ژانویه 22, 2021

سرمایه اجتماعی شبکه

این نوع تحقیق به بررسی و مطالعه متغیر ها،نهادها،روش ها و خصوصیات مربوط به یک جامعه آماری می پردازد یعنی شیوه ای که به کشف و شناسایی ویژگی ها و توزیع این ویژگی ها و نیز روابط متقابل بین متغیر ها در یک جامعه آماری نظر دارد (داوس 1382 صفحه 14 به نقل از اکرمی 1388 صفحه 127).
اکثر پیمایشها مبتنی بر نمونه گیری بوده و محقق به دنبال تعمیم دادن نتایج حاصل از نمونه به جمعیتی است که نمونه از آن انتخاب شده است. از آنجا که در پیمایش پرسشنامه از ابزارها و راه های مرسوم و مناسب تهیه این ویژگی ها است . لذا در تحقیق پیمایشی از این روش رایج استفاده می شود.
ب.مطالعه مقطعی:
به پژوهش گفته می شود که نتایج آن مبتنی بر مشاهداتی است که فقط در یک زمان صورت می‌گیرد.(ارل ببی 1387 صفحه 215)
تعریف متغیر:
متغیر صفتی است که از هر فرد به فرد دیگر جامعه تغییر می کند و در نتیجه به موجب آن جامعه می تواند به گروههای مختلف تقسیم شود(منصور فر 1382 صفحه 4).
متغیر وابسته: متغیر وابسته شرایط یا خصائصی هستندکه با ظاهر شدن متغیر مستقل بوجود می آیند و تحت تأثیر متغیر مستقلی مورد پیش بینی قرار می گیرند. در این تحقیق متغیر وابسته ما (افت تحصیلی)دانشجویان ایثارگر می باشد. این متغیر با دو شاخص معدل و تعداد ترمهای مشروطی دانشجو مورد سنجش قرار می گیرد.
متغیر مستقل: منظور متغیر هایی است که علت یک پدیده است و روی متغیر وابسته تاثیر می گذارد. در این تحقیق متغیر های مستقل عبارتند از :
سرمایه فرهنگی دانشجو،سرمایه اجتماعی شبکه،سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،شغل ،تحصیلات درآمد والدین دانشجو،تعداد خواهرها و برادرها و وضعیت خانوادگی دانشجو و حمایت های فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و استفاده دانشجویان ایثارگر از این حمایت ها است که از طریق تهیه پرسشنامه اطلاعات مربوط به آنها اخذ می شود.
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
تعاریف نظری:
افت تحصیلی: افت تحصیلی عبارت است از وقوع ترک تحصیل زودرس و تکرار پایه تحصیلی درنظام آموزشی یک کشور.(گلشن فومنی 1380 صفحه 165)
تکرار پایه تحصیلی: تکرار پایه تحصیلی نیز عبارت است از تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه ایی که در سال قبل بوده به تحصیل بپردازد و همان کاری را انجام دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.(گلشن فومنی ،1380 صفحه 165)
ترک تحصیل: ترک تحصیل عبارت از وضع دانش آموزی که پیش از پایان آخرین سال دوره آموزشی که در آن ثبت نام کرده آن دوره را ترک کند.(گلشن فومنی 1380 صفحه 165)
سرمایه فرهنگی: بخش مهمی از سرمایه فرهنگی را علائم فرهنگی یا منزلت نظیر رفتارها ،سلیقه ها، ذائقه ها و نگرشها تشکیل می دهند. سرمایه فرهنگی بر اهمیت جامعه پذیری فرد یا فعالیت هایی نظیر علاقه به هنر و ادبیات تاکید دارد در واقع سرمایه فرهنگی والدین به فرزندان آنها نوعی قوت نمادی می دهد و او را قادر می سازدکه با قواعد فرهنگی نظام آموزشی آشنا شود،آشنایی با این قواعد فرهنگی شرط موفقیت تحصیلی است به همین دلیل سرمایه فرهنگی ابزاری است که از طریق آن نابرابریهای طبقاتی خود را به عرصه تحصیلات منتقل کرده و در نهایت بر موفقیت اقتصادی فرد اثر می گذارد (اشافنبورگ وماس 1997 به نقل از شارع پور1380).
بنابر این می توان نتیجه گرفت که :
– خاستگاه و شرایط خانوادگی تاثیر مستقیمی بر سرمایه فرهنگی دانشجودارد .
– سرمایه فرهنگی تاثیر مستقیمی بر موفقیت تحصیلی دارد .
– خاستگاه خانوادگی به طور غیر مستقیم از طریق سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی اثر دارد.
در نتیجه آن دسته از دانش آموزان و دانشجوی ایثارگری که به دلیل شهادت ،اسارت یا مجروح شدن والدین منابع فرهنگی کمتری دریافت کرده اند احتمالاً نسبت به همسالانی که از این منابع برخوردار هستند موفقیت تحصیلی کمتری دارند .
سرمایه اجتماعی شبکه :
سرمایه اجتماعی شبکه بر منابع ابزاری و حمایتی موجود در شبکه ها از طریق دستیابی به پیوندهای اجتماعی در دسترس فرد قرار می گیرد و از این طریق می تواند به طیف وسیعی از حمایت های گوناگون دسترسی یا بد تاکید دارد.سرمایه اجتماعی شبکه در سه بعد ساختی (اندازه شبکه ،ترکیب شبکه ) و بعد تعاملی شبکه (صمیمیت ،فراوانی تماس )وبعد کارکردی آن (حمایت متقابل )مطرح می شود . منظور از اندازه که تعداد افرادی است که فرد به طور غیر رسمی در شبکه روابط خود با آنها در تعامل و ارتباط است و منظور از ترکیب شبکه نسبت های مختلف هر یک از اعضاء درشبکه فردی می باشد مانند خویشاوند دور یا نزدیک، دوستان ،همسایگان و همکاران . در بعد تعاملی سرمایه اجتماعی شبکه فراوانی تماس افراد،شیوه تماس آنها با هم و صمیمیت در رابطه به عنوان مؤلفه های این بعد مطرح می باشند و منظور از فراوانی تماس،دفعات ارتباطی است که افراد با هر یک از اعضاء شبکه خود دارند و اینکه هر چند وقت یک بار با آنها در تماس و ارتباط هستند. (باستانی .سوسن 1380 به نقل از مجله اینترنتی علوم اجتماعی).
حمایت عاطفی :
زمانی است که فرد از نظر عاطفی مورد تأیید دیگران قرار گیرد و از محبت و دلگرمی،احترام و صمیمیت دیگران بهره مند شود .
حمایت ابزاری : به تهیه و تدارک های مالی ومنابع مادی و خدماتی مورد نیاز اطلاق می شود .