ژانویه 20, 2021

سرمایه شرکت های پذیرفته شده

خاکی، غ. (1378). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (1393). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(1391).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره3.صص53 – 68.
دستگیر، م.، و رستگار، م. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های حسابداری مالی دوره 3، ش1، صص 1 – 10.
دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(1392).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره 13.صص 151 – 170.
راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(1389).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.
رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(1392).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال4.شماره13.صص 105 – 127.
رسائیان، ا.(1389). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره 110،صص 191- 204.
سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(1391). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 3،صص 21 – 42.
سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (1388). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره 57, 51-68.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(1388). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.
صدیقیان ،ا.(1388). اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت ها.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهران.
طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(1390). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره9.صص 67 – 83.
عرب مازار یزدی، م.، و طالبیان، م(1388). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری،21، صص 1- 27.
قائمی، م.، و شهریاری ،م.(1388). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. پیشرفت های حسابداری،دوره اول ،شماره 1،113- 128.
قالیباف اصل، ح.(1373). بررسی تأثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر ریسک سیستماتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
قالیباف اصل،ح.، و رضایی،ف.(1386). بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، صص 23-33
کاشانی پور ، م. ، رحمانی ، ع.، و پارچینی پارچین، م. (1388) . رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف . بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره 16 ، شماره 57 ، صص85- 100.
گجراتی، د.(1385). مبانی اقتصاد سنجی.ترجمه دکتر حمید ابریشمی.چاپ سوم.انتشارات دانشگاه تهران.
لگزیان،م.، علوی، م.، و نجفی سیاهرودی،م.(1390). هیات مدیره کارآمد.انتشارات به نشر.
مدرس ، ا.، و حصار زاده، ر. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری.فصلنامه بورس اوراق بهادار.سال اول. شماره 2.صص 85 – 116.
مدرس، ا.، بهرام فر، ن.، و حصارزاده، ر. (1388). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرادی،م.، سعیدی، م.، و رضایی، ح.(1392).بررسی تأثیر و استقلال هیات مدیره بر هزینه های نمایندگی. پژوهش های تجربی حسابداری ،شماره 7،صص 35 – 53.
مشایخ ، ش.، و اسماعیلی، م.(1385).بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران. بررسی های حسابداری و حسابرس، ش 45، صص 25 – 45
مشایخ ، ش.، حکمت ، ه.، و کاشف ، م. (1391). فاصله گزارشگری مالی از اهداف موردنظر استانداردهای حسابداری ایران. پژوهش های حسابداری, شماره 6, 43-67.