سبک رهبری تحول آفرین

0.072 0.061 0.450 0.389 0.125 0.865 0.420 Asymp. Sig. (2-tailed)
3.54 3.21 3.32 3.21 3.44 3.35 3.48 Mean
0.950 1.095 1.044 0.964 0.897 0.822 0.702 Std. Deviation
0.188 0.200 0.087 0.091 0.118 0.060 0.089 Absolute
0.095 0.104 0.067 0.053 0.065 0.037 0.055 Positive
0.188- 0.200- 0.087- 0.091- 0.118- 0.060- 0.089- Negative
با توجه به میزان 0.881 آزمون نرمالیته متغیر خودکارآمدی کارکنان نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (0.420) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 0.599آزمون نرمالیته متغیر رهبری تحول آفرین نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (865 . 0) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 1.178آزمون نرمالیته متغیر ویژگی آرمانی نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (0.125) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 0.903 آزمون نرمالیته متغیر رفتار آرمانی نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (0.389) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 860 .0 آزمون نرمالیته متغیر انگیزه الهام بخش نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (450 .0 ) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 989.1 آزمون نرمالیته متغیر ترغیب ذهنی نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (061 .0 ) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
با توجه به میزان 869 .1 آزمون نرمالیته متغیر ملاحظه فردی نتیجه میگیریم که این مقدار با سطح معناداری (072 .0 ) که بیشتر از مقدار 0.05 می باشد، فرض H0 ما که نرمال بودن را بیان میکند تایید می شود.
4-4 جداول تحلیلی: آزمون رگرسیون
جهت بررسی میزان تأثیر، مدل(معادله) رگرسیون 1 متغیره برای فرضیه اصلی و مدل رگرسیون 5 متغیره برای فرضیات فرعی بدست آورده شده و مورد تحلیل قرار گرفت، که در ادامه به آن پرداخته شده است.
جهت بررسی و ارائه مدل بین خودکارامدی (Y) و رهبری تحول آفرین (X) پس از بررسی شاخص های کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته می شود.
4-4-1 فرضیه اصلی:
سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان تاثیر معنادار دارد.
جدول 4-14 برازش مدل رگرسیونی بین خودکارامدی و رهبری تحول آفرین
دوربین واتسون انحراف معیار خطا ضریب تعین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب،همبستگی
1.510 0.231 0.892 0.893 0.945
همبستگی بین خودکارامدی و رهبری تحول آفرین برابر با 0.945 است. ضریب تعیین 893/0بدست آمده و این مقدار نشان می دهد که 89% تغییرات خودکارامدی به متغیر رهبری تحول آفرین مربوط می شود. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمی گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده می شود که آن هم در این آزمون برابر با 892/0 است. با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون از مقدار استاندارد 5/1 بزرگتر است در نتیجه استقلال باقیمانده ها(خطاها) را نتیجه می گیریم. با توجه به شاخص هایی که عنوان شد مدل از کفایت لازم برخوردار است.
جدول 4-15 معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون F
One Way Anova
Sig F Mean Square Df Sum Of Squares مدل
0.000 809.625 43.205 1 43.205 رگرسیون