نوامبر 24, 2020

سرمایه اجتماعی شبکه

میزان سرمایه فرهنگی که دانش آموز از خانواده خود به دست می آورد به پایگاه اقتصادی‌_اجتماعی خانواده او بستگی دارد، سرمایه فرهنگی به همراه سرمایه اقتصادی و اجتماعی به اعضاء طبقه بالای جامعه امکان می‌دهد تا موقعیت خود را در جامعه باز تولید کنند( بوردیو، 1997 ).
بخشی از تأثیر خانواده بر موفقیت تحصیلی ناشی از برخورداری برخی از دانشجویان از منابع فرهنگی بیشتر است، منظور از منابع فرهنگی آشنایی دانشجو با قواعد حاکم بر فرهنگ و تجلیات هنری یا فرهنگ متعالی است و فرهنگ متعالی یعنی تمایز اجتماعی از طریق انجام دادن فعالیت‌هایی که با درجه بالایی از تفکر همراه است. این دسته از افراد می‌توانند از آمادگی فرهنگی خود در خدمت اهداف آموزشی استفاده کنند. پژوهشگران اجتماعی می دانند که ارتباط داشتن با سایر افراد هم از نظر سودمندی و هم از نظر احساسات اجتماعی حائز اهمیت است. هر چه رابطه ما با شخصی نزدیک تر و قوی تر باشد، بیشتر از حمایت های آنها بهره مند می شویم و احتمال کمک های مهم در بحران های زندگی از سوی آنها بیشتر می شود( هالی‌برت، هانیس‌‌ویگر،‌2000 ).
خویشاوندان نزدیک، دوستان وآشنایان وهمسایه‌گان، افرادی هستند که ما بیشتر از آنها انتظار کمک وحمایت داریم آنها افراد مشخصی در زندگی ما هستند این افراد در روابطشان با ما به طور مستقیم ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند و بطور غیر مستقیم در شکل گیری شخصیت ما مؤثرند( اسمیت، لاوین و مک فرسن 1993 ). به همین جهت والدین دانشجویانی که دارای تحصیلات بالایی هستند از نظر اقتصادی هم افرادی توانمند هستند ومعمولأ از شبکه روابط گسترده تری برخوردارند و به راحتی منابع وحمایتهای اطلاعاتی- مالی- عاطفی از فرزندان خود را در مسیر پیشرفت تحصیلی فراهم می نمایند. علاوه برآن معمولأ بیشتر از والدین کم سواد با یکدیگر در جهت موفقیت تحصیلی فرزندان خود همکاری وتعامل دارند. به همین جهت دانشجویانی که در این خانواده ها زندگی می کنند موفق تر از دانشجویان همسال خود در دانشگاه عمل می کنند. بنابراین مسئله ما در اینجا بررسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی دانشجویان ایثارگر مشغول به تحصیل در دانشگاه و حمایت هایی که از طریق سرمایه اجتماعی شبکه دریافت کرده‌اند با افت تحصیل است.
اهمیت تحقیق
در عصر حاضر تمام ابعادزندگی مردم جامعه تحت تأثیر نظام آموزش وپرورش رسمی است. آموزش وپرورش نه تنها به زندگی افراد از طریق فرهنگ وجامعه پذیری شکل می بخشد بلکه ازطریق افراد بر بخشهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌تواند اثرگذار باشد واز سوی دیگر ساختار ونهادهای جامعه بر روی نهاد آموزش وپرورش تأثیر می گذارد . به همین دلیل آموزش وپرورش و آموزش عالی درکشورهای جهان اهمیت بسیار زیادی دارد وهر ساله نیرو و هزینه های زیادی صرف توسعه آن می شود. جلوگیری از افت تحصیلی به خصوص درکشورهای جهان سوم به دلیل محدودیت مضاعفت امکانات مالی و اقتصادی وبه هدر رفتن بخش قابل توجهی از بودجه کشورها به خاطر افت تحصیلی بسیار ضروری است . علاوه بر آن آثار زیان بار روانی و اجتماعی بر خانواده وجامعه دارد که از آن جمله می‌توان به تضعیف روحیه و اعتماد به نفس دانشجویان و منزوی شدن آنها به دلیل شکست تحصیلی ومتعاقب آن ایجاد زمینه انحراف اجتماعی وبزهکاری اشاره کرد . افزایش نرخ بیکاری و بدنبال آن فقر و مشکلات اجتماعی که گریبان گیر جامعه می‌شود وآهنگ رشد وتوسعه کشور راکُند می کند نیز از عواقب افت تحصیلی در نظام آموزشی محسوب می شود. بنابراین برسی مسئله افت تحصیلی وعلل و عوامل آن ودر نتیجه شناخت و آگاهی از این عوامل وآمادگی رویارویی با آن توسط خانواده ها وبه خصوص خود دانش آموزان ودانشجویان می تواند موجبات موفقیت تحصیلی بیشتری را فراهم نماید .
هدفهای تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی – اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
علاوه برهدف کلی اهداف جزئی زیر مورد توجه است:
– تعیین رابطه بین سرمایه فرهنگی وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین سن وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین جنس وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین رشته تحصیلی وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین سطح تحصیلات والدین وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین درآمد والدین وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهیدباهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین رضایتمندی از خدمات فرهنگی آموزشی بنیاد شهید وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشجو یان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین نوع ایثارگری وافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
– تعیین رابطه بین وضعیت خانواده فرد با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
بخش اول
ادبیات موضوع
تاریخچه آموزش و جایگاه آموزش در ایران باستان:
به گواهی تاریخ ایرانیان از دیر باز برای دانش ارزش بسیار قائل بودند ،در گاتها آمده است : هر مرد و زن ،پسر یا دختر باید در راه دانایی و بینایی بکوشند چه دانش
دیده بیناست و هر که دانشمند نباشد کور و ناتوان است. در آموزه های زرتشت یکی از راههای رسیدن به بهشت موعود ،کوشش و کمک به تعلیم و تربیت نوع بشتر عنوان شده است چرا که به نیروی دانش ،جهل و ظلم و ستم از جهان رخت برمی بندد.
در زمان هخامنشیان توسعه صنایع و حرف گوناگون و سازمان اداری و تشکیلات وسیع دربار نیاز مبرمی به نیروی انسانی متخصص و کارآمد داشت . به همین لحاظ در صدد بر آمدند علاوه بر آموزشهای دینی سایر علوم را در مدارس و مکانهایی سوای خانه و پرسشگاهها بر پا دارند با توسعه تعلیم و تربیت، مدارس عمومی در نقاط مسکونی نزدیک محل کسب ،بازار و محل زندگی مردم ساخته شد. اینگونه مدارس آموزش دینی واخلاقی ،آموزش اداری و کشوری،آموزش نظامی ،آموزش سیاسی و آموزش صنعتی و هنری مانند تعالیم دینی زرتشت،ارتباطات ،امور مالی وحسابداری ،شناخت و آشنایی با ابزارهای جنگی ،صنعت سفال ،فلز و بافندگی ،شیشه و کاغذ،سوار کاری و تیر اندازی موسیقی ، پیکر تراشی را بر عهده داشتند. همچنین دانشگاه جندی شاپوربه دستور اردشیر بابکان در قرن سوم میلادی بنیانگذاری شد.

نوشته ای دیگر :   عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی