ژانویه 15, 2021

شرکت‌های پذیرفته شده

با توجه به مطالعات انجام شده فرضیه های تحقیق به صورت زیر ارائه می‌شود:
فرضیه 1- بین تمرکز مالکیت نهادی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2- بین تمرکز مالکیت مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
1-5- هدف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذارن و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که تمرکز مالکیت (نهادی و مدیریتی) بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکتهای بورسی تاثیر می‌گذارد، به عبارت دیگر تمرکز کم یا زیاد مالکیت موجب متفاوت شدن حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌شود.
1-6- حدود پژوهش
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق‌ بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت‌ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم‌تر و همگن‌تر است. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران است.
قلمرو موضوعی: یافتن رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها می‌باشد.
قلمرو زمانی: این تحقیق از سال 1386 تا 1391 می‌باشد.
1-7 – خلاصه مراحل پژوهش
1-7-1- جامعه و نمونه آماری
تحقیق حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی و رگرسیون داده‌های تابلویی است و دراین پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای و ازکتب و مقاله‌های فارسی و انگلیسی استفاده شده است. و همچنین برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از گزارشهای مالی شرکتهای موجود از طریق بورس اوراق بهادار تهران نیزاستفاده شده است. به منظور انتخاب نمونه پژوهش، شرکتها باید دارای شرایط زیر باشند:
پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.
جزو شرکتهای مالی )مثل بانکها ، موسسات بیمه( و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.
برای سالهای بین 1386 الی 1391
بعد از اعمال محدودیت‌های موجود، در نهایت تعداد 114 شرکت برای هر سال و مجموعاً 450 سال‌-شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیده‌اند.
1-7-2 معرفی الگو و روش کار
نمونه انتخابی در این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهند بود که پایان سال مالی آن‌ها 29/12 می‌باشد. متغیرهای مستقل برای شرکت‌های نمونه محاسبه و در مدل رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق برای آزمون فرضیات اول و دوم از مدل رگرسیون زیر استفاده می‌شود.
برای انجام فرضیه از مدل زیر استفاده می‌کنیم:
Total Audit Fees i,t = α0 + α1 INSH i,t + α 2 OWNBH i,t + α3 SIZE i,t + α4LEV i.t + α 5 ROAi,t + α6 BIGN i,t + Є i,t
1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها