نوامبر 25, 2020

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

E:tarahitarhtazhib312.jpg
فصل سوم
E:tarahitarhtazhib312.jpg روش شناسی تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز میگردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیات می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات ، داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساس و پایه تحقیق می باشد ودر نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.
لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته می شود. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون روش تحقیق ،جامعه آماری، نمونه گیری ، اعتبار و روایی و چگونگی آزمون فرضیات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲٫ روش تحقیق

هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهای را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد . تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .تحقیقات توصیفی را می توان به پنج دسته پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، بررسی موردی ، تحقیق علی – مقایسه ای تقسیم نمود(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵).
با توجه به تعاریف هر یک از روش های یاد شده، روش تحقیق در این بررسی، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .

نوشته ای دیگر :   مقاله - عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار ...

۳-۳٫ جامعهی آماری

جامعه آماری را می توان اینگونه تعریف نمود:
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،۱۳۸۴)
جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان و مصرف کنندگان اینترنت پرسرعت (شرکت های های وب , پارس , آسیاتک و مخابرات) استان گلستان می باشد که برای خرید سرویس به نمایندگی ها و دفاتر فروش مرکزی این شرکت ها مراجعه می کرند. تعداد جامعه آماری تحقیق نامحدود است.

۳-۴٫ نمونه آماری

در این پژوهش به دلیل نامحدود بودن حجم نمونه و باتوجه به جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

۳-۵٫ ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می شود. سوالات پرسشنامه بر اساس تحقیق گیل و همکاران(۲۰۰۷) و جلیلوند و سمیعی (۲۰۱۲) طراحی شده است . پرسشنامه حاوی ۲۹ سوال می باشد . سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخ دهندگان ، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت علامت گذاری کنند که پرسش نامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع خواهد شد.
در جدول زیر شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق آورده شده است:

جدول ۳-۱: شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق

نوشته ای دیگر :   دسته بندی علمی - پژوهشی : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس ...
متغیرهای مورد بررسی شماره سوالات جمع منبع
نظرات مثبت خانواده درباره برند ۷-۱۷-۲۲-۲۸ ۴ گیل و همکاران(۲۰۰۷)
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی ۲-۱۱-۲۰-۲۹