ژانویه 24, 2021

روش کتابخانه ای

و – کتابخانه ای
بنابراین برای جمع آوری اطلاعات روشهای متعدّدی وجود دارد . در یک پژوهش ممکن است از چند روش جمع آوری اطلاعات استفاده گردد . در این پژوهش به منظور بررسی ادبیات موضوعی و همچنین تحقیقات انجام شده از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است . در این روش مقالات و کتب مورد مطالعه گردیده و با ذکر منبع در پژوهش از بررسی‌های آنان استفاده شده است . همچنین به منظور بررسی نظرات اعضای نمونه از پرسشنامه استفاده گردیده است . به هر حال یکی از متداولترین طرق جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه است . ابزار اندازه گیری این پژوهش نیز پرسشنامه است که نمونه ای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه‌های کتبی جمع آوری شده است . از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامه از طریق پست بعید بنظر می رسید بنابراین پژوهشگر خود به توزیع و جمع آوری پرسشنامه اقدام کرده است . به منظور عاری بودن اطلاعات جمع آوری شده از هرگونه تأثیر محیطی همانند سوگیری و برای اینکه نظرات پرسش شوندگان از عینیت بیشتری برخوردار باشد از مصاحبه شخصی استفاده نشده است . طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه براینکه باعث می شود تا پاسخ دهندگان وقت بیشتری را برای فکر کردن داشته باشند، بسیار عملی تر و آسان تر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه می دهد تا نمونه های بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیم پذیری نتایج بهبود یابد. در تهیه پرسشنامه سعی گردیده سوالات برای پرسش شونده خالی از هر گونه ابهام و اشکال باشد و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نامأنوس خودداری گردیده است . ابزار استفاده در این تحقیق پرسشنامه است . پرسشنامه و مقیاسهای بررسی ، احتمالاً پر کاربردترین ابزار تحقیق در علوم اجتماعی است . هزینه پایین ، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیت های بالقوه زیاد برای جمع آوری نمونه ، آن را به عنوان یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محقّقان و متخصصان تبدیل کرده است ( اعرابی و آقازاده ، 1385: 162) .
ابزار تحقیق و روشهای جمع آوری اطلاعات همانند ابزار های موجود در قفسه نجار هر یک برای وضعیت خاصی مناسب است.به هر حال یکی از متداولترین طرق جمعآوری اطلاعات ، استفاده از پرسشنامه است. ابزار اندازهگیری این پژوهش نیز پرسشنامه است که نمونهای از آن در بخش پیوست‌ها ارائه گردیده است. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق پرسشنامههای کتبی جمعآوری شده است. از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامه از طریق پست بعید بنظر میرسید بنابر این پژوهشگر خود به توزیع و جمعآوری پرسشنامه اقدام کرده است. طرح سوال‌ها از طریق پرسشنامه علاوه براینکه باعث میشود تا پاسخ دهندگان وقت بیشتری را برای فکر کردن داشته باشند، بسیار عملیتر و آسانتر نیز بوده و به پژوهشگر اجازه میدهد تا نمونههای بیشتری را بررسی و مطالعه کند و در نتیجه تعمیمپذیری نتایج بهبود یابد.
در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شده است . تعداد سوالات هر متغیر در جدول زیر امده است :
متغیر
شماره سوالات
تعداد گویه
ویژگیهای فردی
سوالات جمعیتشناختی
(7 تا )
عوامل فناورانه
6-1
6
عوامل سازمانی
16-7
10
عوامل رفتاری
29-17
13
عوامل محیطی
31-30
2
موفقیت سیستمهایe-HRM در سازمانها
مبتنی بر کاربر بودن
34-32
3