ساختار سازمانی

تأمین به موقع کالا
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به منظور استخراج و صدور نفت، همانند تمام سازمان های فنی و صنعتی برای نگهداری مستمر دستگاهها و ماشین‌آلات و بهره‌برداری ممتد و مؤثر از آنها، به کالا و قطعات یدکی نیازمند می‌باشد. و با توجه به اهداف تعیین شده برای این شرکت ،تأمین به موقع کالا و مواد از حساسیت بالائی برخوردار می‌باشد.
در این تحقیق، بحث عدم تمرکز در ساختار سازمانی واحد تدارکات کالا جهت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مورد بررسی قرار می‌گیرد. خصوصاً که نقش کالا در تداوم مسئولیت این شرکت از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد.
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی تصریح میکند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ساختار را به عنوان یک از اجزاء سازمان، که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف میشود.
تمرکز
تمرکز به میزانی که تصمیمگیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، اشاره دارد. تراکم قدرت در یک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم، نشانه عدم تمرکز است، تمرکز به مسئله میزان پراکندگی اختیارات تصمیمگیری بر میگردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان.
رسمیت
عبارتست از حدی که قوانین، خط مشیها و رویهها موجود باشند و برای عملیات سازمان به کار گرفته شوند. رسمیت به میزان یا حدّی که مشاغل سازمانی استاندارد شدهاند، اشاره میکند. وقتی رسمیت بالاست، شرح شغلهای مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعملهای روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به طور نسبی میتواند برنامهریزی نشده باشد. حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌ مقررات و رویهها متکی است، رسمیت نام دارد.
تعریف عملیاتی واژهها:
رسمیت:
برای سنجش رسمیت پرسشنامه استاندارد در نظر گرفته شده است. با 12 سوال که هر سوال به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت که از شماره یک تا پنج مدرج شده است بهوسیله پرسشنامهایی که بین جامعه نمونه آماری کارکنان واحد تدارکات کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توزیع خواهد شد، مورد اندازهگیری قرار میگیرد. پس از جمعآوری پاسخها امتیاز این بعد بین 12 و 60 مشخص میگردد.
در نهایت میزان رسمیت سازمان در واحد تدارکات کالا با جمع امتیازات حاصل از پرسشنامه مذکور مشخص میگردد.
تمرکز:
برای سنجش تمرکز پرسشنامه استاندارد در نظر گرفته شده است. با 15سوال که هر سوال به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت که از شماره یک تا پنج مدرج شده است بهوسیله پرسشنامهایی که بین جامعه نمونه آماری کارکنان واحد تدارکات کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توزیع خواهد شد، مورد اندازهگیری قرار میگیرد. پس از جمعآوری پاسخها امتیاز این بعد بین 15 و 75 مشخص میگردد.
در نهایت میزان تمرکز سازمان در واحد تدارکات کالا با جمع امتیازات حاصل از پرسشنامه مذکور مشخص میگردد.
تأمین به موقع کالا:
برای سنجش تأمین به موقع کالا پرسشنامه استاندارد در نظر گرفته شده است. با 12 سوال که هر سوال به صورت طیف پنج قسمتی لیکرت که از شماره یک تا پنج مدرج شده است بهوسیله پرسشنامهایی که بین جامعه نمونه آماری کارکنان واحد تدارکات کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توزیع خواهد شد، مورد اندازهگیری قرار میگیرد. پس از جمعآوری پاسخها امتیاز این بعد بین 12 و 60 مشخص میگردد.
در نهایت میزان تأمین به موقع کالا سازمان در واحد تدارکات کالا با جمع امتیازات حاصل از پرسشنامه مذکور مشخص میگردد.
فصـــل دوم:
ادبیات موضوع