نوامبر 25, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در …

 ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات به عمل آمد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آن ها روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
 بعد از طراحی سوالات برای اندازه گیری هر متغیر، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید راهنما قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود.
 در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی و توزیع گردید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳-۷٫ پایایی پرسشنامه

هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان های مختلف دوباره انجام شود به نتایج مشابهی دست یابد. به عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. پایایی و یا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سروکار دارد (سکاران، ۱۳۸۱).
در این تحقیق قبل از توزیع نهایی پرسشنامه تعداد ۳۰ نفر از مشتریان به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت. بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار ۱۸ SPSS برای آنان محاسبه گردید. در نهایت در جدول زیر نیز ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها با توجه به کل داده ها آورده شده است.

جدول ۳-۲: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها

نوشته ای دیگر :   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در ...

متغیرهای مورد بررسی تعداد آیتم آلفای کرونباخ
نظرات مثبت خانواده درباره برند ۴ ۸۶/۰
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی ۴ ۷۶/۰
آگاهی ۴ ۷۱/۰
تداعی ۵ ۷۵/۰
کیفیت ۴ ۷۸/۰