ژانویه 20, 2021

شرکت های پذیرفته شده

از طرفی در این مدل به منظور محاسبه و که پارامتر های برآورد شده مختص شرکت می باشند از رابطه زیر استفاده شده است.
+ eit
دچو وهمکاران(1995) شکل تعدیل شده ای از مدل جونز ارائه دادند. به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل و نه در زمان تخمین مدیریت سود ، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی گیرد.آن ها با نقص این فرض، تغییرات فروش را در دوره برآورد، نشات گرفته از مدیریت سود می دانند.
به منظور محاسبه اقلام تعهدی اختیاری، ابتدا اقلام تعهدی غیر اختیاری بصورت زیر از رابطه زیر محاسبه شده است (دچو و همکاران،1995).
اقلام تعهدی غیر اختیاری
جمع دارایی ها در سال t-1 برای شرکت i
تغییرات درآمد فروش طی سال t برای شرکت i
تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سال های t-1 تا t برای شرکت i
اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t
برای محاسبه پارامترهای و به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری، از نرم افزارهای Excelوspssاستفاده شده است. در صورتی که اقلام تعهدی غیر اختیاری از جمع کل اقلام تعهدی کسر گردد، اقلام تعهدی اختیاری حاصل خواهد شد. بنابراین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، به صورت زیر محاسبه شده است:
3-4-3-9- تغییرحسابرس
یک متغیر دو مقوله ای مساوی یک اگر اولین سالی است که حسابرس شرکت را حسابرسی می کند ، و در غیر این صورت صفر. سایمون وفرانسیس (1988) نیز از این متغیر استفاده نمودند.
3-4-3-10- نوع حسابرس
پژوهش های فراوانی وجود رابطه میان نوع حسابرس و حق الزحمه حسابرسی را نشان داده اند(سیمونیک،1980؛ها وهمکاران،2006؛کارسون وهمکاران؛2012). نتایج این پژوهش ها نشان میدهد که مؤسسات بزرگ بین المللی حسابرسی، حق الزحمه بالاتری را نسبت به سایر موسسات دریافت داشته و این حق الزحمه اضافی مربوط به (نام تجاری) یا (قدرت بازار) این موسسات می باشد(کامرمن،2005). عزیزخانی وهمکاران (2012) نشان دادند در ایران که موسسات بزرگ بین المللی حضور ندارند(عدم وجود یا ضعیف تر بودن اثر نام تجاری)، سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان بزرگ ترین موسسه حسابرسی که دارای بیشترین سهم بازار می باشد، حق الزحمه بالاتری نسبت به سایر موسسات حسابرسی دریافت می نماید. از این رو، در این پژوهش از متغیر(AUDITOR) برای کنترل اثر نوع حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی استفاده شده و رابطه مثبتی بین این دو متغیر پیش بینی می شود.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
گرد آوری اطلاعات به روش آرشیوی صورت گرفته است. بدین ترتیب که در بخش اول، تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش از کتب، مقالات معتبر، پایان نامه های دانشجویی و سایت های اینترنتی معتبر گردآوری و مورد مطالعه قرارگرفت. در بخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک های اطلاعاتی نظیر نرم افزار ره آورد نوین، سایتهای ایران تحلیل، tse، irbourse، rdis، codal، مایکروسافت اِکسل و دیگر سایتهای معتبر استفاده شد.
3-6- جامعه آماری (N)
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار گیرد. تعریف جامعه آماری عبارتست از: تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه ی آماری از سایر جوامع می باشد.
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز می باشد. با توجه به وضعیت افشای شرکت ها در ایران، دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسان تر شده است.
از این رو، جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران است، زیرا:
اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سهولیت بیشتری قابل دسترسی است؛
اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابرسان رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار است.
3-7- نمونه ی آماری (n)
در بسیاری از زمینه های کاربردی، محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند؛ اما دسترسی آنها بطور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی، محققان ناگزیرند به نمونه هایی از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای موردنظر اکتفا کنند.
اگر پارامتر را شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری بنامیم، پس بایستی شاخص بدست آمده از یک نمونه nتایی از جامعه را آماره بنامیم. یکی از مهمترین جنبه های آماری استنباطی تعمیم آماره به پارامتر است.