نوامبر 25, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در …

میانگین نمرات

۲/۳

۳/۳

۶/۳

۶/۳

۶/۳

۲/۳

۵/۳

همانطور که در جدول ۵-۱ نشان داده شده است، نمرات نظرات خانوده در باره برند و وفاداری برند دارای کمترین میانگین هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظرات خانواده های افراد مورد مطالعه در باره برند و میزان وفاداری آنها نسبت به متغیرهای آگاهی،تداعی،کیفیت و ارزش ویژه برند درسطح پایینی است. لازم به ذکر است که میانگین نظرات خانواده و وفاداری از میانگین مورد انتظار(۳) بالاتر بوده ولی نسبت به سایر متغیرها پایین تر بوده است.
۵-۳٫ بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
فرضیه اول : نظرات مثبت خانواده درباره برند با آگاهی برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۱۲۱/۰) می توان گفت که بین اطلاعات مثبت در مورد یک برند در خانواده با آگاهی برند رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در ارائه اطلاعات مثبت در مورد برند در خانواده موجب افزایش آگاهی برند می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با تحقیق یاسین و زهاری(۲۰۱۱)، گیل و دیگران ( ۲۰۰۷ )، موری و دیرگرا ( ۲۰۰۲ ) ، یادگاری نیارکی(۱۳۸۷) همراستاست.
فرضیه دوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با تداعی از برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۵۳۴/۰) می توان گفت که بین اطلاعات مثبت در مورد یک برند در خانواده با تداعی برند رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در ارائه اطلاعات مثبت در مورد برند در خانواده موجب افزایش تداعی برند می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با تحقیق یاسین و زهاری(۲۰۱۱)، گیل و دیگران ( ۲۰۰۷ ) ، اولزن (۱۹۹۳) و نیارکی(۱۳۸۷) همراستاست.
فرضیه سوم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۵۷/۰) می توان گفت که بین اطلاعات مثبت در مورد یک برند در خانواده با کیفیت درک شده رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است هرگونه افزایش در ارائه اطلاعات مثبت در مورد برند در خانواده موجب افزایش کیفیت درک شده می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با تحقیق یاسین و زهاری(۲۰۱۱)،گیل و دیگران ( ۲۰۰۷ ) و یادگاری نیارکی(۱۳۸۷) همراستاست.
فرضیه چهارم: نظرات مثبت خانواده درباره برند با وفاداری رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۳۲۱/۰) می توان گفت که بین اطلاعات مثبت در مورد یک برند در خانواده با وفاداری رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در ارائه اطلاعات مثبت در مورد برند در خانواده موجب افزایش وفاداری می شود و بر عکس.
فرضیه پنجم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۰۲۳/۰ و غیر معنادار) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه فوق رد می شود
فرضیه ششم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با تداعی رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۴۵۲/۰) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با تداعی رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزایش در تداعی می شود و بر عکس.
فرضیه هفتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۴۷۳/۰) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزایش در کیفیت درک شده می شود و بر عکس.
فرضیه هشتم: ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۱۲۵/۰) می توان گفت که بین ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با وفاداری رابطه ی معنی داری دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی موجب افزایش در وفاداری می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با یافته های آتاناسیوس(۲۰۱۳) همراستاست.
فرضیه نهم: آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۰۶۹/۰ و غیر معنادار) می توان گفت که بین آگاهی به برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه فوق را نمیتوان پذیرفت. نتیجه حاصل با یافته های تحقیقات آتاناسیوس(۲۰۱۳)، گیل و دیگران ( ۲۰۰۷)، ضربی و دیگران ( ۱۳۸۷ ) و شفیع ها و دیگران ( ۱۳۷۸ ) همراستا بوده و با نتایج مطالعات ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)، آکر ( ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶)، یو و دیگران (۲۰۰۰و۲۰۰۲)، زینبایر و بکی[۵۴](۲۰۰۴)، اتیلگان(۲۰۰۶)، گیلانی نیا و موسویان(۱۳۸۹)، شمس و دیگران(۱۳۸۷)، یادگاری نیارکی(۱۳۸۷) همراستا نیست.
فرضیه دهم: تداعی برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۶۸۳/۰) می توان گفت که بین تداعی برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در تداعی برند موجب افزایش ارزش ویژه ی برند می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با مطالعات آتاناسیوس(۲۰۱۳)، ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)، آکر ( ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶)، یو و دیگران ( ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ )، بکی(۲۰۰۴)، اتیلگان ( ۲۰۰۶ )، شمس ( ۱۳۸۷) و یادگاری نیارکی(۱۳۸۷) همراستاست اما با یافته های تحقیقات گیل و دیگران ( ۲۰۰۷ )، هرندی و رحیم نیا(۱۳۹۱)، موسویان(۱۳۸۹)، تحقیق ضربی و دیگران (۱۳۸۷ ) و شفیع ها و دیگران ( ۱۳۷۸) همراستا نیست.
فرضیه یازدهم: کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۷۹۳/۰) می توان گفت که بین کیفیت درک شده با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در کیفیت درک شده موجب افزایش ارزش ویژهی برند میشود و بر عکس. نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات آتاناسیوس (۲۰۱۳)، ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)، آکر ( ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶ )، یو و دیگران ( ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲)، بکی (۲۰۰۴ )، اتیلگان(۲۰۰۶)، هرندی و رحیم نیا(۱۳۹۱)، گیلانی نیا و موسویان(۱۳۸۹)، شمس و دیگران (۱۳۸۷) و ضربی و دیگران ( ۱۳۸۷ ) همراستاست. اما با یافته های تحقیقات گیل و دیگران ( ۲۰۰۷ ) و شفیع ها و دیگران ( ۱۳۷۸ ) همراستا نیست.
فرضیه دوازدهم: وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد
با توجه به نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۴۶۱/۰) می توان گفت که بین وفاداری با ارزش ویژه برند رابطه معنی داری وجود دارد. این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در وفاداری موجب افزایش ارزش ویژه ی برند می شود و بر عکس. نتیجه حاصل با نتیجه مطالعات آتاناسیوس(۲۰۱۳)، ساهین و زهیرکیتاپسی(۲۰۱۱)، آکر (۱۹۹۱ و ۱۹۹۶)، یو و دیگران (۲۰۰۰ و ۲۰۰۲)، زینبایر و بکی (۲۰۰۴)، اتیلگان(۲۰۰۶)، گیل و دیگران (۲۰۰۷)، هرندی و رحیم نیا(۱۳۹۱)، گیلانی نیا و موسویان(۱۳۸۹)، شمس و دیگران (۱۳۸۷)، ضربی و دیگران (۱۳۸۷) و شفیع ها و دیگران (۱۳۷۸) همراستاست.

نوشته ای دیگر :   مقاله - عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.