ژانویه 20, 2021

سازگاری اجتماعی

یافته های جدول 4-2، نشان دهنده این است که از نظر جنسیت، 9/51 درصد دانشجویان مورد مطالعه پسر و 1/48 درصد باقیمانده دختر بوده اند. در مجموع 7/16 درصد آزمودنی ها در رشته رادیولوژی، 5/18درصد در رشته فوریتهای پزشکی، 7/16درصد در رشته بهداشت عمومی، 9/25 درصد، در رشته پرستاری 2/22 درصد دانشجوی در رشته پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند.
3-2-4- میانگین نمرات آزمودنی ها در آزمون سازگاری: اطلاعات مربوط به میانگین نمره سازگاری اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه در مراحل به تفکیک گروه آزمایش و گواه در جدول شماره 4-3، ارائه گردیده است.
جدول 4-3: میانگین نمره سازگاری اجتماعی افراد مورد مطالعه در پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری در گروه های مورد مطالعه(27=n)
گروه
متغیرها پیش آزمون پس آزمون پیگیری‌دو ماهه
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
سازگاری اجتماعی
آزمایش 04/45 60/4 40/53 21/5 84/49 29/4
گواه 88/44 77/4 56/45 36/4 –
سازگاری تحصیلی آزمایش 80/44 88/3 24/48 02/4 84/47 46/3
گواه 92/44 44/3 08/45 85/3 –
دلبستگی به رشته اجتماعی و دانشگاه آزمایش 56/32 07/3 36/38 06/5 96/35 44/3
گواه 72/32 52/4 56/33 66/4 –
سازگاری عاطفی آزمایش 04/40 11/4 84/46 78/4 20/44 82/3
گواه 88/39 13/4 08/40 78/3 –
هدفمندی و خودیابی آزمایش 56/43 88/3 01/50 26/4 44/48 23/4
گواه 97/42 55/3 43/44 71/4 –
کل سازگاری اجتماعی آزمایش 00/206 16/20 85/236 33/23 28/226 62/21
گواه 37/205 41/20 71/208 36/21 –

همانگونه که اطلاعات جدول 4-3، نشان می دهد میانگین نمره کل سازگاری اجتماعی افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب 206 و 85/236 بوده و در گروه گواه 37/205 و 71/208 بوده است. مقایسه میانگین ها نشان دهنده این است که نمرات دانشجویان گروه آزمایش در کل آزمون و خرده مقیاسهای آن، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش داشته، لیکن در گروه گواه، نمرات دانشجویان مورد مطالعه تغییر محسوسی بین دو مرحله وجود نداشته است. در گروه آزمایش در مرحله پیگیری نمره دانشجویان مورد مطالعه در کل سازگاری اجتماعی، 28/226 بوده که نسبت به مرحله پس آزمون (85/236)، کاهش داشته است.
3-4- بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس
به منظور آزمون فرضیه ها و انجام کواریانس بر روی میانگین نمرات آزمودنی ها، ابتدا می بایست پیش فرض نرمال بودن و همگونی واریانس نمرات مورد بررسی قرار گیرد. جهت تعیین نرمال بودن توزیع نمرات از شاخص های کجی وکشیدگی و جهت بررسی همگونی واریانس نمرات از آزمون لوین استفاده گردیده است.
1-3-4- بررسی توزیع نرمال نمرات: میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی نمره دانشجویان مورد مطالعه در آزمون سازگاری و خرده مقیاسهای آن قبل از مداخله، در جدول 4-4 آورده شده است.
جدول 4-4: میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی نمره سازگاری اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه (54=n)