فرآیند تصمیم گیری

اعتماد به رسانه
78/.0
نوع برنامه های پخش شده از رسانه
77/0
زمان پخش برنامه ها
70/0
3-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش
تعاریف مفهومی
مشارکت در واقع نوعی رفتار اجتماعی ، مبتنی بر اعتقاد و منافع شخصی یا گروهی است. مشارکت عبارت است از میزان دخالت اعضای نظام در فرآیند تصمیم گیری. در حقیقت جوهر مشارکت ، منابع مشترک گروه در جامعه و منافع مشترک فرد درگروه است.(لهسایی زاده ،28:1379).
مشارکت: سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در برنامه یا گروهی فعالانه شرکت جستن است ( بیرو، 1370: 431) شرکت فعالانه انسانها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به طور کلی تمامی ابعاد زندگی خودشان است. (ساروخانی، 1370: 521) تعریف مفهومی : مشارکت عبارت است از ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تلاش جمعی میان افراد یک جامعه به منظور نیل به یک نظام عادلانه اجتماعی یا متشکل ساختن گروه های محروم از مزایای اجتماعی به منظور تامین برخی نیازهای ضروری آن ها ( که دولت آن را تامین نمی کند یا خارج از توانایی مالی او می باشد ) از طریق خود یاری ( سپهری ،1373 ، به نقل از نعمت اله متین ، 214:1380).
تعریف عملیاتی مشارکت : در این تحقیق میزان مشارکت از طریق مشارکت مالی ، یدی و فکری و نحوه مشارکت دراین فعالیت ها سنجیده می شود که ابعاد مشارکت در زیل مطرح شده است .
مشارکت تک بعدی : در این نوع مشارکت تنها یک بعد از مشارکت مطرح است ، مانند کمک های مالی مشارکت کننده وقتی کمک مالی انجام گرفت ، از نظر مشارکت جو، کار تمام شده تلقی می شود.
مشارکت چند بعدی : در این ابعاد گوناگون وجلوه های متعددی از مشارکت فعال می شود مانند : مشارکت مالی ، مشورتی و فکری و یا مشارکت بدنی در قالب استفاده از نیروی انسانی . نحوه مشارکت در طرح اکرام : برای مشارکت درطرح اکرام می توان در هریک از حوزه های زیر فعالیت کرد.
 درمان (مساعدت نقدی ، لوازم پزشکی، خدمات پزشکی، وام قرض الحسنه، دارو و هزینه های بیمارستان)، مسکن (ودیعه مسکن ،اهداء مسکن ، پرداخت وام قرض الحسنه ، پرداخت اجور ماهیانه اهداء خدمات و مصالح عمرانی ؛ اعطای سرمایه های قابل بازگشت، خرید مسکن)،
کارآفرینی یا اشتغال کوچک و زود بازده (آموزش مهارتهای شغلی ،دعوت به اشتغال ، اهدا‌ء سرمایه در قالب بلاعوض یا وام )،
 خدمات فرهنگی و آموزشی (تحصیلی) ،(کمک هزینه ی تحصیلی، اهداء ابزار کمک آموزشی،تدریس ، برگزاری کارگاه آموزشی،هدایت و مشاوره ی تحصیلی)
اوقات فراغت (برگزاری کلاسهای آموزشی ،معرفی اماکن فرهنگی ،آموزش و تفریحی ، اهداء مساعدت های نقدی ، برقراری تعامل با امکانات موجود دولتی و خصوصی ، تأمین امکانات رفاهی ) .                  
اعتماد به رسانه :
ملینجر» اعتماد را مفهومی دو بعدی می داند که شامل: اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه های طرف مقابل و یکرنگی و صمیمیت در اعمال و گفتار طرف مقابل می باشد.«مرتن دوچ» نیز اعتماد را چنین تعریف می کند:«اعتماد عبارتست از انتظار وقوع یک رویداد به طوری که این انتظار منجر به رفتار می گردد که در صورت برآورده شدن انتظارات فرد، پیامدهای انگیزش مثبت در وی ایجاد کند و در غیر این صورت پیامدهای انگیزشی منفی در پی دارد.»
اعتماد به رسانه از طریق درستی خبر، سرعت اطلاع رسانی و واقعی بودن خبر، پاسخ گویی به موقع به نیاز مخاطب سنجیده می شود .
زمان پخش : مانند بامدادی، نیمروزی، عصرگاهی، شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب و تاریخ پخش به ایام
تعریف رسانه های جمعی