ژانویه 21, 2021

متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۲۱

۴۸

۳۳

۱۰۳

۷۱

۱۵سال به بالا

۴۱

۲۹

۱۴۴

۱۰۰

جمع

۱۴۴

۱۰۰

جدول فوق توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تجربه کاری را نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود بیشترین درصد (۳۳درصد) متعلق به تجربه کاری ۱۰تا۱۵ سال وکمترین درصد (۸درصد) متعلق به تجربه کاری زیر ۵ سال می باشند. تجربه کاری۵تا۱۰سال ۳۰ درصد و بالای ۱۵ سال ۲۹ درصد نمونه را به خود اختصاص داده است .نمودار زیر توزیع فراوانی به تفکیک تجربه کاری ارائه شده است.
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی به تفکیک پست سازمانی
۴-۳ اطلاعات مربوط به خصوصیات جامعه آماری ( سوالات مربوط به پرسشنامه)
۴-۳-۱)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری توصیفی داده ها ،سوالات هر یک از فرضیه ها بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهندگرفت .با توجه به اینکه پرسشنامه با مقیاس لیکرت تنظیم شده است گزینه ها از ۱ الی ۵ ارزش گذاری کردیم. برای تأئید یارد فرضیه ها میانگین ارزش گزینه ها محاسبه شده است.(میانگین اعداد ۱ تا ۵ عدد ۳ می باشد.)میانگین ارزش ها (سه) برای سنجش تائید یا رد فرضیه ها بکار می رود. برای انجام این کار باید میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه محاسبه شود.
قابل توجه است که میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه از مجموع حاصلضرب فراوانی گزینه های سوالات فرضیه در مقدار ارزش آن و تقسیم عدد بدست آمده بر مجموع پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بدست می آید.(میانگین های موصوف در ستون آخر هر جدول با رنگ قرمز مشخص شده است). لذا چنانچه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه از میانگین ارزش گزینه ها بیشتر باشد بدین معنی خواهد بود که دامنه پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی زیاد و زیاد شده است. با توجه به اینکه پاسخهای زیاد وخیلی زیاد موجب تائید فرضیه می گردد، پس در این حالت فرضیه مربوطه تائیدوپذیرفته می شود. در غیر این صورت دامنه پاسخ های داده شده به سوالات فرضیه مورد نظر وارد محدوده پاسخهای خیلی کم، کم و متوسط شده است با توجه به اینکه پاسخ های مذکور موجب رد فرضیه می گردد لذا در این حالت فرضیه مربوطه رد خواهد گردید. در این بخش تمامی فرضیه های تحقیق با مقایسه میانگین های فوق الذکر مورد بررسی و رد یا تائید قرار خواهند گرفت.
۴-۳-۱-۱)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول
فرضیه اول:تغییرمهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهرتاثیرگذاراست.(سوال۱ تا۵ پرسشنامه)
الف)وضعیت سوالات مربوط به مولفه تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
جدول ۴-۶فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به تغییر مهارتهای رفتاری و فنی (سوال۱تا۵ پرسشنامه)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

گویه ها خیلی زیاد