شخصیت علمی

همه مرو وه قتم دوعایه، داخوکه ی بی
به تیریکم شه هیدی که ربه لاکه ی؟!
چه خوشه من وه کو تازی بنورم
ئه توش هه روه ک غه زاله ی به ر هه راکه ی
به حه سره ت عومری دوباره م پی عه طاکه ی
گوتتنالی ئه تو بمره ئه من دیم
خوداکه ی خوداکه ی بی خوداکه ی؟
(رک؛اورامی؛)
ترجمه:
ای ساقی دوست داشتنی من ، مراکه تاجانی دربدن داشتم به وصال خودشادننمودی اکنون که فرش زندگانی وعمرم درهم می پیچدوسرای فانی راوداع خواهم کردمراباسوگ سرودی، وباآه وزاری دلنوازانه ای عیادت بنما….
توخودنیک می دانی که مابه غریبتان – (کنایه ازگورستن خاموش می باشد)- داریم می رویم، پس بیا واین بارشریک وقرین غم من باش، به مرگِ خودت سوگند می دهم این مرتبه سُرمه درچشمان مکش که نشانه ی شادی است بلکه برایم عزابگیروسیه بپوش ،بیابرایم گریه کُن.
نازت راخواهم کشید، چون ازعمق دل تورادوست دارم ، اگرحتّی پس رحلتم کلّۀ مراپرازکاه کنی، به اندازه یک دانه جُو ازتوگلایه نخواهم کرد.
همیشه دست به دعابرداشته ام، که خداوندا؛ کی آن زمان فرا می رسدکه توبربالینم آیی وبایک تیر نگاهت مرا مثل شهیدنام آورکربلا حضرت حسین(ع)رابه شهادت برسانی!؟
ومن برای چنین روزی لحظه شماری می کنم؛
چه زیباست که زمزمه کنان به یادتوباشم، وتونیز همانند آهویی بیابان به طرفِ من روانه شوی!
تمامی عمرمن بااندوه وحسرت تباه شدوازبین رفت مگراینکه عمردوباره ای به من عطا کنی!
توگفتی(نالیا) بمیرمن به بالینت خواهم آمد ؟
نالی درنعت به معنای کسی که چون نالی ضعیف وباریک شده است ونان رشته های باریکی است درمیان قلم نی وجوددارد.ونیزمعنای دیگران باریکی فکرشاعررا می رساند.
ماموستامُلّا کاک حه مه ی مریوانی(ناری)
قصایدازمیان شاعران نامدارکُرد نظیرماموستامولوی ، نالی وحمدی صاحبقران هیچ یک ازآنهابه اندازه ی مُلّاکاکه حه مه شعرسلیس وروان عرفانی نسرود باشندبطوریکه هم عام فهم باشد، وبرای خواص هم بکارآیدوبه اینگونه سبک ،سهل وممتنع می گویند، این شخصیت علمی ودینی درمدرسه ومسجد(بیلو)ازقراءمریوان همیشه ده ها نفرازطلاب عالی رتبه وروحانیون برجسته رامجتهدین عالی قدررادرس داده است.
شاعری برای ایشان دردرجۀ آخر قرارداشته است،(ناری) درسال ه.ق متولّد شده است ودرسال ه.ق.درروستای بیلوی مریوان دیده ازجهان فروبست، ونظربه ارادتی که به سادات برزنجه بخصوص نوادگان حاج سیدکاک احمد شیخ داشته است، همواره به نام یادگاران حضرت علی(ع) ازاین خاندان نامبرده است.ودرواقعه شهادت جانگداز سید شیخ سعید ازخاندان حاج کاک احمدشیخ درموصل به دست اشرارقصیده ای داردکه چندبیت آن رابرای نشان دادن تأثیر فرهنگ عاشورایی حضرت حسین(ع) دراین اثر،آن راتقدیم می داریم.
فه له ک بوگه ردشی توله حظه ئی ته رکی جه فا ناکا؟