نوامبر 30, 2020

شرکت های پذیرفته شده

3- بررسی کفایت کنترل های داخلی مربوط به گزارش های مالی
کمیته حسابرسی وظیفه دارد تا در بررسی کفایت کنترل های داخلی ناظر بر گزارشگری مالی باید اطمینانی منطقی در رابطه با موارد ذیل حاصل نماید:
تمام دریافت ها و پرداخت های واحد تجاری با کسب مجوزهای لازم انجام پذیرفته است.
از هرگونه دریافت، مصرف یا کنارگذاری واحدهای تجاری که تاثیر بااهمیتی برصورت های مالی داشته، جلوگیری به عمل آمده و یا در مدت زمان مناسبی کشف شده است.
البته، باید توجه داشت که مدیریت واحد تجاری نسبت به ایجاد و حفظ کنترل های داخلی ناظر بر فعالیت های مالی واحدهای تجاری ، مسئولیت دارد.
4- ارزیابی عملکرد حسابرسان مستقل
کمیته حسابرسی باید عملکرد حسابرسان مستقل واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انتخاب مجدد آنها و یا جایگزین کردن آنها تصمیم گیری نماید. علاوه بر این،کمیته مذکور باید میزان حق الزحمه پرداختی به آنها را طی قرارداد منعقد شده مورد بررسی قرار دهد و درصورت لزوم، تعدیلاتی مناسب را در قراردادهای حسابرسی واحد تجاری اعمال نماید و مشاوره های لازم را در این باره به شرکت و مدیریت آن ارائه نماید.
این کمیته وظیفه دارد تا برنامه های حسابرسی گروه حسابرسان مستقل را مورد ارزیابی قراردهد و نسبت به اجرای صحیح آن به آنها کمک کند.
پس از اتمام فرآیند حسابرسی ، تمامی مواردی که باید به مدیریت اطلاع داده شود باید در ابتدا باکمیته حسابرسی مطرح شود. علاوه بر این کمیته حسابرسی باید درباره تمام رویه های حسابداری مهم به کار گرفته شده از سوی حسابرسان مستقل و نیز تمام راهکارهای ارائه شده از سوی حسابرسان در زمینه اصول پذیرفته شده حسابداری ، باحسابرسان مستقل به بحث و گفت وگو بپردازند.
5- رعایت قوانین ومدیریت ریسک
کمیته حسابرسی مسئولیت نظارت بر واحدهای تجاری را به منظور انطباق آن ها با الزامات قانونی و مقررات مورد نظر برعهده دارد. لذا این کمیته باید به صورت ادواری طی برگزاری جلساتی با مقامات ارشد واحدهای تجاری نسبت به رعایت قوانین ومقررات و نیز رعایت معیارهای اخلاقی ، اطمینان حاصل نماید.کمیته حسابرسی باید نسبت به مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و با دعاوی حقوقی آگاهی پیدا نموده و نتایج را به مدیریت واحدهای تجاری گزارش دهد. این کمیته باید ریسک های موجود در برنامه های مورد نظرمدیریت را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی جهت کاهش ریسک های ناشی از دعاوی حقوقی احتمالی ارائه دهد(حساس یگانه ومعیری،1387).
به طور کلی، جهت دستیابی به عملکردی موثر از سوی کمیته حسابرسی، یک رویکرد بنیادی مورد نیاز است .کمیته حسابرسی باید به منافع طیف وسیعی از ذینفعان (سهامداران، کارکنان، سهامداران نهادی، بیمه و نهادهای بازنشستگی) توجه نمایند. اما باید توجه داشت که بحث استقلال حسابرسان باید پیوسته مورد توجه قرارگیرد تا حسابرسان قادر باشند به نقش های مورد نظر خود دست پیدا نمایند.
