نوامبر 25, 2020

شرایط آب و هوایی

یک نمونهی سلسله مراتب هدف برای مفهوم اختصاری «ساماندهی مجموعه های تاریخی» در نمودار(3-3) آمده است. هیچ سلسله مراتب منفرد یا «صحیحی» وجود ندارد. ترسیم یک سلسله مراتب هدف، دشوار نیست و این می‌تواند به گونه‌ای مفید مورد کاربرد یک گروه باشد که با هم کار می‌کنند که در آن درک مربوط به گزینه‌های موجود و توافق عام نسبت به اعمال مطلوب، گسترش خواهد یافت. یک هدف ابتدا پذیرفته می‌شود. گام بعدی شناسایی این است که چه چیزی برای حصول آن ضروری است، سپس فاکتورهای رده دوم است و به همین ترتیب.

نمودار3-3 -نمودار سلسله مراتب هدف برای «ساماندهی مجموعه های تاریخی» Resource: Managing Conservation in Museums/P.54
فقط 4 سطح درمثال (نمودار3-3 ) می آید. اما می‌توان تقسیمات فرعی تری داشت (نمودار 3-4). وقتی کسی به سطح پایین می‌رسد، جزئیات طرحی عملی، ظاهر می‌شوند. به هر حال، سر تا سر سلسله مراتب، کاربرد اهدافی، مطلوب است که هر چه خلاصه تر که ممکن باشد بیان می‌شوند چون این خلاصه سازی، تفکر جانبی را تسهیل می‌کند. نمودار 3-4 سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف را نشان میدهد.
نمودار3-4- سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف.
Resource: Managing Conservation in Museums/P.55
اگر چه یک سلسله مراتب هدف می‌تواند گسترش طرح را تسهیل کند، هنوز هیچ کمکی به تقدم و اولویت چیزی که باید انجام شود، نمی‌کند. برای کمک به این مسئله اهمیت مربوط به هر هدف مؤثر هر سطح می‌تواند با یک نمودار ارزیابی، ترسیم شود. ارزیابی‌ها برای اهداف فرعی هر هدف باید یکپارچه شوند. نمودار 3-3 ارزیابی‌های مربوط به اقدام آزمایشی را نشان می‌دهد.
بعضی از مشکلات نسبی به تعیین ارزیابی‌ها، بلافاصله برای هر حفاظتگر مربوط به آن، آشکار خواهد شد. هیچ دو نفری درمورد فاکتورهای مختلف، توافق نمی‌کنند و ارزیابی‌های امکان دارد برای انواع مختلف مجموعه متفاوت باشد. این بهتر هم می‌شود اگر ارزیابی‌ها، نتیجه‌ی یک توافق گروهی باشد. که ترکیبی از کسانی باشد که به یک برآیند خاصی علاقمند باشند.
3-6- تعیین کمیت حفاظت مجموعه ها
هزینه‌های کنترل شرایط محیطی هرگز صفر نمی‌شود، چون نشان دهنده تغییرات رطوبت محیط، دما و کیفیت هواست. هر چه محیط نیازمند اصلاح بیشتر باشد، هزینه‌های بیشتری هم برای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای در حال اجرا لازم است. جهت تهیه‌ی اطلاعات صحیح جهت تصمیمگیری، ما نیازمند شیوه‌ای جهت ارتباط مستقیم شرایط محیط با تخریبهای اشیاء هستیم.
3-7- محیط و تخریب : علت و معلول
اگر چه تأکید جامع بین‌المللی بر اهمیت ایجاد یک محیط مناسب جهت حفاظت اشیاء هست. توجه ‌اندکی به تعیین کمیت اثرات عملی شرایط آب و هوایی بر تخریب مواد مختلف هست. «میکالسکی» ادعا می‌کند که وجود استانداردها بحث و پژوهش در مورد این موضوعات اساسی را فرو مینشاند. برای مثال، آیا قانون کاهش بازده‌ها، کارآمد، است و اگر هست، تا چه حد؟ مزایای حصول استانداردهای کم و بیش یا تقریبی یا معمول چیست که امکان دارد ارزان تر از حصول استانداردهایی باشند که صدرصد هستند؟
3-7-1- ارزیابی «تهدید» محیط
تحقیقاتی که کمیت رابطه‌ی فاکتورهای مخالف محیط را ارزیابی می‌کنند و به اشیاء لطمه می زنند در جدول 3-2 فهرست می‌شوند. کار اولیه عمدتاً متمرکز بر اثرات نور، مانند کار هریسن(1953) و استرامبورگ (1950) بود. هر دویشان رابطه‌ی بین صدمه‌ی شدید به مواد و در معرض نور بودن را محاسبه کردند(ساعات تابش و طول موج)
اثرات عملی که بر روی اشیاء با مقادیر مختلف رطوبت نسبی و دمای ویژه، ایجاد میشود چیزی است که باید درک کنیم. در «آزمایشگاه تحلیلی حفاظت» مؤسسه‌ی «اسمیتسونین» یک برنامه‌ی آزمایش مواد جهت توسعه‌ی پایگاه داده‌های خواص مکانیکی مواد هنرمندان نظیر رنگ، بوم (کرباس) و زمینه‌ها در دست اقدام است(مکلنبرگ و توموسا). نتایج این تحقیق بر روی بعضی از اشیایی که با موادی قابل مقایسه ساخته شدهاند، میباشد. بررسی خواص مکانیکی که شامل استحکام، سفتی یا انعطاف پذیری و خواص پلاستیکی یا الاستیکی است یعنی ماهیت واکنش ماده نسبت به فشارها، به همراه ترکیب خواص فیزیکی و مکانیکی، شرایط واکنش ماده را نسبت به تغییرات فاکتورهای محیطی تعیین خواهد کرد. (مانند دما و رطوبت نسبی و فشارهای فیزیکی نظیر آنهایی که در حمل و نقل یا حرکت دادن یک شیء دخالت دارند). واکنش در اشیاء بسته به ورقه ورقه شدن ساختارهای لایه لایه، متفاوت است (از قبیل سطوح رنگ شده، ترک، تخریب و بسیاری اثرات دیگر که نشانه‌های آشنای تخریب هستند).
جدول 3-1- مدل سازی و سنجش تجربی عوامل اثرات محیط بر روی اشیاء
نوع شیء یا مواد شرایط محیطی منابع
الیاف پارچه نور Stromberg, 1950
کاغذ نور Harrison, 1953
رنگ طبیعی نور Cox Crews, 1988
رنگینه های ژاپنی آلاینده(ازن) Whitmore and Cass, 1988

نوشته ای دیگر :   گیاه شناسی