نوامبر 25, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات …

وفاداری

۴

۸۱/۰

ارزش ویژه

۴

۸۲/۰

۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل داده ها

جهت تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و از تحلیل مسیر برای بررسی اثر هر یک از متغیرها بر ارزش ویژه برند توسط نرم افزار Lisrel استفاده می شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۹٫ مدل معادلات ساختاری

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روشها نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یامفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تأییدی ، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک ، تجزیه و تحلیل مسیر ، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روشهای آماری است. جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.

۳-۹-۱٫ ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر

یکی از قویترین و مناسب ترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود.
تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روشهای تجزیه و تحلیل متغیر وابسته N متغیر مستقل و K اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی ترین روشهای تجزیه و تحلیل ساختارهای داد ههای پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که می بایستی اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می یابد. تحلیل ساختارهای عاملی یک متد و روش آماری برای یافتن مجموعه ی کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده (متغیرها یا عامل های پنهان) است که می تواند برای محاسبه کواریانس بین مجموعه بزرگتری از متغیرهای مشاهده شده (متغیرهای آشکار) استفاده شود. یک عامل، متغیری غیرقابل مشاهده است که فرض می شود روی متغیرهای مشاهده شده تاثیر می گذارد. تحلیل عاملی همچنین برای ارزیابی روایی و اعتبارسنجی مقیاس های قابل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد (کرامینز و زلر[۴۷]، ۱۹۷۹).
تحلیل مؤلفه اصلی[۴۸] نیز تعداد متغیرها را کاهش می دهد اما با تحلیل عاملی اصلی[۴۹] تفاوت دارد. یک عامل (متغیر پنهان مشاهده نشده) برای اعمال تاثیر علی بر متغیرهای مشاهده شده در نظر گرفته شده، در حالی که رابطه علی اساسی در تحلیل مؤلفه اصلی معکوس است; متغیر های مشاهده شده ترکیب خطی از متغیرهای پنهان در تحلیل عاملی هستند، در حالی که اجزای اصلی (وزن) ترکیب خطی از متغیرهای مشاهده شده هستند. اجزای اصلی برای واریانس کل محاسبه می شوند، در حالی که عامل ها برای محاسبه واریانس مشترک از واریانس کل می باشند. مدل یابی معادلات ساختاری، تکنیک تحلیل چند متغیره ای بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری خطی است که به پژوهشگر این امکان را می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختار کواریانس، مدل یابی علی و گاه لیزرل نامیده می شود. به طور کلی معادلات ساختاری دارای سه مدل اساسی زیر می باشد:

نوشته ای دیگر :   دسته بندي علمی - پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت ...

  1. مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تاییدی)
  2. مدل ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی)
  3. مدل عمومی معادلات ساختاری

در مدل اندازه گیری روابط بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده شده در خور توجه است که به دو مدل اندازه گیری X و Y دسته بندی می شود. در مدل ساختاری به دنبال این موضوع هستیم که مشخص کنیم روابط موجود بین متغیرهای پنهان که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده های گردآوری شده از نمونه مورد تایید قرار می گیرد یا خیر. اما مدل عمومی ، ترکیب دو مدل اندازه گیری و ساختاری است و در آن هم روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار (مدل اندازه گیری) و هم روابط بین متغیرهای پنهان (مدل ساختاری) مورد توجه قرار می گیرد. (کرامینز و زلر[۵۰]، ۱۹۷۹).

E:tarahitarhtazhib312.jpg

فصل چهارم

E:tarahitarhtazhib312.jpgتجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داد ه های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن و … می پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می گردد.

نوشته ای دیگر :   بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی ...

۴-۲٫آمار توصیفی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت ، سن و … پرداخته می شود.
۴-۲-۱٫ جنسیت