نیاز برای ایجاد کمیته حسابرسی که مرکب از اعضای هیئت مدیره غیر موظف باشد، در سال های گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است. درسال1983، بسیاری از شرکت های بریتانیایی اقدام به تشکیل کمیته حسابرسی نمودندکه ترکیبی از اعضای غیرموظف هیات مدیره را شامل می شد. اما به دلیل برخی از عوامل، ایجادکمیته حسابرسی فقط در بین شرکت های بزرگ و متوسط عمومیت یافت. در ایالات متحده آمریکا وکشور کانادا نیز در سال های قبل کمیته حسابرسی وجود داشته است. در نیویورک، قوانین خاصی وجود دارد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را ملزم می سازد تا کمیته های حسابرسی که اکثریت آن را اعضای غیر موظف هیات مدیره تشکیل می دهند، استفاده نمایند.
جهت تشکیل کمیته حسابرسی موثر، باید برخی از ویژگی ها را برای آن در نظر گرفت:
1-توانایی شناخت بالقوه و به هنگام تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری.
2-شناخت فرآیندهای حسابرسی(داخلی و مستقل).
3-طرح سوالاتی درباره وظایف موجود وکسب پاسخ مناسب و قانع کننده برای آنها.
4-داشتن مهارت لازم جهت ایجاد ارتباط با مدیران، حسابرسان و قانون گذاران.
5-حس کنجکاوی فطری.
اطلاعات مورد نیازکمیته حسابرسی شامل اطلاعات کمی (پیشنهادات مدیریتی) و بودجه ها،گزارش های مالی ماهانه، تعیین انحرافات بودجه، جزئیات معاملات و تعدیلات غیرعادی و گزارش حسابرسی حسابرسان مستقل می باشد.
به طور کلی ، جهت تشکیل یک کمیته حسابرسی قوی می توان از مدیران مالی ، حسابرسان داخلی، شرکای بازنشسته حسابرسی و اساتید دانشگاه دارای تجربه کافی در مدیریت شرکت های بزرگ، استفاده کرد.
2-9- تبیین فرضیه های پژوهش
2-9-1- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی
دستمزدهای حسابرسی توسط ریسک ارزیابی شده حسابرسان، رقابت بازار حسابرسی و مذاکرات بین حسابرسان و مشتریان تعیین می شود. هنگام برنامه ریزی کار حسابرسی و تعیین قیمت گذاری حسابرسی، حسابرسان ارزیابی ریسک مشتری از جمله صلاحیت مدیریت، «فضای اخلاقی حاکم بر سازمان»، و حساسیت حساب ها و افشای اظهارات غلط را انجام میدهند. این عوامل بر توانایی حسابرسان در تشخیص اظهارات غلط ماده در اظهارات مالی که ریسک مهمی برای شرکت حسابرسی را نشان می دهد تاثیر می گذارند. برای کاهش ریسک تشخیص، حسابرسان معمولا سطح شواهد جمع آوری شده را افزایش می دهند که به نوبه خود هزینه های حسابرسی را افزایش می دهد. این هزینه بالا می تواند به مشتری
تحمیل شود که در معرض فشار ناشی از رقابت بازار حسابرسی و به اصطلاح قدرت چانه زنی بین حسابرس و مشتری است. سایمونیک(1980) نشان می دهد زمانی که ریسک انجام حسابرسی بالا است حسابرسان دستمزدهای بالاتری را مطالبه می کنند. به علاوه، رابطه بین ریسک مشتری و دستمزدهای حسابرسی در مقالات علمی به خوبی مشخص شده است (کریشنان و همکاران، 2012).
ریسک گزارش مالی یکی از مهم ترین عوامل ریسک است که بر قیمت گذاری حسابرسی اثر می گذارد. تحقیقات پیشین نشان می دهند که تلاش های برنامه ریزی شده و نرخ صدور حساب، ریسک مدیریت سود مشتری را افزایش میدهد (گول و همکارانش، 2003). به طور مشابه، چارلز و همکاران (2010) گزارش می دهند که رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و ریسک گزارش مالی در زمان تصویب قانون SOX بیشتر است و هزینه های حسابرسی مرتبط با ریسک گزارش مالی مشتری را افزایش می دهد. به علاوه، از آنجایی که مشوق های حقوق صاحبان سهام بر ریسک گزارش مالی شرکت تاثیر میگذارد، مشوق های القا کننده خطر جبران مدیریت به طور مثبت با دستمزدهای حسابرسی مرتبط هستند (کیم و همکاران، 2014).

نوشته ای دیگر :   خرید فایل پایان نامه :درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک