش اول پژوهش
1-نقاط قوت وضعف ( عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدید ها ( عوامل خارجی) بانکداری الکترونیک بانک مسکن استان مازندران کدامند؟
الف) مهم ترین عوامل قوت بانکداری الکترونیک بانک مسکن استان مازندران ابه ترتیب ز نظر پاسخ گویان به شرح ذیل می باشد:
1 خود پردازهای باتک مسکن با خدمات مناسبی مانند وجود منوهای ساده و فراوان و برداشت بدون کارت.
2 خدمات کارت از قبیل صدور آنی، اقساط کارتی،کارت هدیه و…..
3 خدمات مناسب موبایل بانک مانند در دسترس بودن و ارسال سریع پیامک پس از هر واریز و برداشت.
4 خدمات مناسبی از قبیل انتقال سه وجهی و……
5 نیروی انسانی جوان ،مستعد، علاقه مند و با دانش.
6 وجود خدمات بسیار متنوع در اینترنت بانک مانند پرداخت اقساط ، صورت وضعیت ،شارژ و…
7 تکنولوژی متنوع نسبت به رقبا و دارای سیستم های مجازی قوی.
8 وجود قوانین تسهیل کننده و توجه کافی مدیران به بانکداری اینترنتی.
9 وجود مشتریانی بیشتر از بانک های دیگر به دلیل قدمت بانک .
10 داشتن تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی خوب.
ب) مهم ترین عوامل ضعف بانکداری الکترونیک بانک مسکن استان مازندران به ترتیب از نظر پاسخ گویان به شرح ذیل می باشد:
1- وجود مقررات سخت گیرانه ،مشوق های نا کافی،عدم ریسک پذیری مدیران ،وجود دیدگاه های سنتی مدیران.
2- عدم نصب سریع و پشتیبانی مناسب و سرعت پایین دستگاه ها.
3- ارتباط نامناسب کارکنان با مشتریان ،بی اطلاعی از برنامه ها ، افکار منفی کارکنان.
4- عدم یکپارچگی و جزیره ای بودن ،استفاده از خط دیتا،متمرکز نبودن همه حسابها.
5- کارکرد نامناسب موبایل بانک ،نبود بلوتوث در همه شعب و عدم انتقال وجه.
6- موقعیت مکانی نا مناسب شعب و تبلیغات نامناسب وعدم اطلاع رسانی مناسب به مشتریان.
7-عمر محدود کارت و رمز،عدم اتصال همه حسابها به یک کارت.
8- کمبود خود پرداز در مراکز خرید واز کار افتادگی فراوان و اهمیت بیش از حد به پول گذاری.
9- عدم اعتماد به اینترنت ،سرعت پایین،عدم امکان افتتاح حساب.