ژانویه 21, 2021

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۳

اسفیدانی و همکاران(۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی “اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر” پرداختند. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر است.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بیمه عمر می گردد.
ب)پیشینه خارجی
تریلمیر[۸۲]وهمکاران (۲۰۰۶) در پژوهشی در مورد اهمیت وفاداری الکترونیکی ؛ اعتماد؛ کیفیت وب سایت ؛ کیفیت خدمات ورضایتمندی تحقیق نموده و عواملی را که مشتریان را به استفاده از بانکداری الکترونیکی بجای استفاده از بانکداری سنتی سوق می دهد را مورد آزمون قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که درک منافع و اطلاعات بانکداری الکترونیکی از وب سایت ؛ محرکهای اصلی پذیرش بانکداری الکترونیکی است.
ونگ[۸۳]وهمکارانش(۲۰۰۹) مطالعه ای را با عنوان “اعتماد یا عدم اعتماد؛معمای غیر قابل حل مصرف کنندگان با بانکداری الکترونیکی”صورت دادند که در آن به این پرسش پاسخ دادند که آیا آگاهی مشتریان از ریسک موجود در اینترنت می تواندبر اعتماد اثرگذاشته و مشتریان را به استفاده از بانکداری الکترونیکی متمایل سازد؟در چارچوب نظری این تحقیق فقط یک نگاه اجمالی به یافته های مطالعات قبلی شده و پذیرش و اصلاح ابزارهای آنها همان متغیرها؛ در حوزه ایران بازآزمون شده است.نتایج نشان داد بانکداری الکترونیکی بیش از آنکه یک مزیت باشد یک ضرورت است.
آماده[۸۴]و همکاران(۲۰۰۹) در مطالعه ای در خصوص بانکداری الکترونیکی به بررسی “موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در چشم انداز ۲۰ ساله” پرداختند.در این پژوهش ۴ مانع اصلی در توسعه بانکداری الکترونیکی گزارش شده است. دومانع مدیریتی و فرهنگی-اجتماعی که جزء عوامل نرم حساب می شوند و در واقع آنهایی که اندازه گیری و ارزیابی آنها دشوار بوده بر بلند مدت تاکید دارند ودو مانع دیگر مالی و فنی- فناورانه که جزء عوامل سخت هستند ودر واقع بیشتر سیستم گرا بوده و نقش حمایتی برای عوامل نرم دارند.با توجه به نتایج تحقیق دو مانع فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی مورد پذیرش بوده و دو مانع مالی فنی- فناورانه از موانع توسعه بانکداری الکترونیک گزارش نشده است.
کریشنانگرو[۸۵] و دیگران(۲۰۱۴)در مطالعه ای که به منظور سنجش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی توسط برخی استادان دانشگاه چند رسانه ای (مولتی مدیا )مالزی[۸۶] انجام شده ، توسعه ی تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی را معرفی کرده اند . نتیجه ی این تغییر استفاده ی گسترده از شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی مثل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده است. این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است . در بین خدمات ارائه شده بیشترین استقبال و استفاده از عابربانک و کمترین آن از تلفن بانک بوده است . برطبق مطالعات این محققان ، بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده است ؛اما به نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن است .
ایوانس[۸۷] و دیگران(۲۰۱۴) به همراه تنی چند از اساتید ؛ضمن بررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه ی سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکه های بانکی اردن و آمریکا را مشخص کرده اند . این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد.یافته های این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ی ارائه ی خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهای آمریکا در وب سایتهای خود علاوه بر امکان ارائه ی خدمات بانکی،شرایط سرمایه گذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و … را فراهم آورده اند. درحالی که در بانکهای اردن ضعف های بسیار عمده در این خصوص دیده می شود.
هلدن وآلبانانی[۸۸](۲۰۱۴)در پژوهشی تحت عنوان”سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات ودیگر عوامل موثر بر سود آوری بانکها در انگلستان”به بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در سود آوری ۳۱ بانک انگلستان پرداخته اند.آنها بایک مدل رگرسیونی درقالب داده های تابلویی سالهای۱۹۹۶تا۱۹۷۶تاثیر متغیرهای مختلف ازجمله دستگاههای خودپرداز به عنوان شاخص بانکداری الکترونیک، سودآوری بانکهارابررسی کرده اند .در این تحقیق ماشینهای خود پرداز به عنوان موثرترین شاخص بانکداری الکترونیک وآسان ترین وپرطرفدارترین ابزار الکترونیکی بین مشتریان بانکها در نظر گرفته شده است که بصورت۲۴ساعته ،بدون نیاز به حضور در محل شعبه ومراجعه به کارمند بانک استفاده می شود .نتیجه این تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت افزایش تعداددستگاههای خودپرداز ATMبرسودآوری بانکها از طریق کاهش هزینه های نیروی کار وکاهش هزینه های انجام تراکنش می باشد.
