ژانویه 20, 2021

پایان نامه : سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

ماهیت سرمایه در گردش

هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد.برای سطح معینی از بدهی های جاری،هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود قراردادهای وامهای بلندمدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش می باشد.مقصود از در نظر گرفتن این موارد،تامین حاشیه ایمنی مناسبی برای وام دهندگان است زیرا فرض براین است که دارائی های جاری در مقایسه با سایر دارائی های واحد انتفاعی نقدینگی بشتری را تامین   می کنند.(شباهنگ ،1387)

سرمایه در گردش یک واحد انتفاعی مجموعه منابعی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود که مشتمل بر وجوه نقد ،اوراق بهادار ،حساب ها و اسناد در یافتنی ،پیش پرداخت ها و سفارشات ،موجودی مواد و کالای ساخته شده و نیمه ساخته است .تفاوت بدهی های جاری  از دارایی های جاری ، خالص سرمایه در گردش تعریف میشود .بدهی های جاری مشتمل بر حساب ها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها ،اعتبارات کوتاه مدت  و هزینه های معوق است. در پاره ای از مواقع منابع سرمایه در گردش از طریق وام های بلند مدت تامین میشود بررسی ان در ساختار مالی حائز اهمیت است . ( رهنمای رود پشتی و نیکو مرام ،1385)

سرمایه در گردش الزامات مالی کوتاه مدت یک شرکت اقتصادی است .سرمایه در گردش یک سرمایه تجاری است که  در یک تجارت خاص برای مدت بیش از یک سال باقی نمی ماند . در این حالت ، پول سرمایه گذاری شده در جریان فعالیت های معمول  تجاری از نظر شکل و محتوا تغییر حالت می دهد . نیاز به حفظ سرمایه در گردش مناسب را به سختی می توان مورد پرسش قرار گیرد . همان طور که گردش خون در بدن انسان برای حفظ حیات بسیار ضروری است، جریان منابع مالی برای حفظ کسب و کار بسیار ضروری است. اگر جریان مالی ضعیف شود ، تجارت نیز به سختی می تواند شکوفا شود و رونق بگیرد و یا حتی به زنگی خود ادامه دهد . سرمایه در گردش بیمار و گرسنه بطور کلی به عنوان یکی از چند عامل اصلی دخیل در شکست تجارت های کوچک در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه معتبر شناخته می شود . در نهایت موفقیت یک شرکت در گروی توانایی آن شرکت به تولید وجه نقد دریافتی مازاد بر هزینه است . مشکلات جریان نقدینگی در بسیاری از کسب و کارهای کوچک به دلیل مدیریت مالی ضعیف و به ویژه عدم برنامه ریزی وجوه نقد مورد نیاز تشدید می یابد . (Padachi ,2006)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

دانلود پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران