نوامبر 30, 2020

سیاست‌های پولی و ارزی

کمالی‌نژاد،حسن.«رای دیوان دادگستری اروپا مبنی بر لغو تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک صادرات».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره هفت.(بهمن 1391).
کمالی‌نژاد،حسن.«رد دعوی شعبه بانک ملی ایران در لندن در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌های اتحادیه».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره هشت.(اسفند 1391).
کمالی‌نژاد،حسن.«رای دیوان عالی بریتانیا مبتنی بر لغو محدودیت‌های مالی علیه بانک ملت».نشریه الکترونیکی تازه‌های ملل متحد.شماره پانزده.(خرداد 1391).
کیانپور،سعید.«استقلال بانک مرکزی ایران و مقایسه آن با چند کشور».مجله سیاسی-اقتصادی.شماره دویست و هشتاد و هفت.(بهار 1391).
مافی،همایون.«تاملی بر تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل».پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی. شماره یک.(تابستان 1385).
محبی،محسن.«بیانیه‌های الجزایر:یک دریچه،چند نگاه».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره بیست و سه.(پاییز و زمستان 1377).
معدلت،کوروش.«بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانک مرکزی».تازه‌های اقتصاد.شماره نود و هفت.(بهمن 1379).
ممتاز،جمشید.و امیرحسین رنجبریان.«مداخله آمریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا».فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.شماره سی و هفت.(تابستان 1376).
مومنی‌راد،احمد.و حسین موسوی‌فر.«موازین وضع تحریم‌های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران».فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی.شماره دو.(بهار 1391).
وکیل،امیرساعد.«رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولت‌ها از اقدامات اجرایی».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره سی و هشت.(بهار و تابستان 1387).
هاشمی،ف.م.«بحثی درباره جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد امروز جهان».مجله چیستا.شماره صد و هشتاد و هشت.(اردیبهشت و خرداد 1381).
هدایتی،علی‌اصغر.«نقش استقلال بانک مرکزی».مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست‌های پولی و ارزی.(اسفند 1369).
رسالات:
1-انصاریان،مجتبی.«تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بشر:آثار آن بر حقوق اقتصادی و توسعه».رساله دکتری.دانشگاه پیام نور.(1391).
2-بهمن‌تاجانی،شهرام.«رویه‌ی قضایی محاکم ایالات متحده آمریکا در خصوص مصونیت دول خارجی و اموال آنها و انطباق آن با حقوق بین‌الملل: بررسی پرونده‌های مطروحه علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران».رساله دکتری. دانشگاه پیام نور.(1391).‌
3-حسن‌پور،یاسمین.«بررسی پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران».پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.دانشگاه تهران. (1384).
4-رضایی،حمید.«تاثیر قواعد بین‌الملل بانکی و نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی بر فرآیند انتقال پول».پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه پیام‌ نور.(1390).
5-فرخی،منصور.«مناسبات متقابل میان تحریم‌های اقتصادی و حقوق بین‌الملل بشر».رساله دکتری.دانشگاه علامه طباطبایی.(1388).
6-کامکارصالحی،مهرداد.«بررسی عوامل موثر در استقلال بانک مرکزی».پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.موسسه عالی بانکداری ایران.(1380).
7-معدلت،کوروش.«اهمیت اقتصادی استقلال بانک مرکزی».پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.دانشگاه تهران.(1375).
ب:منابع انگلیسی
Books:
Binder,Micheal & Wieland Volker.The European Central Bank.New Palgrave Dictionary Economics.(November 2006).
Charlmers,Damian.‌Christos Hadjie Mmanuil.Giorgio Monti & Adam Tomkin. European Union Law.Cambridge University Press.(2006).
Delmon,Jeffrey.”Project Finance”.BOT PROJECT AND RISK.(May 2005). Downloaded from:www.Amazon.com
Yang,Xiaodong.State Immunity in International Law.Cambridge Studies In International Law And Comparative Law.(September 2012).

نوشته ای دیگر :   ایران اسلامی