ساهوت[۸۹](۲۰۱۳)در مطالعه ی دیگری که با همکاری مؤسسه ی ملی ارتباطات فرانسهو دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام داده اند ؛ نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار گرفته داده اند.براساس مطالعات این گروه در فرایند ارائه ی خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی مؤثر شناخته شده است . برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اند که عبارتند از زمان پاسخ گویی ، دامنه ی خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است .
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱مقدمه
امروزه بر همگان روشن است که پژوهش بنیان تمامی علوم است .پژوهش ؛بررسی نظامند،کنترل شده وتجربی پدیده های طبیعی است که روابط بین این پدیده ها را از طریق نظریه یا فرضیه مشخص می کند . پژوهش اساسا فرآیندی فعال وپویا محسوب می شود که می تواند منجربه نظریه پردازی گردد یا برعکس نظریه ها خود موجب اجرای پژوهش شوند .بنابراین رابطه پژوهش و نظریه یک رابطه دو سویه است .از سوی دیگر هر پژوهش را نمی توان پژوهشی علمی تلقی کرد. پژوهش علمی دارای ویژگیها وملاکهای خاصی است که آن را از سایر مقولات مشابه منفک می کند. پژوهش فرآیندی تجربی است که دارای شکل های مختلفی است که باید دارای اعتبار و پایایی بوده و نظام یافته باشد (فراهانی،۱۳۸۴) .
بی گمان برای دست یافتن به حقائق وحل مسائل؛ نیاز به دانستن روشهای تحقیق است .استفاده از روشهای تحقیق در قلمروی علوم انسانی از قرن بیستم به صورت علمی تحقق یافته است.در این فصل روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش مطرح می شود .بر اساس موضوع تحقیق، روش تحقیق با دلایل لازم ارائه داده می شود .پس از آن جامعه آماری و محیط پژوهش بیان می شود. سپس روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری وروایی و پایایی پژوهش ارائه می گردد (خلیلی شورینی،۱۳۸۳).
روش در برابر کلمه متود [۹۰]به‌کار می‌رود که خود برگرفته از دو واژه یونانی متا [۹۱]و هودوس[۹۲] است و از مجموع آن معنای “در جست‌وجوی مقصود” مستفاد می‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌ای از تدابیر، فنون و ابزارها اطلاق می‌گردد که برای نیل به هدف هر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد .با افزودن پسوند لوژی[۹۳] به معنای مطالعه و شناسایی،کلمه متودولوژی [۹۴]پدید آمده است که درفارسی روش‌شناسی خوانده می‌شود و معنای آن مطالعه روشهایی است که برای کسب معرفت به‌کار می‌رود. بنابراین روش‌شناسی را می‌توان راهبردهای استفاده از روشهای گوناگون گردآوری داده‌ها همراه با حفظ حد مطلوب اعتبار و پایایی دانست.به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان از سه منظر هدف، میزان کنترل متغیرها و روش گردآوری داده ها مورد بررسی قرار داد.
۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف ؛کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی می باشد.در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده و نوع تحقیق از نوع کاربردی است.
۳-۲ جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ؛ اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک خصلت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور،۱۳۷۱) . جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهربوشهر طی شش ماهه اول سال ۹۳می باشند.جامعه آماری مدیران و کارکنان بانک پس از بررسی شامل ۱۴۴نفرمی باشندواز آنجا که حجم جامعه آماری محدود است از نمونه گیری صرفنظر و حجم جامعه بعنوان نمونه در نظرگرفته شده است.(سرشماری).
۳-۳ روش وابزارجمع آوری اطلاعات
روشهای گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت تفکیکی به دو صورت زیر است:
۱)روش کتابخانه ای: در این روش بر اساس یافته های تحقیقات دیگران شامل کتاب ؛ مقاله ؛ پایان نامه و.. اطلاعات مورد نیاز مبانی نظری تحقیق فراهم شده است .
۲) روش میدانی: در این روش که محقق در کار؛ بر یک میدان اساس روش پرسشنامه استاندارد؛یافته های خود را در رابطه با سئوالات تحقیق بدست می آورد .این تحقیق از روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. سؤالات پرسشنامه براساس فرضیات تحقیق طراحی شده است وشامل ۲ بخش است:
بخش اول که مربوط به سؤالات عمومی در خصوص وضعیت پاسخ دهنده است.
بخش دوم که مربوط به سؤالات تخصصی تحقیق(فرضیات) می باشد .در پرسشنامه موصوف سوالات مربوط به هرفرضیه در جدول ۳-۱ ارائه گردیده است .
این پرسشنامه شامل ۵ مولفه و۱۹ سوال است .ترتیب مولفه ها بر اساس جدول ۳-۱ تنظیم گردیده است. مقیاس نمره گذاری این پرسشنامه بر حسب طیف لیکرت می باشد.(خیلی خوب، خوب؛ متوسط؛ ضعیف و خیلی ضعیف)
جدول ۳-۱ مولفه ها ؛سوالات و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ردیف مولفه ش سوال منبع ضریب پایایی