نوامبر 30, 2020

سازمان یادگیرنده

مقدمه
پایه‌ی هرعلمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می‌رود. در واقع روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، به نقل از نوری، ١٣٨۶، ص ٩٣)
بنابراین تحقیق ازحیث روش است که اعتبارمی یابد نه موضوع. روش، ابزار و نمونه در یک تحقیق لازم و ملزوم یکدیگرند. در پژوهش حاضر نیز روش تحقیق و ابزارهای خاص به کار رفته است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی می‌باشد. زیرا هدف این پژوهش استفاده ازنتایج به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی است. این پژوهش ازلحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها نیزجزء تحقیقات توصیفی، پیمایشی است. زیرا اینگونه تحقیقات آنچه را که هست توصیف می‌کنند. ( بست، ١٣٨١، ص۴۴)
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری پژوهش
جامعه‌ی آماری به کل گروه، افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درمورد آنها بپردازد. (سکاران، ١٣٨۵، ص٢٩۴)
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه محقق می‌باشند. (بست، ١٣٨١، ص ٢۴)
جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی کارکنان رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاترمی باشد که مشتمل بر٨۵ نفراست. جامعه‌ی آماری مورد نظر از بین یک جامعه‌ی بزرگترانتخاب شده است که شامل همه‌ی کارکنان رسمی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر می‌باشد و بالغ بر ١١٧نفراست. این کاربا توصیه‌ی اسا تید راهنما و مشاور و با این دلیل انجام شده است که احتمالاً افراد فاقد مدرک دانشگاهی از دانش و شناخت لازم و کافی نسبت به مفهوم سازمان یادگیرنده، ابعاد وعناصرآن برخوردارنیستند.
نمونه گروه کوچکتری ازجامعه است که برای مشاهده، تجزیه و تحلیل انتخاب شده است و با مشاهده‌ی مشخصات نمونه‌ای که از یک جامعه انتخا ب شده است می‌توان ازمشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد. (بست، ١٣٨١، ص٢۴)
حجم نمونه با استفاده ازجدول مورگان استخراج شده است که شامل ٧۶ نفرمی باشد. اعضای نمونه نیز به نسبت پراکندگی اعضای جامعه درشاخه‌های مختلف اداری انتخاب و در جدول ٣-١نمایش داده شده است.
جدول ٣-١: حجم جامعه و نمونه‌ی مورد بررسی پژوهش
جمع کل معاونت پرورشی معاونت آموزشی معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت شاخه‌ی اداری
٨۵ ١٢ ١٢ ۴۶ ١۵ حجم جامعه
٧۶ ١١ ١١ ۴١ ١٣ حجم نمونه
روش نمونه‌گیری این پژوهش نیز تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. این روش نمونه‌گیری بیشترین کارایی را دارد ودرمواقعی که اطلاعات مختلف درباره‌ی طبقه‌های متفاوت جامعه‌ی آماری، که پارامترهای مختلف دارند، لازم باشد انتخاب خوبی است. (سکاران، ١٣٨۵، ص ٣١۵)
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات در این کار پژوهشی کتابخانه‌ای و میدانی است. به این صورت که برای دستیابی به پیشینه‌ی تحقیق و مبانی نظری آن با مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه‌ی کتب و مقالات مرتبط اطلاعاتی گردآوری شد. در مرحله‌ی میدانی با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته (که از پرسشنامه‌ی به کاربرده شده درسازمان هوا فضا توسط آقای ناصر کلاته اقتباس شده و طبق نظر اساتید راهنما و مشاور در آن تغییراتی اساسی ایجاد شده است) برای جمع‌آوری اطلاعات اقدام به
عمل آمد. این پرسشنامه شامل ٢٧ گویه می‌باشد که گویه‌های شماره‌ی ٢،١١،١٢،٢٢ بعد فرهنگ
قوی، گویه‌های شماره‌ی ٢۴،٢٣،١۴،١٣،٩،٨،٣بعد قابلیت فردی، گویه‌های شماره‌ی ٢۶،٢٠،١۵،٧،۶،۵،١ بعد مبادله‌ی اطلاعات، گویه‌های شماره‌ی ٢٧،٢۵، ٢١،١٧،۴ بعد آرمان مشترک وگویه‌های شماره ی١٩،١٨،١۶،١٠بعد رهبرمتفکررا مورد پرسش قرار می‌دهند. گویه‌های پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و براساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت ازخیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. نحوه‌ی امتیازبندی گویه‌ها از یک تا پنج می‌باشد. امتیازبندی بدین شکل است که به پاسخ خیلی کم ١نمره، به پاسخ کم ٢نمره، به پاسخ تاحدودی ٣نمره، به پاسخ زیاد ۴نمره و به پاسخ خیلی زیاد ۵ نمره اختصاص داده شده است.
ضمناً با توصیه‌ی اساتید راهنما و مشاور، اطلاعاتی از قبیل میزان تحصیلات، سابقه‌ی شغلی، شاخه
اداری، سن و جنسیت توسط پرسشنامه اخد شده است. درجدول ٣-٢ تعداد و شماره‌ی گویه‌های مربوط
به هربعد ازابعاد سازمان یادگیرنده را نشان می‌دهد.
جدول ٣-٢: تعداد و شماره‌ی گویه‌های مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده

نوشته ای دیگر :   مدل اثرات تصادفی