نوامبر 27, 2020

سازمان های غیر دولتی

پذیرش دموکراسی و کثرت گرایی ایحاب می کند که تصمیم گیری درباره توسعه و عمران شهری باید به دست همه کسانی انجام گیرد که در آن موثر و ذینفع هستند و برای تحقق این امر لازم است که بخش مهمی از اختیارات و امکانات برنامه ریزی و مدیریت به عهده نهادهایی چون « اجتماعات محلی » ، «نهادهای غیر دولتی » و هم چنین شوراهای محلی ، تشکل های حرفه ای و انجمـن های غیر انتفاعی و مانند آنها واگذار شود . در ادامه به برخی از این محدودیتها اشاره می شود :
عدم حمایت همه جانبه از این ارگان های مشارکتی که در بالا اشاره شد که این امر می تواند به نهادینه شدن مشارکت در جامعه کمک کند.
عدم شنـاخت مـکانیسم های مطرح در مورد این سـازمان های نویـن و جایگاه سازمان های غیر دولتی فعلی و نوین .
2-8-3-7- محدودیت های تکنولوژی ؛
که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :
عدم آگاهی کافی مردم از عملکرد و مسئولیت های ارگان های مشارکتی مانند شهرداری و شورای شهر.
عدم مطلع نمودن شهروندان از تکنیک های به روز مشارکت در جهان.
عدم مشخص بودن سیستم اطلاع رسانی و فرایند آن و گزینشی بودن اطلاعات منتشر شده .
عدم دریافت اطلاعات به هنگام در مرود وضعیت شهروندان و بررسی عکس العمل آنها در قبال پروژه های شهری و محله ای توسط مسئولین امر ( یاور ، 1380 : 53 – 61 ) .
2-8- نتیجه گیری و ارائه رویکرد نظری تحقیق
رویــکردهای مختلف ارائه شده در این مبحث هر کدام با تاکید بر جنبـه خاصی از شهر، تنها بیان کننده منظری محدود از شهر و شهرنشینی و مشکلات موجود در آن می باشد. به عنوان نمونه دیدگاه لیبرال با قبول و قهری خوانـدن شرایط موجود این سکونتگاه ها و برخورد محافظه کارانه و سایر دیدگاه ها با تـکیه گاه های مختلف که در بالا به آنها اشاره گردید تنها جنبـه های محدودی از این پدیده را می توانند مورد مداقه قرار دهند. اما در این بین، دیدگاه توانمند سازی، با توجه به تجارب موفق آن در بهبود وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی و اتفاق نظر جهانی در خصوص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش؛ همانگونه که از عنوان آن برمی آید دیدگاه یا به عبارت بهتر “رهیافت توانمند سازی” برای بررسی و حل معضل اسکانهای غیر رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.
فصل سوم :
روش شناسی تحقیق
مقدمه
موفقیت و کیفیت هر مطالعه‌ای، از یک طرف به دقت در تهیه طرح تحقیق و تنظیم طرح نظری و انتخاب متغیرهای مناسب، و از طرف دیگر به چگونگی شیوهها، روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها درباره متغیرها و تحلیل آنها بستگی دارد. از آنجاکه مبنای هر تحلیلی، اطلاعات تهیه شده در مورد وضع موجود منطقه می‌باشد، لذا شناخت دقیق منطقه از نظر وضع موجود مهمترین کار هر محقق به نظر می آید.
در تحقیق حاضر درجهت شناخت وضعیت اسکان های غیررسمی در محله سورکان شهر ساوه و ارائه راهکارهای مناسب با استفاده از راهبرد توانمند سازی برای آینده آن، ابتدا وضعیت کلی محله از لحاظ فیزیکی و کالبدی مورد مطالعه قرار‌گرفت. در ادامه مطالعه با استفاده از روش پیمایش، سطح تمایلات اهالی و ظرفیت های محله ای در خصوص میزان مشارکت سنجش گردید. آنگاه اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده متناسب با موضوع تحقیق و ماهیت داده‌ها به روشهای آماری توصیفی ـ تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد و در نهایت پیشنهادات و راهبردهای متناسب جهت توانمند سازی محله سورکان ارائه گردید.
3-1- روش تحقیق
3-1-1- روش پیمایش
در این تحقیق از روش پیمایش (روش زمینه یابی با هدفهای توصیفی و اکتشافی) استفاده شده است. معمولاً پیمایش یا بررسی را مطالعه تغییرات متغیر یا دستیابی به دلایل حدوث یا تغییر پدیده اجتماعی می دانند(مهدوی؛ 1382، ص45) که معمولاً در مقیاس وسیعی صورت می گیرد. همچنین مقیمی روش تحقیق پیمایشی را بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه می‌داند .(نادری شبستری؛ 1382، ص49)
پیمایش دارای دو نوع کلی است: 1- توصیفی 2- تحلیلی (مهدوی؛ 1382، ص47). در این تحقیق ابتدا با توجه به اطلاعات ثانوی موجود در کلیه مراکز، سازمانهای مربوطه، اینترنت، کتابها و نشریات به چگونگی وضعیت موضوع تحقیق و زیر شاخههای آن در جامعه مورد پژوهش پرداخته و توصیف می‌شود. در این مرحله از روش پیمایش با هدف توصیفی بهره‌برداری می گردد .در مرحله بعد بخاطراینکه مبادا از عوامل مهم به خاطر مطرح نبودن آن در گذشته و یا نداشتن سابقه در این تحقیق مورد توجه قرار نگرفته باشد از روش پیمایش با هدف اکتشافی و تحلیلی استفاده می‌شود که اطلاعات مورد نیاز این روش با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و جمع‌آوری شده و با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به سؤالات تحقیق پاسخ داده می‌شود در نهایت با توجه به شرایط و وضعیت محله مورد مطالعه با بهره‌گیری از راهبرد توانمندسازی اجتماعات محلی، راهکارهای مناسبی جهت بهبود کیفیت زیست در آن ارائه می‌شود که در این مرحله، از نوع تحقیق کاربردی استفاده گردیده ‌است.

نوشته ای دیگر :   نظریه افشای اختیاری