ژانویه 23, 2021

سازمان یادگیرنده

خلاصه‌ی یافته‌های سوال چهارم پژوهش
اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد از بعد قابلیت فردی برخورداراست؟
نتایج حاصله ازتجزیه و تحلیل آماری داده ها براساس سوال پژوهشی فوق نشان داد که:
اولاً:
( براساس یافته‌های جدول( ۴- ٩) ٩٢/٣ درصد ازاعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر از بعد قابلیت فردی را در وضعیت خیلی کم، ٠١ /۶ درصد از اعضا در وضعیت کم، ٩٢/٢۵درصد در وضعیت متوسط، ۶۶/۴٢ درصد در وضعیت زیاد و۴۴/٢١ درصد در وضعیت خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند. درمجموع ۹۱/۷۸ درصد ازاعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر از بعد قابلیت فردی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.
( براساس یافته‌های جدول (۴-۱۵) چون مقدارسطح معنی‌داری آزمون (٠= v – p) ازمقدارа آزمون (٠۵/٠) کوچکترمی باشد، فرض صفر(٠H) رد می‌شود. درنتیجه فرضیه‌ی پژوهش (١H) تأیید می‌گردد. بنابراین با استناد به یافته‌های فوق (وتعریف عملیاتی ارائه شده درفصل اول) می‌توان نتیجه گرفت که اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر به میزان بالایی از بعد قابلیت فردی برخوردارمی باشد.
ثانیاً: به اعتقاد کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر، مولفه‌هایی که اداره‌ی مذکور در بعد قابلیت فردی از آنها برخوردارمی‌باشد (به ترتیب میانگین بیشتربه کمتر) به قرار زیرمی‌باشد.
۱- استقبال کارکنان ازطی دوره‌های آموزشی جهت انجام بهترکارها.
۲- اسقبال کارکنان از ایجاد تغییر در انجام کار.
۳- تصمیم‌گیری مبتنی برشناخت آینده توسط کارکنان.
۴- سرعت عمل کارکنان دردریافت نتایج عملکرد سایربخشهای اداره و استفاده از آن در بخش خودشان.
۵- توانایی استفاده از رایانه در کارکنان برای دریافت اطلاعات.
۶- کارایی بالای کارکنان بواسطه‌ی دوره‌های آموزشی برگزارشده.
۷- ارتقاء شغلی کارکنان بواسطه‌ی عملکرد مثبت آنها دراداره.
همان‌گونه که در ادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق نیزبیان شده است، رنجبر (١٣٨٧) در یافته‌های پژوهش خود بیان کرده است که ایجاد و تقویت بعد مهارت‌های فردی از طریق بکارگیری آموزش در فرایند کاری کارکنان و همچنین یادگیری مستمرکارکنان از طریق ایجاد فرصت‌های لازم بمنظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کاری، از اصول زیربنایی در ایجاد سازمان یادگیرنده است. دمیرچلی (١٣٨١) در پایان پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که مهمترین ویژگی سازمان یادگیرنده تأکید برمنابع انسانی، توانایی‌های افراد و استفاده‌ی بهینه ازاین منابع و توانایی‌ها است. سنج (١٣٨٠) معتقد است که سازمان‌ها نمی‌توانند یاد بگیرند. مگرآنکه اعضای آن شروع به یادگرفتن کنند. به اعتقاد وی شرط لازم دریادگیری سازمان، توان آموختن اعضای آن است. این شرط تضمینی برای ایجاد چنین سازمانی بدست نمی‌دهد. اما بدون آن قطعاً سازمان یادگیرنده به وجود نخواهد آمد. ساها راتنا (٢٠٠۶) نیز در پایان پژوهش خود به این نتیجه می‌رسد که آن دسته از سازمان‌هایی که کارکنانی توانمند با عملکرد بالا دارند، از آمادگی فراوانی جهت پذیرش تغییرات برخوردارمی‌باشند. در نتیجه یافته‌های بدست آمده از پژوهش حاضربا یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های مذکور همخوانی دارد.
خلاصه‌ی یافته‌های سوال پنجم پژوهش
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر تا چه حد از بعد آرمان مشترک برخورداراست؟
نتایج حاصله ازتجزیه و تحلیل آماری داده‌ها براساس سوال پژوهشی فوق نشان داد که:
اولاً:
( براساس یافته‌های جدول (۴- ١٠) ۴/٣ درصد ازاعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهراز بعد آرمان مشترک را در وضعیت خیلی کم، ٧۴/٩ درصد اعضا از در وضعیت کم، ٧٠/٣٣ درصد در وضعیت متوسط، ٩۴/٣٨ درصد در وضعیت زیاد و١٨/١۴ درصد در وضعیت خیلی زیاد ارزیابی نموده‌اند. در مجموع ٨٢/٨۶ درصد از اعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهراز بعد آرمان مشترک رابالاترازحد متوسط ارزیابی کرده‌اند.
( براساس یافته‌های جدول (۴-۱۵) چون مقدارسطح معنی‌داری آزمون (٠= v – p) ازمقدارа آزمون ( ٠۵/٠) کوچکترمی باشد، فرض صفر(٠H) رد می‌شود. درنتیجه فرضیه‌ی پژوهش (١H) تأیید می‌گردد. بنابراین با استناد به یافته‌های فوق (و تعریف عملیاتی ارائه شده درفصل اول) می‌توان نتیجه گرفت که اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر به میزان بالایی ازبعد آرمان مشترک برخوردارمی باشد.
ثانیاً: به اعتقاد کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر، مولفه‌هایی که اداره‌ی مذکور در بعد آرمان مشترک از آنها برخوردارمی‌باشد (به ترتیب میانگین بیشتربه کمتر) به قرار زیر می‌باشد.
۱- تبادل ایده‌های موثر و خوب کارکنان با هم در جهت موفقیت اداره.
۲- نیازبه تغییرقوانین برای بهبود عملکرد اداره.