نوامبر 27, 2020

شبیه‌سازی

جهش
ایجاد جهش ساز و کاری است برای جلوگیری از باقی ماندن در جواب‌های بهینه‌ی محلّی [41]. در این روند، تعداد محدودی از ژن‌ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و به عنوان مثال، عدد موجود در آن‌ها به اندازه‌ی یک واحد افزایش می‌یابد. برای آگاهی از روش‌های مختلفی که می‌توان برای ایجاد جهش استفاده کرد به خودآموز نرم‌افزار MATLAB مراجعه شود [42]. بدین ترتیب، با تولید نسل جدید می‌توان تمام محاسبات را مجدّداً به تعداد معیّنی تکرار کرد.
مثال عددی اوّل: اجرای مدل MWaW بر روی شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور
برای ارائه‌ی نتایج عددی، مدل MWaW بر روی شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور [39] پیاده شده است که دیاگرام
تک‌خطّی این شبکه در ‏شکل3-1 نمایش داده شده است. مدل ارائه شده، با نرم‌افزار GAMS شبیه‌سازی شده است و برای حلّ مدل، از CPLEX 12 بر روی یک کامپیوتر با مشخّصات GHz 93/2، Intel Core i7 با 10 GB RAM استفاده شده است.
افق زمانی مطالعه
افق زمانی مورد مطالعه در این مثال عددی برابر با یک فصل در نظر گرفته شده است که به 13 هفته تقسیم شده است. هر هفته نیز به دو زیربازه‌ی روزهای کاری (شامل پنج روز) و آخر هفته (شامل دو روز) تقسیم شده است
(26 = T). علاوه بر آن، برای ایجاد این امکان که حمله بتواند در زیربازه‌ی آخر (t26 ) نیز صورت بگیرد، 10 زیربازه‌ی اضافه نیز در نظر گرفته شده است و متغیّر حمله δl(t) برای تمام خطوط شبکه، در این 10 زیربازه‌ی اضافه در مقدار صفر ثابت شده است.
داده‌های ورودی مسأله
شبکه‌ی مورد مطالعه در این مثال دارای سه ژنراتور، هشت خطّ انتقال و پنج بار است. اطّلاعات مربوط به ژنراتورهای سیستم در ‏جدول3-3 داده شده است. در این مثال فرض شده است کـه همـه‌ی ژنراتورها در هزینه‌ی نهایی خـود پیشنهاد قیمت می‌دهند و این پیشنهادات قیمت، برای تمام بلوک‌ها و در تمام افق زمانی مورد مطالعه ثابت و یکسان می‌ماند. برای هرکدام از بارهای سیستم تنها یک بلوک در نظر گرفته شده است و توزیع بار شبکه بر روی شین‌های مختلف، برحسب درصدی از بار پیک سیستم در هر زیربازه در ‏جدول3-4 آورده شده است. پیک بار سیستم مربوط به هر زیربازه نیز در ‏0 ارائه شده است. مقادیر پارامتر Wlsm مربوط به خطوط مختلف شبکه (تعداد زیربازه‌های لازم برای تعمیرات اجباری هر خط) نیز در ‏جدول3-6 آورده شده است. خطوطی که در این مثال کاندید تعمیرات معمولی هستند، خطوط شماره 1 و 8 در نظر گرفته شده‌اند و فرض می‌شود که برنامه‌ی تعمیرات آن‌ها به صورتی است که در ‏جدول4-9 ارائه شده است. در این مثال مقدار فاکتورهای شش‌گانه که نقشه‌ی حمله‌ی مهاجم را تحت تأثیر قرار می‌دهند به صورتی که در ‏جدول4-10 آورده شده است تنظیم شده‌اند (برای آگاهی بیشتر در خصوص فاکتورهای شش‌گانه به زیربخش‏3-5-3 مراجعه شود). در این مثال فرض شده است که برای حمله به هر خطّ انتقال و یا خطوطی که از نظر فیزیکی، موازی بهره‌برداری می‌شوند، تنها یک شخص لازم است [13].
شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور[39]
اطّلاعات مربوط به ژنراتورهای شبکه‌ی گارور
Gen
بلوک ۱
بلوک ۲
بلوک ۳
بلوک ۴
MW
Ɍ/MWh
MW
Ɍ/MWh
MW
Ɍ/MWh
MW
Ɍ/MWh
۱

نوشته ای دیگر :   مقاله (پایان نامه) :نام گذاری : فواید - استراتژی نام­گذاری -پایان نامه مقطع ارشد