ژانویه 28, 2021

شبیه‌سازی

2
3
2
2
2
برابر با Ɍ/MWh 3000 می‌باشد و در حالت دیگر، وقتی که این فاکتور با حرف D (ابتدای کلمه‌ی Different) نمایش داده می‌شود منظور این است که هزینه‌ی قطع‌بار برای بارهای مختلف شبکه متفاوت است. در حالت اخیر، در هر زیربازه، هزینه‌ی قطع‌بار در شین 5 برابر با Ɍ/MWh 4000 ، در شین 4، Ɍ/MWh 3000 و در بقیه‌ی شین‌ها
Ɍ/MWh 2000 می‌باشد. بقیه‌ی تنظیمات و داده‌های ورودی در این مثال مشابه موارد ذکر شده در مثال عددی قبل در نظر گرفته شده است.
روش حل
در این مثال، از آن‌جا که امکان شمارش تمام حالات ممکن وجود دارد، برای حلّ مدل VCTMS، برای حلّ مسأله از روش شمارش استفاده شده است. روند شبیه‌سازی به این صورت است که نرم‌افزار MATLAB تمام حالات ممکن برای تعمیرات معمولی این دو خط را تولید کرده و به صورت یک بردار ورودی به مدل MWaW که در نرم‌افزار GAMS شبیه‌سازی شده است می‌دهد. نرم‌افزار GAMS با اجرای مدل MWaW، بهترین نقشه‌ی مهاجم را بدست آورده و همراه با مقدار تابع هدف برای ذخیره و تحلیل به MATLAB می‌فرستد و به این ترتیب، بهترین نقشه‌ی حمله و مقدار تابع هدف مهاجم در تمام حالات ممکن ذخیره می‌شود. در نهایت، از آن‌جا که ISO قصد دارد که زمان‌بندی تعمیرات معمولی خطوط خود را به گونه‌ای انجام دهد که تابع هدف مهاجم کمینه شود، بنابراین، ISO زمان‌بندی متناظر با کمترین تابع هدف ذخیره شده را به عنوان زمان‌بندی بهینه برای اجرای تعمیرات معمولی خطوط مورد مطالعه (خطوط شماره 1 و 8) انتخاب می‌کند. نتایج بدست آمده در ادامه ارائه می‌شوند.
درخصـوص نحوه‌ی تولید بردار تعمیرات معمولی در نرم‌افزار MATLAB لازم است توضیحاتی ارائه شود. به عنـوان مثال، در Case A در ‏جدول4-12، از آن‌جا که خطّ شماره 1 به دو زیربازه‌ی کاری و یک زیربازه‌ی آخر هفته، و خطّ شماره 8 به یک زیربازه‌ی کاری و دو زیربازه‌ی آخرهفته نیاز دارد، لذا تعمیرات معمولی خطّ شماره 1 الزاماً باید از یک زیربازه‌ی کاری شروع شود (زیربازه‌های متناظر با اعداد فرد؛ یعنی t1، t3، t5 و. . . t25) و با توجّه به این که تعمیرات معمولی این خط باید در فصل پیش‌رو تعیین شود (شامل 26 زیربازه)، بنابراین 13 حالت برای تعمیرات این خط ممکن است رخ دهد. استدلال مشابهی برای خطّ شماره 8 قابل ارائه است و برای تعمیرات معمولی این خط نیز 13 حالت مختلف ممکن است رخ دهد. بنابراین 169 = 1313 حالت وجود دارد که باید شبیه‌سازی شوند. در بقیه‌ی سناریوها نیز چنین فرضی باید در نظر گرفته شود.
نکته‌ی دیگری که برای ارائه‌ی بهتر نتایج باید بیان شود این است که هر سناریو شامل چند چرخش است و هر چرخش شامل چند تکرار؛ در هر چرخش، زمان‌بندی تعمیرات معمولی خطّ شماره 1 ثابت است و زمان‌بندی تعمیرات خطّ شماره 8 در تمام حالات ممکن خود جابجا می‌شود. به عنوان مثال، در چرخش شماره 2، شروع تعمیرات معمولی خطّ شماره 1 در زیربازه‌ی t3 ثابت می‌شود و شروع تعمیرات معمولی خطّ شماره 8، در تکرارهای مختلف از t2 تا t26 عوض می‌شود.
وضعیت فاکتورهای مورد مطالعه، در هر سناریو
سناریو
فاکتور متغیّر
فاکتورهای ثابت
نام
مقادیر
نام
مقدار
۱
Vj(t)
E و D
Zlmax
5
Wlom
Case A