ژانویه 16, 2021

سازمان یادگیرنده

مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد قابلیت فردی.
مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربراساس بعد آرمان مشترک.
سوالات تحقیق
سوال اصلی
اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازابعاد سازمان یادگیرنده برخورداراست؟
سوالات فرعی
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد مبادله‌ی اطلاعات برخورداراست؟
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد فرهنگ قوی برخورداراست؟
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد رهبرمتفکر برخورداراست؟
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد قابلیت فردی برخورداراست؟
اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد ازبعد آرمان مشترک برخورداراست؟
تعاریف نظری متغیرهای تحقیق
سازمان یادگیرنده ١: سازمانی است که درآن افراد به صورت مستمرتوانایی‌هایشان را برای خلق نتایجی که درواقع طالب آن میباشند افزایش می‌دهند. مکانی که الگوهای جدید تفکررشد می‌یابند، اندیشه‌ها‌ی جمعی وگروهی ترویج می‌شوند وافراد پیوسته می‌آموزند که چگونه با یکدیگریاد بگیرند. (سنج، ١٣٨٠، ص١٨۶).
رهبر متفکر٢: مقصود رهبری است که سازمان و اداره را درک کند و به سازمان و کارکنان آن کمک کند تا به موفقیت دست پیدا کند. درسازمان یادگیرنده رهبردارای ٣ نقش عمده و متفاوت است که این نقش‌ها عبارتنداز: ارائه‌ی طرح اجتماعی که نگرش و رفتارکارکنان و افراد سازمان را شکل می‌دهد، ارائه‌ی تصویر کلی ازسازمان و آینده‌ی مطلوب آن وخدمتگذاری که پایه و اساس سازمان یادگیرنده رهبری است که خود را وقف سازمان و افراد آن کند. (دفت، ١٣٨۶، ص ۶٠٠)
قابلیت فردی٣: شرط لازم برای یادگیری سازمان، توان آموختن دراعضا‌ی آن است. قابلیتهای فردی چیزی فراترازمهارت‌های اکتسابی و قدرت رقابت است. گرچه این توانایی را می‌توان بر این دو بنیان نهاد. (سنج، ١٣٨٠، ص ١۴)
فرهنگ قوی١: فرهنگ عبارت است ازمجموعه‌ای ازارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌ای اندیشیدن که اعضای سازمان درآنها وجه مشترک دارند و به افراد تازه وارد به اداره یا سازمان آموزش داده می‌شود و اداره یا سازمانی که می‌خواهد به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود و فرهنگ قوی داشته باشد باید این ارزشها را القاء کند که اولـا: ارزش کل بیشتر از ارزش جزء است و مرزها باید به حداقل ممکن برسند و دوماً: فرهنگ برای عواطف واحساسات افراد سازمان ارزش قائل است وافراد وکارکنان نیز باید به یکدیگر ارزش قائل شوند. (دفت، ١٣٨۶، ص ۶٠۵)
مبادله‌ی اطلاعات٢: یعنی اینکه داده‌های رسمی درباره‌ی بودجه، سود وهزینه‌ها در اختیار افراد قرار بگیرد. هرشخص در درون اداره آزادی عمل پیدا کند تا با سایرافراد، اطلاعاتی را رد و بدل کند. سازمانی یادگیرنده است که موجب تقویت ارتباط بین همه‌ی کارمندان و افراد گردد و در این سازمان و اداره افراد باید اطلاعات را مبادله کنند و درهرکجا که امکان پذیرباشد تلاش نمایند تا به این اندیشه‌ها جامه‌ی عمل بپوشانند. (دفت، ١٣٨۶، ص ۶٠۶)
آرمان مشترک۳: آرمان مشترک تنها یک عقیده نمی‌باشد. بلکه نیرویی است دردرون قلب افراد که مانند نیرویی عظیم رفتارمیکند وآنها را واداربه عمل می‌نماید. (سنج، ١٣٨٠، ص٢۶١) آرمان مشترک پاسخ به این سوال می‌باشد که ما چه چیزی را می‌خواهیم خلق کنیم؟ یک آرمان زمانی واقعاً مشترک محسوب می‌گردد که همه‌ی افراد تصویری یکسان دردرون ذهن خود داشته باشند و به این تصویر کاملا متعهد و معتقد باشند. (سنج، ١٣٨٠، ص١۴)
تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
سازمان یادگیرنده:دراین پژوهش برای بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده ازپرسشنامه‌ی محقق ساخته ٢٨سوالی استفاده شده است که گویه ها یش مصادیق عملیاتی ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده را به شرح زیر می‌سنجد. چنانچه میانگین نمرات حاصل ازپاسخ اعضای نمونه به گویه‌های مربوط به هربعد بالاتر از حد متوسط باشد، سازمان مورد مطالعه از آن بعد ازابعاد سازمان یادگیرنده برخورداراست.
فرهنگ قوی: در این پژوهش منظورازفرهنگ قوی، احترام گذاشتن به ارزش ها، باورها، هنجارها، ایده‌ها و قوانین ازسوی افراد اداره و مدیران آن می‌باشد که در پرسشنامه‌ی مورد استفاده از طریق گویه‌های شماره ی٢٢،١٢،١١،٢ مورد پرسش قرارمی گیرد.
چنانچه نمرات حاصل ازپاسخ اعضای نمونه به گویه‌ها‌ی مطرح شده بالاترازحد متوسط باشد، اداره‌ی مورد نظر نیز به میزان بالایی ازمولفه‌ی مربوط برخورداراست.
مبادله‌ی اطلاعات: منظورازمبادله‌ی اطلاعات در این پژوهش، آگاهی افراد از: اطلاعات، برنامه‌ها، اخبا ر، وظایف وایجاد ارتباط رسمی وغیررسمی با دیگران می‌باشد. این مولفه ازطریق گویه‌های شماره ٢۶،٢٠،١۵،٧،۶،۵،١ مورد پرسش قرارمی گیرد.
چنانچه نمرات حاصل ازپاسخ اعضا‌ی نمونه به تمامی گویه‌های نام برده شده بالاترازحد متوسط باشد، اداره‌ی مورد نظرنیزبه میزان بالایی ازاین مولفه برخورداراست.