ژانویه 16, 2021

شبیه‌سازی

4
6/975
2 و 4
t5
5
8/1591
۹
مشابه پاسخ‌های بدست آمده برای ۸ = RTotal
0:24:02
۱۲
0:32:33
‏جدول3-10 نتایج بدست آمده برای سناریوی 3 را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که در حالتی که مهاجم تنها می‌تواند یک نیرو را در هر زیربازه استفاده کند، هشت نیروی خود را برای حمله به هشت خطّ شبکه، در زمان‌های مختلف به کار گیرد. وقتی که R(t) افزایش می‌یابد، به نظر می‌رسد که مهاجم ترجیح می‌دهد تعداد حملات همزمان را افزایش دهد ولی این روند الزاماً بهترین روند نیست. بهترین نتیجه برای نشان دادن این موضوع، نتیجه‌ی بدست آمده برای 8 = R(t) است که اگرچه مهاجم مجاز است که تمـامی نیروهای خود را به طـور همـزمـان و در یک زمــان واحـد (پیک سیستم) به کار گیرد، ولی نقشه‌ی انتخاب شده توسّط مهاجم، به کار بردن همزمان بیش از سه نیرو را تأیید نمی‌کند و نیروها را در زمان‌های مختلف تخصیص می‌دهد. مقایسه‌ی نتایج بدست آمده برای 3 = R(t) در
‏جدول3-10 و نتایج حاصل برای 8 = RTotal در ‏جدول3-9 نشان می‌دهد که مهاجم با به کار بردن سه نیرو در یک زمان، توانسته است مقدار قطع بار و تابع هـدف خـود را از MW 1/4379 و (× Ɍ ۲۴)3/510367، به MW 6/4444 و (× Ɍ ۲۴) 8/511549 افـزایش دهد.
اگر با مقادیر در نظر گرفته شده برای فاکتورهای شش‌گانه‌ی مختلف در سناریوی 3، مهاجم هر هشت نیروی خود را به طور همزمان در زمان پیک سیستم به کار گیرد، میزان قطع بار و تابع هدف حاصل شده به ترتیب برابر خواهند بود با MW 8/4311 و (× Ɍ ۲۴) 4/499728 (به نتایج Case A در ‏جدول3-14 مراجعه شود) که در مقایسه با MW 6/4444 و (× Ɍ ۲۴) 8/511549 بدست آمده برای 3 = R(t) در ‏جدول3-10، به ترتیب، %3 و %3/2 کاهش یافته‌اند. نتایج بدست آمده برای سناریوی 4 در ‏جدول3-11 آورده شده است.
در این سناریو به ازای Zlmax های مختلف، نتایج ارائه شده‌اند. نتایج ارائه شده در این جدول به وضوح نشان می‌دهند که پارامتر Zlmax در تعیین نقشه‌ی مهاجم نقش تعیین کننده دارد. وقتی که فرض می‌شود که 1 = Zlmax، مهاجم تنها می‌تواند یک بار به هر خط شبکه حمله کند و از آن‌جا که تعداد افراد مهاجم هشت نفر است و شبکه‌ی مورد مطالعه نیز هشت خط دارد، قاعدتاً مهاجم به هر خطّ شبکه یک بار حمله می‌کند. در حالت 2 = Zlmax که مهاجم می‌تواند به هر خط شبکه حدّاکثر دو بار حمله کند، به جای حمله به هر هشت خطّ شبکه (مشابه نتایج بدست آمده در حالت
1 = Zlmax)، ترجیح می‌دهد تنها به چهار خطّ شبکه ولی به هرکدام دو مرتبه حمله کند و از این طریق مقدار قطع بار و تابع هدف خود را نسبت به حالت 1 = Zlmax، به ترتیب %3/64 و %7/41 افزایش می‌دهد که افزایش قابل توجّهی است.
در نهایت، وقتی که مقدار Zlmax به قدر کافی بزرگ در نظر گرفته می‌شود (4 ≤ Zlmax)، مشاهده می‌شود که ترجیح مهاجم این است که تنها به خطوط 7 و3 برای چندین بار حمله کند که این نتیجه منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که همان‌طور که پیش‌تر نیز توضیح داده شد، این دو خط تغذیه کننده‌ی گران‌قیمت‌ترین و بزرگ‌ترین بار سیستم، یعنی بار موجود در شین 5، می‌باشند و مهاجم تمام نیروی خود را صرف قطع این بار نموده است. تابع هدف مهاجم در این حالت نسبت به حالت 1 = Zlmax به میزان %7/78 افزایش یافته است که مقدار بسیار قابل توجّهی است و قدرت و شدّت اثر پارامتر Zlmax و این موضوع که مهاجم می‌تواند به جای حمله به چند المان مختلف، به یک المان واحد برای چندین بار حمله کند را به خوبی نشان می‌دهد.
نتایج بدست آمده برای سناریوی 3
R(t)
نقشه‌ی حمله
قطع بار
کلّ بار قطع شده
(MW)
تابع هدف
(× Ɍ ۲۴)
زمان شبیه‌سازی