ژانویه 16, 2021

ساز و کارهای حاکمیت شرکتی

ROAit
بازده دارایی‌های شرکت i در پایان سال مالی t. که از طریق تقسیم سود و زیان خالص دوره بر مجموع دارایی‌ها حاصل می‌گردد.
BIGN
یک اگر سازمان حسابرسی شرکت را حسابرسی کرده باشد در غیر این صورت صفراست
1-7-3- روش کمی و آماری
تمرکز مالکیت در این مدل با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه‌گیری می‌شود. شاخص هرفیندال-هیرشمن، یک شاخص اقتصادی بوده که برای سنجش میزان انحصار در بازار استفاده می‌گردد.
بدین‌ترتیب که درصد سهم بازار هر یک از عرضه‌کنندگان به توان ۲ رسیده و سپس با هم جمع می‌شوند. حاصل بین ۰ تا ۱ بوده، و هر چقدر به ۱ نزدیکتر باشد بیانگر تمرکز و در مقابل هر چه به ۰ نزدیکتر باشد نشان‌دهنده عدم تمرکز خواهد بود. [24]. بدین‌ترتیب برای محاسبه *INSHitدر شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع می‌شوند:
در این رابطه، INSit درصد سهام هر سهامدار نهادی شرکت i را نشان می‌دهد و n تعداد کل سهامداران نهادی شرکت i است.
و همچنین برای محاسبه * OWNBH it نیز در شرکت i در پایان سال t، درصد سهام هریک از مالکان هیأت مدیره به توان 2 رسیده و با هم جمع می‌شوند:
در این مدل متغیر وابسته حق‌الزحمه حسابرسی و متغیر‌های وابسته تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، اندازه شرکت، میزان ریسک‌پذیری مشتری (شرکت یا سازمان) و تخصص مالکان هستند.
روش تحقیق بیشتر از نوع کتابخانه‌ای است و با توجه به اسناد موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سعی می‌شود اطلاعات مورد نیاز استخراج شود، ولی در برخی از موارد به دلیل عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات کافی یکسری تحقیقات میدانی صورت گیرد.
1-8 تعریف واژگان
تمرکز مالکیت (سهامداران عمده): تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه‌ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. [7].
تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است و تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می‌دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [52].
حق‌الزحمه حسابرسی: حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه‌ی خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرار داد به حسابرس یا موسسه‌ی حسابرسی پرداخت می‌شود. [45].
هیأت مدیره : هیأت مدیره یا هیئت راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیأت مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است. بر اساس آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی، مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذی نفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و جوامع محلی می باشد. [42].
1-9 ساختار کلی تحقیق
فصل اول شامل بیان مسأله، اهمیت پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیات پژوهش، حدود پژوهش، اهداف پژوهش، مبانی نظری پژوهش، روش‌شناسی پژوهش، تعریف واژگان و ساختار پژوهش می‌باشد.
فصل دوم شامل ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش می‌باشد. در این فصل پس از ارائه مفاهیم بنیادی، برخی ‌از پژوهش‌های مختلفی که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم روش پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد در این فصل ابتدا فرضیه‌های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و سپس روش ‌پژوهش‌ شامل جامعه و نمونه‌ی آماری پژوهش قلمرو مکانی و زمانی ‌پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها بیان شده است. در نهایت مدل‌های پژوهش تشریح خواهد شد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات را مورد بحث قرار می‌دهد. در این فصل ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل پنجم شامل ارائه یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها می‌باشد. این فصل با ارائه یافته‌های پژوهش شروع شده و سپس به بررسی یافته‌ها و نتیجه‌گیری می‌پردازد. در خاتمه پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.
فصل دوم