ژانویه 15, 2021

ساختار سازمانی

جدول ٢-۵: مقایسه‌ی الگوی سازمانی نوگرا وپسانوگرا ( دفت، ١٣٨۶، ص٢٨ )
نوگرا(مدرن) متغیرهای محتوایی پسا نوگرا(پست مدرن)
با ثبات محیط متشنج
پول،ساختمان،ماشین آلات شکل سرمایه اطلاعات
تکراری تکنولوژی غیرتکراری
بزرگ اندازه کوچک ومتوسط
رشد،کارایی هدفها یادگیری،اثربخش
موجودیت کارکنان یک امر تلقی می‌شود فرهنگ تفویض اختیار به کارکنان
نوگرا(مدرن) ره آوردهای سازمانی پسا نوگرا (پست مدرن)
انعطافپذیر وغیر متمرکز خشک متمرکز ساختار
مرزهای مشخص مرزهای پراکنده
خودکامه رهبری رهبری خدمتگذار
رسمی، مکتوب ارتباطات غیر رسمی، شفاهی
دیوانسالار کنترل غیرمتمرکز، خودکنترلی
مدیران برنامه ریزی وتصمیم گیری همگانی
پدرسالار اصول راهنما مساوات وبرابری
ساختار سازمانی
تاکنون تعاریف زیادی از ساختار سازمانی ارائه شده که در زیر به بعضی از آنها اشاره می‌گردد.
ساختارعبارت است از گماریدن و انتصاب افراد در نقاط مختلف نمودار سازمانی، درپستهای اجتماعی و پستهایی که بر روابط سازمانی افراد اثر می‌گذارد. (هال، ١٣٨١، ص٨٣)
ساختارسازمانی یکی از اجزاء سازمان است که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است. (رابینز،١٣٨١، ص٢٢)
ساختارسازمانی تعیین کننده‌ی جایگاه افرادی است که به صورت گروهی دریک واحد کار می‌کنند و به گروه بندی واحدهایی که در یک سازمان وجود دارد می‌پردازد. ساختارسازمانی دربرگیرنده‌ی طرح سیستم هایی است که بوسیله‌ی آن همه‌ی واحدها هماهنگ ویکپارچه می‌شوند ودرنتیجه ارتباط موثردر سازمان تضمین خواهد شد. (اعرابی، ١٣٨٢، ص١۶)
ساختارسازمان ٣ نقش یا وظیفه اصلی برعهده دارد. نخست: مهمترین وظیفه‌ی ساختاراین است که باید بدان وسیله هدف‌های سازمانی تامین گردد. دوم: ساختاربدین سبب طرح‌ریزی می‌شود که قدرت افراد مختلف در سازمان مخص و رویه‌ها مقررگردد. مقصود ازساختاراین است که افراد تفهیم شوند باید قانون ومقررات سازمان را رعایت کنند. سوم: ساختارحوزه یا محدوده‌ی اعمال، قدرت را تعیین می‌کند وباید تصمیمات دراین محدوده‌ی قدرت گرفته شود وهمچنین درساختار کارها و فعالیتهای سازمانی به اجرا در آید. ساختار صحنه‌ی عملیات سازمان است. (هال، ١٣٨١، ص٨۴)
ابعاد سازمانی
ابعاد سازمانی به دو گروه تقسیم می‌شوند: ساختاری ومحتوایی. ابعاد ساختاری بیان کننده ویژگیهای درونی یک سازمان هستند. آنها مبنایی بدست می‌دهند که می‌توان بدان وسیله سازمانها را اندازه‌گیری و باهم مقایسه کرد.