عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

Off By
دانلود پایان نامه

اجاق، ن. (1391). رابطهی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان بیمارستانهای منتخب استان البرز. پایاننامهی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
احمدی دشتیان، آ. (1390). رابطه ی مدیریت استعداد با فرایند انتخاب مدیران در بیمارستان های منتخب دولتی و خصوصی استان مازندران در سال 1389. پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
اسدی و دیگران. (1388). رابطهی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. نشریهی حرکت، مدیریت ورزشی، شمارهی اول، 245-273.
اعرابی، م و فخاریان، م. (1387). اندازهگیری سطح یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکتهای تابع شرکت صنایع شیر ایران). پژوهشهای مدیریت، سال اول، شمارهی اول، 129-109.
افجهء، ع و رضایی ابیانه، ن. (1392). رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه. فصلنامهی علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شمارهی هفتاد، 247-221.
ایوب، ا. (1387). چالشهای سازمانهای ایرانی در مواجه با نیروهای دانشگر: راهکارهایی در حوزه مدیریت منابع انسانی. از http://hrd.persianblog.ir
بیگی، م. (1389). ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور. پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه پیامنور.
پارسا، م. (1374). روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریهها. تهران: سخن.
پورحسینی، ج. (1386). سازمانهای یادگیرنده، ضرورت کسب و کار در دنیای امروز. مجلهی مدیریت، سال هجدهم، شمارهی 122-121.
تاجالدین، م و معالیتفتی،م. (1387). چرا مدیریت استعداد. ماهنامهی تدبیر، شمارهی صد و نود و یک، 135-115.
تاجالدین، م و معالیتفتی،م. (1387). مدیریت استعدادها. ماهنامهی تدبیر، شمارهی صد و نود و دو.
تونکهنژاد، م و داوری، ع. (1388). توسعهی منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان. فصلنامهی پژوهشهای مدیریت انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال اول، شمارهی سوم، 247-221.
تیمورنژاد، ک و صریحیاسفستانی، ر. (1389). تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی. فصلنامهی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارهی شصت و دوم، 59-37.
جعفری، ح.، قنواتینژاد، ز و میرزایی، ز. (1392). وضعیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1390. دو ماهنامهی علمی- پژوهشی جندی شاپور، دورهی چهارم، شمارهی اول، 90-82.
چناری، ع و صائمیان، ص. (1387). مدیریت دانش و استعدادها. مدیریت، سال نوزدهم، شماره‌ی صد و نود و یک و صد و نود و دو، 19-18.
چوپانی، ح.، سیادت، ع و پور، م. (1391). افزایش یادگیری در سازمانها؛ با تاکید بر عوامل سازمانی موثر بر آن. نشریهی صنعت لاستیک، شمارهی شصت و نهم، 70-59.
حاتمی، و دستار، ح. (1391). تبیین نقش یادگیری در بهره وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال چهارم، شماره اول، 53-27.
حاجیکریمی، ع و حسینی، ا. (1389). تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد. مطالعات مدیریت راهبردی، شمارهی دوم، 71-51.
حاجیکریمی، ع و سلطانی، م. (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شمارهی بیست و سوم، 116-95.
حافظنیا، م. ر. (1387). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت
حجازی، ی.، عباسی، ع، ایروانی، ه، زالی، م و علوی، ب. (1390). یادگیری سازمانی در دانشکدههای کشاورزی استان تهران. مجلهی تحقیقات اقتصاد و توسعهی کشاورزی ایران، شماره دوم، ص184-175.
حسینی، ا. (1390-1389). نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد. فصلنامهی اقتصاد و تجارت نوین، شمارههای بیست و سوم و بیست و چهارم، 205-181.
خالوندی، ف و عباسپور، ع. (1392). طراحی مدل بهینهسازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه‌ی موردی شرکت نفت و گاز پارس. پژوهشهای مدیریت عمومی، سال ششم، شمارهی نوزدهم، 128-103.