ژانویه 21, 2021

سیستمهای مدیریت دانش

با پشتیبانیهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی قادر به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای خود میشوند. این اطلاعات میتواند به صورت شخصی برای یک کاربر خاص ارائه شود و یا شامل اطلاعات لازم برای بسیاری از فعالیت های منابع انسانی باشد هر چند که فعالیتهای منابع انسانی اغلب به وسیله افراد مختلف در حوزه منابع انسانی انجام میشود، هرگونه تغییر در اطلاعات سیستم ابتدا توسط مدیران بررسی، تکمیل و اعمال میگردد. پشتیبانی اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، فرآیند یا جریان کاری یک فعالیت را پشتیبانی نمیکند، این فناوری تنها اطلاعات مورد نیاز کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی را در اختیار آنان قرار میدهد تا فعالیتهای خود را به درستی انجام دهند. شکل 7-2 انجام یک فعالیت منابع انسانی با استفاده از فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک را نشان میدهد. این شکل می تواند برای دیگر فعالیتهای منابع انسانی متفاوت باشد، هر چند که این الگو به خوبی رابطه کاربران مختلف سیستم منابع انسانی را نشان میدهد. بر این اساس متخصصان منابع انسانی، مدیران و کارکنان نیازهای اطلاعاتی خود را از سیستم الکترونیکی تامین میکنند. از این طریق سرعت و دقت بالای جریان اطلاعاتی به تسریع انجام وظایف در حوزه منابع انسانی منجر میشود. در این فناوری کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی به صورت جداگانه و انفرادی به سیستم دسترسی دارد و این سیستم روی تعاملات و وظایف این افراد تاثیری ندارد. (نظری،پویان،1388؛ 47)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی
در حالیکه پشتیبانی اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک اساساً بر ارائه اطلاعات به کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با روشی کارآمد برای کاهش فشار بر واحد منابع انسانی تکیه میکند، پشتیبانی ارتباطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر چگونگی حمایت فناوری از جریان یک فعالیت منابع انسانی بین واحد منابع انسانی و مشتریان آن تمرکز میکند. این فناوری از اجرای فعالیتهای منابع انسانی خاص حمایت مینماید و جریان اطلاعات بین کاربر آن یک فعالیت منابع انسانی خاص از طریق کانالهای مبتنی بر وب را پشتیبانی میکند.
شکل 7-2 ) مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی(Maatman, 2006)
از این طریق فناوری نقش مهمی در اجرا و حمایت از اجرای یک فعالیت منابع انسانی دارد. پشتیبانی ارتباطی مدیریت منابع انسانی الکترونیک عبارت است از : « فراهم نمودن فرآیندهای منابع انسانی از طریق کانالهای مبتنی بر وب برای کارکنان حوزه منابع انسانی». این فناوری از جریان فعالیت منابع انسانی بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی پشتیبانی میکند این تعاملات در حالیکه یک فعالیت خاص منابع انسانی نیاز به تلاشهای افراد مختلف دارد، مورد حمایت قرار میگیرد. بنابر این ضروری است فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در برگیرنده کلیه مراحل این فعالیت مشخص باشد.(Maatman, 2006)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین
در مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، حووزه سوم مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول آفرین میباشد . این حوزه در رابطه با فعالیتهایی است که بیشتر هویت استزاتژیکی دارند. در این حوزه بیشتر در رابطه با فرآیندهای تغییر سازمانی ، بازسازی استراتژیک ، مدیریت شایستگی استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک بحث میشود . با استفاده از این حوزه ، امکان ایجاد یک محیط کاری آماده برای تغییر از طریق یک مجموعه به هم پیوسته مبتنی بر وب وجود دارد که به محیط کاری این امکان را میدهد تا همراه با انتخاب های استراتژیک سازمان توسعه یابد (Mousavi davoudi & Fartash, 2012) .
شکل 8-2) مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی (Maatman, 2006)
با پشتیبانی تحول آفرین مدیریت منابع انسانی الکترونیک، روش انجام فعالیتهای منابع انسانی تغییر میکند. علاوه بر مکانیزه کردن فعالیتهای منابع انسانی، راههای جدید انجام فعالیتهای منابع انسانی که در گذشته ناشناخته بود، مورد پذیرش قرار میگیرد. از این طریق مکانیزه کردن فعالیتهای منابع انسانی توسعه پیدا میکند. پشتیبانی تحول آفرین سازمان مربوط به منعطف ساختن سازمان است. بعنوان مثال این پشتیبانی میتواند به این معنی باشد که فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک، وظایف منابع انسانی را بین کارکنان، مدیران و متخصصان منابع انسانی با استفاده از سیستمهای مدیریت دانش تقسیم میکند. بر این اساس این فناوری اطمینان میدهد فعالیتها سر وقت و توسط افراد مناسب انجام میشود. در عصر حاضر که مسائلی مانند جهانیسازی، مشتریمداری و تخصصگرایی شدت یافته است، اغلب سازمانها تاکید روز افزونی بر کارمندیابی، نگهداری و توسعه کارکنان متخصص دارند. سازمانها از این حقیقت آگاه شدهاند که نگاه به منابع انسانی از عامل هزینه به عامل موفقیت تغییر کرده است. بر این اساس مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحولآفرین نیز بر مسائل استراتژیک سازمان تمرکز دارد (نظری ، 1391).
شکل 9-2 انجام همان فعالیت منابع انسانی که در شکلهای قبل نیز ارائه شده را نشان میدهد. برای نشان دادن نحوه حذف بوروکراسی و سلسله مراتب اداری توسط فناوری مدیریت منابع انسانی تحولآفرین، از شکل یک مغز که نشان دهنده ظرفیت تصمیمگیری فناوری در سازمان است، استفاده شده است.
جدول 5-2 انواع فعالیتهای پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکتر
ونیک را با جزئیات بیشتری نشان میدهد. تاثیر مورد انتظار از کاربرد فناوری و نقش انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک در این جدول نشان داده شده است.
شکل 9-2 ) مدیریت منبع انسانی الکترونیک تحول آفرین (Maatman, 2006)
نوع پشتیبانی مدیریت
منابع انسانی
الکترونیک
تغییر از طریق
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اطلاعاتی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارتباطی
مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحول افرین
هدف
تاثیر مورد انتظار فنآوری اطلاعات
واحد منابع انسانی سازمان
وظایف منابع انسانی
سازمان
تاثیر فناوری
کاهش فشارهای اداری واطلاعاتی بر متخصصان منابع انسانی