ژانویه 16, 2021

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۵

۳-۵بررسی پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی[۹۵] یا قابلیت اتکاء یکی از ویژگی های فنی اندازه گیری است و موئد این امر است که ابزار اندازه گیری در شرایط مختلف تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. منظور از قابلیت های اتکا، ثبات واحد اندازه گیری است (ایران نژادپاریزی، ۱۳۸۵). ضریب قابلیت اتکا از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است و نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. در پژوهش های تجربی یک امر مسلم وجود دارد و آن این است که پژوهشگر نمی تواند بدون داشتن داده های خوب نتایج خوبی بدست آورد. شرط بدست آوردن داده های خوب آن است که ابزار و روش های اندازه گیری و سنجش از پایایی کافی برخوردار باشند (دانایی فرد و همکاران ؛۱۳۸۳) . مقدار آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS برای پایایی سوالات پرسشنامه استفاده خواهد شدکه از مقدار لازم آن یعنی ۷ % برخوردار باشد .در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . بدین صورت که پرسشنامه ها در جامعه‌ی مورد نظر توزیع و جمع‌آوری گردید و پس از وارد کردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزارSPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.[۹۶]در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای پرسشنامه ۷۴٫۲ درصد تعیین گردید که بیانگر پایایی بالای ابزار سنجش می‌باشد.
۳-۶بررسی روایی ابزار اندازه گیری
روایی یا قابلیت اعتبار وسیله اندازه گیری عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده هایی که موضوع اندازه گیری هستند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۵). آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به بیان دیگر یک آزمون همیشه باید چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است و باید بتواند به علت وجودی خود پاسخ دهد . لذا با توجه به تعریفی که از پایایی ارائه شده ؛ پایایی شرط لازم روایی است و روایی شرط کافی برای پایایی است. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار های اندازه گیری وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :
روایی محتوا
روایی ملاکی
جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده می شود. روایی محتوایی توسط اساتید وصاحبان فن با توجه به دریافت اصل پرسشنامه و با نظر اساتید مورد بررسی قرار گرفته وتائید شده است. برای بالا بردن روایی پرسشنامه باید سوالات طرح شده به وسیله محقق از سوی متخصصان و خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد تا سوالاتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد که هیچگونه ابهام و نارسایی نداشته و در واقع آنچه مورد نظر است به دست آورده شود.و همچنین با اجرای مجدد پرسشنامه و یا طرح سوالات بنحوی دیگر و در زمانی متفاوت و مقایسه پاسخها،می توان پایایی پرسشنامه را تقویت نمود(خلیلی شورینی،۱۳۸۳).
علاوه بر این که سؤالها و شاخصها با مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع و فرضیههای پژوهش انتخاب می شوند،از روایی صوری نیز استفاده خواهدشد. بدین‌صورت که برای حصول اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامهها، ویرایش اولیه آن بین استادان راهنما و مشاور و برخی از صاحبنظران و استادان دانشگاه توزیع می شود تا راجع به محتوای آن و توان سنجش شاخصهای مورد نظر و آزمون فرضیههای پژوهش پیشنهادهای لازم را ارائه دهند. پس از اعمال نظرهای ایشان تأییدنهایی استادان محترم،پرسشنامه میان ۳۰ نفر ازجامعه آماری برای محاسبه ضریب پایایی توزیع گردید.
۳-۷تجزیه و تحلیل داده ها
روش هایی که برای سازمان دادن ؛ خلاصه کردن و توصیف مشاهده ها به کار می رود آمار توصیفی نامیده می شود (حافظ نیا،۱۳۸۳) .روش تجریه و تحلیل داده ها از ۲ طریق انجام خواهد شد:
۱)آمار توصیفی :
به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی شامل فراوانی،در صدفراوانی،میانگین، نما؛ میانه ؛ مد می پردازد .
۲) آمار استنباطی :
برای استنتاج کمی بر پایه احتمالات از طریق اطلاعات گروه نمونه ازآمار استنباطی استفاده می شود (همان منبع) .در آمار استنباطی این پژوهش ؛فرضیات از طریق آزمون Tتک متغیره جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای هر فرضیه جهت تاییدیارد آزمایش خواهد شد . همچنین جهت بررسی نرمال بوده داده های پرسشنامه از آزمون K-S استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش می‌باشدکه معمولاًدر بخش چهارم گزارش می‌آید. در این بخش از گزارش پژوهشگر به توصیف حجم نمونه بر اساس اطلاعات بدست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب در مورد معناداری رابطه‌ها و تفاوت‌ها و تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظر اقدام می‌کند. در این فصل از پژوهش حاضر نیز با استفاده از نرم افزار SPSSوExcel دردو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده پرداخته ‌شد و سعی گردید تا نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها به صورت خلاصه و همراه با جدول‌ها و نمودارهای مربوطه ارائه شود. هم‌چنین تحلیل‌ها نیز بر مبنای این جدولها و نمودارها ارائه شد.ابتدا داده‌های حاصل از پرسشنامه در ارتباط با نوع فعالیت و سپس سئوالات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم جداول و نمودارهای مربوط؛میانگین؛میانه؛مد؛انحراف معیار،واریانس وآمار استنباطی شامل آزمونTتک متغیره جهت شناسایی تاثیرعوامل مؤثربر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) وازآزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.نهایتا تعداد۱۴۴ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده توسط پاسخگویان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مطالب مطرح شده در این فصل به دو بخش ذیل تقسیم گردیده است:
-تحلیل توصیفی داده ها(آمار توصیفی)
-تحلیل استنباطی داده ها (آمار استنباطی)
۴-۲آمار توصیفی:
۴-۲-۱ توصیف شاخصهای دموگرافیک (شامل جنس، سن، تحصیلات وتجربه کاری ؛پست سازمانی)
جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک جنس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جنس فراوانی فراوانی نسبی(درصد) فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی(درصد)
زن ۳۹ ۲۷