سواحل جنوبی دریای خزر

در مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات داده ها را که در مرحله قبل کد گذاری شده بودند جمع آوری کرده و به صورت دستی ویا با نرم افزارهای جغرافیایی داده ها را استخراج نموده وبه پردازش داده ها ونهایتا تجزیه وتحلیل آنها پرداختیم.
3-2- جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق
جامعه آماری شامل روستاهای دهستان پیربازاراست که شامل 26روستا می باشد. که براساس آمار سرشماری نفوس ومسکن سال1390تعداداین دهستان دارای16958 نفرجمعیت و 5163 نفرخانوارمی باشد. برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شده است. براین اساس با توجه به جمعیت فوق برای پرسشنامه تعداد 375 پرسشنامه، درکل مناطق روستایی پرخواهد شد. دربحث متغیرها دهستان پیربازاربه دلیل تاثیر پذیری متغیر مستقل محسوب می شود ومناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون به دلیل تاثیر گذاری متغیر وابسته به شمار می آید.
3-3 ویژگیهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه مورد مطالعه
3-3- 1 موقعیت جغرافیایی
دهستان پیر بازار یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد که از 26 روستا تشکیل شده و مر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان در 37 درجه و بین 19 تا22 دقیقه عرض جغرافیایی و 49 درجه و30 تا 35 دقیقه طول جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع آن 21 متر پایین تر از از سطح آب های آزاد است. این دهستان 3/62 کیلومتر مربع وسعت دارد و از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هندخاله شهرستان صومعه سرا، ازسمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان ازبخش مرکزی شهرستان رشت وازجهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد براساس آخرین تقسیمات اداری سیاسی دارای 26روستا می باشد. ازمیان آبادیهای دهستان روستای سیاه اسطلخ با 4415 نفرجمعیت و1194 خانوار پر جمعیت ترین آن و روستای سوخته لوله با 44 نفر جمعیت و 11 خانوار کم جمعیت ترین آن می باشد.

نقشه 3-1 استان اداری سیاسی دهستان پیربازار
3-3-2- توپوگرافی
دهستان پیربازاردرموقعیت کاملا جلگه ای قرارگرفته است واندک پستی وبلندیهای آن نیزدرنتیجه احداث شالیزارها ازبین رفته است. دهستان پیربازارازنظرارتفاعی درسطحی پایین ترازآبهای آزاد قرار گرفته است شیب در دهستان پیربازار کمتر از 1% است. از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه چون در حاشیه بلافصل شهر رشت قرار گرفته است با شهر رشت یکسان می باشد بنابراین از نظر توپوگرافی باید شهر رشت را شهری مسطح دانست و می توان گفت روی یک برآمدگی به درازای 4 کیلومتر و به پهنای 2 کیلومتر قرار دارد. ارتفاع قسمتهای مرکزی شهر بین 1+ و 2- تغییر می کند.
خط تراز، در قسمتهای پر جمعیت برابر 7- متر است و در قسمت جنوب و جنوب غربی و شرقی هم که زمینها به سوی رودخانه می رود پست تر می شود. شرایط آب و هوای به موازات دیگر عوامل طبیعی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری بافتهای شهری به شمار می آید. هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط نیز به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است. توجه به شرایط آب و هوایی در تهیه طرحهای شهری حائز اهمیت است. شهر رشت به دلیل مجاورت با کوههای البرز از شمال به جنوب دریای خزر، جلگه های آبرفتی در شمال و غرب، دارای ویژگیهای اقلیمی خاص است که دارای اقلیم معتدل بوده و اختلاف میان شب و روز آن به علت رطوبت هوا ناچیز است.
3-3-3-آب و هوا
استان گیلان به طور کلی در قلمرو آب و هوای معتدل و مرطوب قرار دارد و نمناک ترین منطقه سواحل جنوبی دریای خزر است عوامل موثر در آب و هوای آن عبارتند از: ارتفاع و امتداد کوههای البرز غربی و تالش، مجاورت با دریای خزر، جابه جایی توده های هوایی شمالی و غربی، وزش بادهای محلی (گرمیش) و پوشش متراکم جنگلی. ورود توده های هوای شمالی با منشاء قطبی به گیلان به ویژه در فصل پاییز و گاهی اوقات همراهی بادهای غربی با آن، از یک طرف موجب گسترش موج سرما در بخشهای مختلف استان می شود و از طرف دیگر سبب ریزش باران در مناطق پست و هموار و اولین بارش برف و وقوع یخبندان در ارتفاعات می گردد. ورود توده های هوای غربی که از اقیانوس اطلس، دریای مدیترانه و دریای سیاه می آیند باعث وزش باد و بارندگی در استان گیلان به ویژه در فصول پاییز و زمستان می شود. وجود دریای خزر درسرتاسر مرز شمالی استان وبخارآب حاصل از آن سبب افزایش رطوبت نسبی در هوای گیلان شده است که این امر علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد بارش موجب تعادل دمایی شبانه روز و همچنین فصول گرم وسرد سال می شود. آب و هوای دهستان پیر بازار تحت تاثیر عواملی مانند رطوبت دریای خزر، میزان بارندگی، توپوگرافی وجهت دامنه قرار گرفته است برای بدست آوردن اطلاعات شرایط اقلیمی دهستان پیربازار از نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک که ایستگاه رشت می باشد استفاده شده است.

3-3- 4- بارندگی
جهت بررسی بارندگی از اطلاعات موجود در نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک استفاده شده است، نزدیکترین ایستگاه به دهستان پیر بازار ایستگاه سینوپتیک رشت می باشد. در نمودار شماره 3-5-1 اطلاعات ده ساله آورده شده است که این اطلاعات مربوط به سالهای 1378 الی 1388 می باشد. بیشترین بارندگی در آبان ماه معادل 5/181 میلی متر و کمترین بارندگی در مرداد ماه، 70 میلی متر دیده می شود.
نمودار 3-1-میانگین بارندگی ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک رشت
3-3- 5- دما
با اینکه جنوبی ترین نقطه ی استان گیلان با شمالی ترین قسمت آن تقریباً دو درجه ی عرض جغرافیایی اختلاف دارد که در آب و هواشناسی این مقدار تاثیر چندانی در تفاوت های دمایی ندارد ولی شرایط دما در محدوده ی کم وسعت تفاوت های زیادی را نشان می دهد. علت اصلی این اختلاف دما نقش ارتفاعات البرز و تالش با سطوح ارتتفاعی متفاوت است. بر این اساس از اطلاعات موجود در نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به محدوده ی مورد مطالعه، یعنی ایستگاه سینوپتیک رشت استفاده شده است. میانگین دمای روزانه‎ی هوا در طی سالهای (1378-1388) در نمودار 3-2 آورده شده است. بیشترین درجه حرارت در طی این سالها در تیر ماه مشاهده شده است با میانگین متوسط 74/25 درجه سانتی گراد و کمترین درجه حرارت در دی ماه، 49/7 درجه سانتی گراد بوده است.
نمودار 3-2 میانگین ماهانه ی متوسط دمای روزانه ی هوا بر حسب سانتی گراد (1388-1378)
رطوبت