شرکتهای بیمه عمر

4- مطبقه(تیفوئید)
5- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک)
6- آبله
7- مخملک
8- سرخجه
9- حناق(دیتری)
10-اسهال خونی
11-سرسام واگیر(مننژیت سر برواسپینال)
12-تب عرق گز(سویت می لویر)
13-بیماری های مالاریا،فلج اطفال،تب مالت
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذار مصر هم راز پوشی پزشکی را از جمله مواردی دانسته است که افشاء آن در بسیاری از موارد باعث لطمه به شخصیت افراد می شود به طوری که بیان می دارد یک فرد متعهد نه تنها باید از باز کردن اسرار دیگران خود داری کند بلکه تا آنجا که ممکن است از افشای اسرارشخصی خود نیز بپرهیزد اگر سّری به اشخاصی مانند پزشک که به اعتبار شغل وحرفه خود طرف اطمینان واعتماد جامعه هستند سپرده شود وآنان پرده در می کنند ضرر عمده این خیانت در امانت عاید جامعه می شود زیرا مردم ،در مراجعات خود به آن طبقه از افراد که مقتضای کارشان با خبرشدن از اسرار دیگران است دستخوش بی اعتمادی وبد دلی می شوند.
قانون گذار مصری در ماده 310قانون مجازات این کشور به افشاءسر حرفه ای به شکل دقیقی پرداخته است که از لحاظ نگارشی تفاوت چندانی با حقوق ایران ندارد.1
طبق ماده 310قانون مجازات جمهوری عربی مصر اطباء وجراحان وماما وداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی آن اسرار رافاش کنند به مجازات حبس که بیش از شش ماه نباشد یا به جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنبه نباشد محکوم می شوند.»
همانطوری که از متن ماده310قانون مجازات مصر می آید تنها زمانی اطباء وجراحان وماما وداروفروشان مجاز به افشای اسرار بیماران خود می باشند که قانون اجازه داده باشد وهرگاه در غیر از موارد قانونی به افشای اسرار بیمار بپردازند مجازات مذکور درمورد آنان اجرا خواهد شد.
بند سوم:موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق ایران ومصر
ضمن تاکید بر لزوم دقت وامانتداری هرچه بسشتر برای حفظ اسرار بیماران ،به مواردی اشاره می شود که در آنها افشای سر حرفه ای تا حدی که قانون مجازدانسته امکان پذیر است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.
1) افشای سر حرفه ای دربرابر مقامات اداری ودولتی ،این امر بیشتر به کارکنان بیمار ومدت استراحت یا معافیت از کاریا از کار افتادگی آنان مربوط است که باید به بیماری ،سیروعواقب ناشی از آن در ارتباط متقابل بانوعی معین از کار وشغل اشاره کلی نمود.
2)افشای راز پزشکی در مقابل شرکتهای بیمه :در این مورد مدت بیماری ومیزان از کارافتادگی وهزینه درمانی بایدمشخص شود وگاهی نوع حادثه ومیزان صدمه وارده هم تعیین شود.
3)افشای راز برای شرکتهای بیمه عمر:در اینگونه موسسات ،پزشک مورد اعتماد شرکت باید با معاینه دقیق اشخاص ،وضع جسمانی وروانی آنان را به دقت در اوراق چاپی یادداشت کند ودر جواب سولات از پیش تهیه شده پاسخ خودرا بنویسید بنابراین ،دراین موارد راز پوشی صورت نمی پذیرد ومتقاضیان بینه عمر نیز خود به نحومقتضی از این مسئله آگاه انداما این اطلاعات وپرونده ها نباید در دسترس دیگران قرارگیرند،درغیراین صورت شرکت بیمه گذار مسئول افشای راز وپرداخت خسارت به شاکی خواهد بود.
4) افشای راز در دادگاهها ومحاکم دردادگاههاوسایر دوایرقضایی باید در حضور قاضی به سوالهای مطرح شده به طور صریح ودقیق پاسخ دادبه طوری که رازی از نظر قاضی مخفی نماند از آنجا که پزشک در محکمه سوگند یا دمی کند که جز حقیقت چیزی نگوید،راز داری ممکن است جنبه اختفای جرم داشته باشد .
5)افشای راز دربرابرکسان بیمار بایداز سیر بیماری ،روش درمان ،رژیم خاص غذایی ومحیطی که بیمار باید در آن زندگی کند وپیش بینی آیندوفرجام اوآگاهی یابند تا بیمار وپزشک بتوانند از کمک آنان در مورد نحوه برخورد با بیمار ،فراهم آوردن محیط خاص ،رژیم غذایی مخصوص، تهیه داروهای لازم ووسایل در مانی مطلع گردند اگربیمار مجنون،؟؟؟یا صغیر باشد، باید در جریان کامل بیماری اش قرارگیرد واگر بیمار عاقل وبالغی نخواهد دیگران از اسرار بیماری اش مطلع شوند وظیفه پزشک بسیار سنگین خواهد بود با این حال ،در مواقعی که احتمال خطر می رود یا بیمار درباره خویش سهل انگاری می کند ،باید کسان اورا به نحوی مطلع کرد به هر صورت در این شرایط اگر نفع بیمار در افشای رازش باشد باید نسبت به افشای آن اقدام کرد به علاوه تشخیص اینکه چ امری جز اسرار است با دادگاه است.
مبحث دوم:رکن مادی