سازمان های بین المللی

(Myburgh et al: 2002: 87):
بایستی که از ضوابط حرفه ای تبعیت نماید؛ به فرهنگ و محیط زیست جامعه میزبان، اقتصاد و روش های سنتی زندگی، اخلاقیات بومی و به رهبر محلی و ملاحظات سیاسی احترام بگذارد.
بایستی که جامعه محلی را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد، صرفا با رضایت آنان پیش رود و تا حدی کنترل محلی را نیز در دست گیرد.
بایستی که همراه با عدم غرض ورزی انجام گیرد، با ایده به خوبی سهیم کردن افراد مروج توریسم و جامعه میزبان و تمامی فضاها در انتفاع و نیز هزینه ها ، اکنون و در آینده
اهداف گردشگری پایدار عبارتند از(Myburgh et al: 2002: 88):
بسط و گسترش یک نوع آگاهی و درک بیشتر از اثراتاحتمالی توریسم بر محیط زیست، مردم و بر اقتصاد
ترویج نگرش بدون غرض ورزی در مسیر توسعه
بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان
ارائه تجربه ای عالی به بازدیدکننده
حفظ کیفیت محیط زیست بر مبنای اهداف گفته شده در بالا
نمودار4-2 بخش های تشکیل دهنده توریسم پایدار و مقایسه توریسم سنتی و پایدار- منبع: (E. Myburgh: 2002: 18)

توریسم پایدار، همزمان با پشتیبانی و حمایت از فرصت های آتی، با نیازهای گردشگران و اماکن مورد بازدید آنها در پیوند است، حقوق مردم محلی( جامعه میزبان) محترم شمرده می شود،جوامع محلی به طور مساوی در مزایای اقتصادی سهیم هستند و هتل ها و رستوران ها زیر مالکیت آنها بوده و توسط جوامع محلی اداره می شوند. آنها به تصمیم گیری درباره توسعه گردشگری درجایی که کار و زندگی می کنند، کمک می نمایند. هنگامی که توریسم پایدار عملی شود و به اجرا در بیاید، حیات وحش و محیط زیست آسیب ندیده و هرکدام فرصت نوزایی پیدا خواهند کرد.برخی از کشورها برای اطمینان از غلبه بر چالش های اجرای توریسم پایدار، برنامه های ملی ویژه ای دارند(Inskip: 2008: 33).
یکی از بهترین نمونه ها در این زمینه، کشور بوتان است، جایی که دولت آن بر نیاز به توسعه صنعت پایدار به خوبی واقف است. بوتان کشوری به اندازه سوئیس در بخش شرقی هیمالیا است که دارای مناظر کوهستانی بی بدیلی است. کشوری است که از سوی دولت، در سطحی وسیع، بدون صدمه باقی مانده است. با محدود کردن تعداد سالانه بازدیدکنندگان از این کشور و نیز اجرای آگاهانه هرگونه توسعه توریسم، گردشگری در این کشور به شکلی کنترل شده درآمده است. دولت بوتان، ورودیه روزانه ای گران، به مبلغ 200 دلار آمریکا را در نظر گرفته، به طوریکه این پول مجددا وارد چرخه سرمایه گذاری در کشور بوتان می شود (همان منبع: 34).
نمونه ای دیگر از اجرای توریسم پایدار
راهکارهای توریسم پایدار آفریقای جنوبی
هنگامی که آفریقای جنوبی در سال 1994 به یک حکومت مردمی تبدیل شد، دولت وقت کلیات تدوین یک سند راهبردی در زمینه توریسم را امضا کرد؛ برای دستیابی به صنعت توریسم قدرتمند، بایستی روشن شود که هیچ شکلی از توریسم سنتی ادامه نخواهد داشت. یک توریسم نوین، لازم است تا سبب ساز تعالی سایر بخش های اقتصادی نیز باشد و همچنین بایستی سبب ایجاد فرصت های کارآفرینی برای گروه هایی شود که قبلا نادیده گرفته می شدند و این برای محیط زیست نیز مطلوب خواهد بود؛ این برای همه مردم آفریقای جنوبی آرامش، شکوفایی و رضایتمندی به همراه خواهد داشت(Duffet: 2008: 180/81):
ارتباط نزدیک و کار با آژانس های پولی بین المللی، بخش های خصوصی محلی و بین المللی، سازمان های غیر دولتی(NGO) و سایر شرکای مربوطه برای تمایز و شکل دهی به توریسم مسولانه و گسترش یک استاندارد برای این مقوله.
مشخص کردن یک آژانس، احتمالا یک NGO که مسولیت هویت بخشی به ارائه دهندگان توریسم مسولانه و عملیات بازبینی اجرائیات آنها را بر عهده بگیرد.
فروش تور و ترویج فعالانه آفریقای جنوبی به عنوان یک مقصد توریسم مسولانه درجه یک.
ارائه مشوق هایی برای توسعه دهندگان توریسم مسولانه، به واسطه لحاظ کردن سیاست هایی از سوی دولت و تشویق آژانس ها و سازمان های بین المللی برای دنبال کردن این مقوله، دولت حق تقدم دسترسی توسعه دهندگان توریسم مسولانه به صندوق های مالی کشور را بایستی که درنظر داشته باشد.
تشویق توسعه شراکت بین بخش خصوصی توریسم و جوامع محلی.
حساس کردن بخش خصوصی توریسم به سهیم کردن جوامع محلی در توسعه توریسم مسؤلانه.
به کارگیری رسانه های محلی و بین المللی برای ترویج توسعه هایی که اجرا می شوند تا از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی شکلی مسؤلانه به خود بگیرند.