ژانویه 20, 2021

شرکت های پذیرفته شده

به کارگیری روش علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی نیاز است. دستیابی به هدفهای پژوهش زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند )خاکی،. (1378
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود )سرمد و همکاران، (1388.
این نوع پژوهش از لحاظ طبقه بندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است، از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع تحقیق همبستگی است زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می شود. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و شدت آن به چه میزان می باشد. هدف از مطالعه همبستگی ممکن است اثبات برقراری یک رابطه و به کارگیری آن رابطه در انجام پیش بینی ها باشد. تحقیق همبستگی رابطه علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند.
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،.در واقع با استفاده از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر مستقل سعی می شود اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته تعیین شود.
3-4 قلمرو تحقیق
3-4-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این تحقیق محدود به سالهای 1388الی 1392 می باشد.
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق
مکان انجام این پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-5 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. کیفیت اطلاعات و امکان دسترسی به اطلاعات از جمله دلایل انتخاب جامعه آماری می باشد . با در نظر گرفتن ماهیت متغیرهای تحقیق، شرایط لازم جهت انتخاب نمونه به شرح زیر ارائه گردید:
شرکت‎هایی که سال مالی آنها به 29/12 منتهی شود.
شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.
شرکت‎هایی که داده‏های آنها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.
شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.
با توجه به مجموع شرایط فوق، 126 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1392به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
3-6 روش گردآوری اطلاعات
مرحله گردآوری داده ها آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و سپس به خلاصه سازی یافته ها از طریق طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد، در نهایت نتیجه گیری می کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آنها می یابد. به عبارت دیگر پژوهشگر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آنطور که هست کشف می کند. بنابراین، اعتبار داده ها اهمیت زیادی دارد. زیرا داده های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمی شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گردآوری شده، پژوهشگر باید داده های صحیح را با دقت تمام گردآوری نماید .)حافظ نیا، 1385)
در این تحقیق از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است.روش مطالعات کتابخانه ای که شامل ماهنامه و فصلنامه ها، پایان نامه ها ، مقالات و کتب تخصصی فارسی و خارجی می باشد برای جمع آوری اطلاعات در خصوص مبانی نظری و پیشینه تحقیق استفاده شده است . و از روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات واقعی متغیرها استفاده شده است و اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره از گزارش های مربوط به خلاصه تصمیم های مجمع عمومی عادی ( که سازمان بورس منتشر می کند ) و نیز گزارش فعالیت سالانه هیات مدیره( که به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه می شود ) استخراج شده است و همچنین برای دستیابی به سایر اطلاعات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و ریسک نیز از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده شده است.
3-7 متغیرهای پژوهش
در این تحقیق ترکیب هیات مدیره متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک متغیرهای وابسته است.همچنین اندازه شرکت واهرم مالی بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.
3-7-1 متغیرهای مستقل
هیات مدیره مهمترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. (فاما وجنسن،1983)
متغیر مستقل این پژوهش، ترکیب هیات مدیره شرکتها است. ترکیب هیات مدیره از طریق 5 عامل زیر اندازه گیری می شود:
متغیر تعریف عملیاتی