زبان فارسی

Off By
دانلود پایان نامه

دو برج حمل وعقرب محل وبال زهره است .
دو برج ثور ومیزان محل وباله مریّخ است .
دو برج سرطان واسد محل وبال مشتری است .
دو برج سرطان واسد محل وبال زحل است . (ماهیار ،1382: 172)
2-8-10-زهره (ناهید)
الف) معرفی مختصر زهره در نجوم امروز :
زهره دومین سیاره منظومه شمسی است مدار آن میان مدار عطارد ومدار زمین واقع است . زهره از لحاظ بزرگی و وزن وجرم ، بیش از هر سیاره ی دیگری به زمین شباهت دارد .
زهره با چشم غیر مسلح به صورت جرمی ثابت وبه رنگ سفید دیده می شود ودرخشنده ترین جرم آسمانی است . سطح زهره از ابرهای سفید رنگ متمایل به زرد پوشانیده شده است . زهره حداکثر سه ساعت پیش از طلوع خورشید طلوع می کند وشبانگاه نیز حداکثر سه ساعت بعد از خورشید غروب می کند . بنابراین در اوایل شب و اواخر شب درافق شرقی وغربی قابل رویت است (ماهیار ، 1382: 174).
ب) زهره از دیدگاه اختر شناسان قدیم :
از این اختر در زبان فارسی با نام های ناهید وبیدخت یاد شده است . اناهید با صفت اردو سیور ، ایزد حامی زمین واستر بیدیته یعنی ستاره ی بیدخت ، در ادبیات پهلوی دیده می شود .
بازار ماه وزهره زروی تو کاسراست پهلوی زصد وتوبه زحسن تو لاغر است ص41ب17
خسرو اگر کین تو برآسمان سازد مقام مشتری بهرام گردد زهره کیوانی کند ص80 ب 2
پوشیده زهره جامه زربفت ومشتری محتاج خرقه ای است که بر طیلسان دهد ص86 ب17
زبان زهره فریبم به سحرهارونی ز زهره یاره زمه گوشوار بگشاید ص88ب14
هم مشتری زلهو برانداخت طلیسان هم زهره از نشاط بیفکند گوشوار ص94ب6
چو زهره وقت صبوح از افق بسازد چنگ زمانه تیر کند ناله مرا آهنگ ص119ب1
یک امشبی تو به مهمان من بباش که من زروی خوب تو مهمان زهره وقمرم ص131ب6
2-9-1-خورشید (آفتاب ، مهر ، خور) شمس
الف) معرفی مختصر شمس (خورشید ) در نجوم امروز :
قطر خورشید 333000برابر جرم زمین است وچگالی آن 5/25 برابر چگالی زمین است .
نقطه اوج خورشید 23درجه و30دقیقه و17ثانیه عرض شمالی ونقطه حضیض آن هم 23درجه و30دقیقه و17ثانیه عرض جنوبی است . نقطه اوج خورشید را رأس السرطان ونقطه حضیض او را رأس الجدی گویند .
خانه آفتاب برج اسد وقوت او ددرآنجاست وشرف خورشید در19درجه حمل است . وبال او در دلو و هبوطش در19 درجه میزان است .
2-9-2- شمس (خورشید در نظر اختر شناسان متقدم ):
خورشید : خور ، خورشید ، آفتاب ، مهر ، شمس
از روزگاران قدیم دو نظریه ی اصلی در باب سیارات در میان منجمان مشهور بوده است واختر شماران در مورد آن دو نظریه اتفاق نظر داشته اند :
1.نظریه زمین مرکزی