نوامبر 24, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

۱۱

کیفیت بر ارزش

۴۵/۰

۵۵/۶

تأیید

۱۲

وفاداری بر ارزش

۲۳/۰

۸۸/۵

تأیید

همانگونه که مشاهده می کنید نتایج تحلیل حاصل از بررسی فرضیه ها به شکل فوق می باشد. به طور کلی در آزمون تحلیل مسیر هر گاه نتیجه آماره t استیودنت(عدد معناداری) بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- (۹۶/۱> t >96/1) باشد فرضیات رد و اگر خارج از آن باشد فرضیات مورد قبول واقع می شوند. با توجه به مطالب گفته شده فرضیات ۵ و ۹ را به دلیل واقع شدن عدد معنی داری آن در فاصله مربوطه نمی توان پذیرفت.
E:tarahitarhtazhib312.jpg

فصل پنجم

E:tarahitarhtazhib312.jpg نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

در سال های اخیر فضای کسب و کار در جهان شاهد تغییر و تحوّلات بسیار زیادی بوده است از جمله این تغییرات می توان به تغییر نگرش شرکت ها از دارایی مشهود به سمت دارایی نامشهود اشاره کرد از این رو فرآیند ارزش گذاری دارایی نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکت ها برخوردار است. در نظر گرفتن دارایی نامشهود کمک می نماید تا ارزیابی درست تری از عملکرد سازمان ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشیم.
مهترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش ، مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه خاص است، لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن است که می توانند کاربرد پیدا کنند. نتایج و پیشنهادها علاوه بر آنکه از نظر کاربردی کردن پژوهش اهمیت دارد، در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملاً مؤثر است. این فصل از قسمت های نتیجه گیری از یافته های تحقیق ( یافته های توصیفی و یافته های استنباطی) و محدودیتها و پیشنهادهای آتی تنظیم شده است
۵-۲٫ یافته های پژوهش با توجه به آمار توصیفی
در جدول زیر میانگین نمرات هریک از متغیرها نشان داده شده است:
جدول ۵-۱ میانگین نمرات متغیرهای تحقیق

نوشته ای دیگر :   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نظرات خانواده در باره برند ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی[۵۳] آگاهی برند تداعی برند کیفیت برند وفاداری برند ارزش ویژه برند