ژانویه 27, 2021

سکونتگاه های غیررسمی

سیستم جمع آوری زباله
3-2-3-5- شاخص مشارکت
این شاخص در حقیقت، وضعیت مشارکت در فعالیت های جمعی در سطح محله، میزان مشارکت با دولت و شهرداری برای ساماندهی و بهسازی محله، و حس تعلق به مکان را از طریق سنجش میزان تمایل به ماندن یا ترک محل نشان می دهد. به این منظور و برای سنجش شاخص مشارکت در سطح محله، پرسشنامه هایی از محله مورد مطالعه تکمیل و سؤالاتی در خصوص شاخص مشارکت مطرح گردید که در فصل پنجم تحقیق حاضر، به تفصیل مورد برسی و تحلیل قرار گرفته است.
3-2-4- جمع بندی بررسی شاخصها
با نگاهی به منابع و مدارک موجود در ارتباط با شاخص های سکونتگاه های غیررسمی می‌توان نتیجه‌ گرفت که ابعاد موضوع چنان گسترده است که جمع‌بندی کاملی از تمامی نظرات در این مبحث میسر نخواهد بود. از طرفی به علت ارتباط این شاخص ها با یکدیگر برای نزدیک شدن به واقعیت موجود و بررسی این سکونتگاه ها بهتر است علاوه بر دید کالبدی به طور همزمان از سایر شاخص های غیر کالبدی و روشهای دیگر نیز استفاده شود تا میزان دقت مطالعات افزایش یابد. مانند؛ برداشت های میدانی( همچون گرفتن عکس)، مصاحبه با اهالی که این روشها خود یک سری از شاخص‌های اشاره شده را نیز به نوعی به ما معرفی خواهد کرد.
با توجه به بررسی شاخص های مختلف کالبدی، اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی و آشنایی با زیربخش های آنها، در فصل آتی (محدوده مورد مطالعه) هر یک از شاخص های مذکور به تفصیل در محله سورکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از این طریق، ویژگی های محله موردنظر از دید کالبدی، اقتصادی- اجتماعی و … مشخص خواهد شد.
فصل چهارم :
شناخت محدوده مطالعاتی
مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی شهر ساوه از جنبه های توسعه ادواری و ویژگیهای مختلف جمعیتی و اقتصادی آن پرداخته شده است. پس از آن شناخت محدوده مورد مطالعه (محله سورکان) از زوایای مختلف با استفاده از منابع اطلاعاتی متفاوت و یافته های پرسشنامه تکمیل شده مورد توجه قرار می گیرد.
4-1- شناخت اجمالی شهر ساوه
استان مرکزی بین عرض جغرافیایی33 درجه و30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 48 درجه و57 دقیقه و52 درجه و 05 دقیقه غربی واقع است. مرزهای این استان از طرف شمال به وسیله استانهای تهران وقزوین و از طرف غرب به استان همدان واز جنوب شرقی به استان اصفهان وازجنوب غربی به استان لرستان، محدود می باشد. این استان دارای مساحت 29530 کیلومتر مربع می باشد و مرکز استان نیز اراک می باشد. با توجه به تقسیم بندی سال 1385 ، استان مرکزی دارای 8 شهرستان: اراک ،ساوه، خمین، محلات،سربند(شازند)، تفرش ، دلیجان وآشتیان بوده است.
شهرستان ساوه از موقعیت ویژه ای در نظام فضایی کشور بر خوردارست به این اعتبار که حداقل دوکریدور ارتباطی فرامنطقه ای پهنه شهرستان را در می نوردد و در راستای برقراری ارتباطات ملی گو نه ای سرویس دهی مناسب زمینی را برای ساوه فراهم می آورد. این شهرستان شمالی ترین شهرستان استان مرکزی است و در مجاورت استان تهران قرار دارد. شهرستان مزبور به مدد موقعیت فضائی خویش توانسته است، حداکثر بهره گیری از شبکه دسترسی کشوری و فرامنطقه ای را داشته باشد. اهمیت مکانی این شهرستان تا حدودی نیز مدیون استقرار برنامه ریزی نشده آن در جوار استان تهران می باشد چراکه روابط قطبی شده، اصطلاحاٌ مرکز- پیرامونی سبب می گردد بالطبع هرچه به تهران نزدیکتر گردیم شبکه مواصلاتی قوی تر و گسترده تری را شاهد باشیم.
نقشه شماره 4-1- موقعیت قرارگیری شهرستان و شهر ساوه در استان مرکزی

شهرستان ساوه شامل دو بخش مرکزی و نوبران است. شهر ساوه به عنوان مرکز شهرستان ساوه در بخش مرکزی واقع شده و یکی از شهرهای متوسط در نظام سلسله مراتب شهری ایران محسوب می شود.
4-1-1- بررسی مراحل و جهت های توسعه کالبدی شهر با تاکید بر موقعیت سکونتگاههای غیررسمی
علل پیدایش اسکان غیررسمی درشهرساوه را بایستی در دو عامل کلان و خرد جستجو کرد. در سطح کلان عدم تعادلهای ناحیه ای و درسطح خرد عوامل متعدد از جمله برتری محلات مرکزی شهر از نظر خدمات و زیرساخت های شهری و طرح های مصوب که تا به حال شهر داشته، از عوامل پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی بوده است. بایستی توجه داشت که طرح های جامع و ضوابط ساخت و ساز خود عاملی اساسی در گسترش پدیده اسکان غیررسمی است. نقشه شماره 4-1 موقعیت سکونتگاههای غیررسمی شهر ساوه را نشان می دهد.
نقشه 4-2- موقعیت قرارگیری سکونتگاههای غیرررسمی در شهر ساوه
شهرساوه تا کنون سه طرح جامع داشته است. اولین طرح جامع توسط مهندسین مشاور بوربور درسال 1352 برای جمعیتی حدود 27000 نفر و در 336 هکتار پیش بینی شده بود. تراکم ناخالص این طرح حدود 80 نفر درهکتار بوده است. برطبق آمارگیری مهندسین مشاور آتک جمعیت شهر درسال 61 معادل 45276 نفر بوده است که حدود 163% جمعیت پیش بینی شده توسط مهندسین مشاور بوربور درهمین سال است. توسعه شهر دراین طرح عمدتا درجهت غرب پیش بینی شده است. مطالعات مشاور نشان می دهد که شهر درسال 1361، 520 هکتار وسعت داشته و تراکم جمعیتی آن 87 نفر در هکتار بوده است.
براساس برآوردهای مهندسین مشاور آتک جمعیت سال 1371 شهرمعادل 74455 نفر در نظر گرفته شده است. محدوده شهر 876 هکتار وسعت داشته و تراکم ناخالص شهر 85 نفر در هکتار پیش بینی شده بود. جهت توسعه شهر دراین طرح عمدتاٌ رو به شمال پیشنهاد شده است. در این پیشنهاد باغات شمالی خارج از محدوده قرار گرفته اند.