شایستگی های کارکنان

Off By
دانلود پایان نامه

مدیریت استعداد 32/2 70/0 3 84/11 259 000/0**
مولفه ها جذب استعداد ها 32/2 68/0 3 92/15 259 000/0**
انتخاب استعدادها 56/2 86/0 3 16/8 259 000/0**
بکارگیری استعدادها 49/2 86/0 3 45/9 259 000/0**
توسعه استعدادها 40/2 77/0 3 25/12 259 000/0**
حفظ و نگهداری استعدادها 61/2 80/0 3 63/7 259 000/0**
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
نتایج بدست آمده از آزمون t یکطرفه در جدول (6-4) نشان می دهد میانگین کاربست مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا 32/2 با انحراف معیار 70/0 است که از میانگین آماری (3) کوچکتر است و این تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراین با 99% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان کاربست مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا کمتر از حد متوسط است. همچنین میانگین کاربست مؤلفههای جذب استعدادها، انتخاب استعدادها، بکارگیری استعدادها، توسعه استعدادها و حفظ و نگهداری استعدادها به ترتیب 32/2، 56/2، 49/2، 40/2 و 61/2 با انحراف معیار به ترتیب، 68/0، 86/0، 86/0، 77/0 و80/0 شده است که نشان می دهد میزان کاربست همه مؤلفه های مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا کوچکتر از میانگین آماری(3) است و این تفاوتها در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراین با 99% اطمینان نتیجه می گیریم میزان کاربست مؤلفه های مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا کمتر از حد متوسط است
سؤال2) میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا چقدر است؟
جدول7-4- بررسی میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با استفاده از آزمونt یکطرفه
پارامترها میانگین مشاهده‌شده انحراف استاندارد میانگین آماری مقدار آمارهt درجه آزادی سطح معناداری
یادگیری سازمانی 54/3 01/1 4 15/7 259 000/0**
مولفه ها چشم انداز مشترک 72/3 12/1 4 95/3 259 000/0**
فرهنگ سازمانی 61/3 17/1 4 26/5 259 000/0**
کار و یادگیری تیمی 54/3 15/1 4 34/6 259 000/0**
اشتراک دانش 39/3 25/1 4 79/7 259 000/0**
تفکر سیستمی 37/3 22/1 4 16/8 259 000/0**
رهبری مشارکتی 20/3 29/1 4 85/9 259 000/0**
توسعهی شایستگی های کارکنان 97/3 11/1 4 34/0 259 733/0
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
نتایج آزمونt یکطرفه در جدول (7-4) نشان می دهد، میانگین یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا 54/3 با انحراف معیار 01/1 است که از میانگین آماری (4) کوچکتر است و این تفاوت در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراین با 99% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا کمتر از حد متوسط است. همچنین میانگین کاربست مؤلفههای چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی به ترتیب 72/3، 61/3، 54/3، 39/3، 37/3 و 20/3 با انحراف معیار به ترتیب، 12/1، 17/1، 15/1، 25/1، 22/1 و 29/1 شده است که نشان می دهد میزان یادگیری سازمانی در این مؤلفه ها در دانشگاه بوعلی‌سینا کوچکتر از میانگین آماری (4) است و این تفاوتها در سطح 01/0 معنادار است؛ بنابراین با 99% اطمینان نتیجه می گیریم میزان یادگیری سازمانی در مؤلفه های چشم‌انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی و رهبری مشارکتی در دانشگاه بوعلی‌سینا کمتر از حد متوسط است. اما میانگین یادگیری سازمانی در مؤلفه شایستگی کارکنان در دانشگاه بوعلی‌سینا 97/3 با انحراف معیار 11/1 است که تقریباً برابر میانگین آماری (4) است؛ بنابراین نتیجه میگیریم که میزان شایستگی کارکنان در دانشگاه بوعلی‌سینا در حد متوسط است.
5- 4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا رابطه وجود دارد.