روشهای جمعآوری اطلاعات

Off By
دانلود پایان نامه

افزایش ضریب امنیت شغلی نیروهای مستعد در سازمان
استفاده از سیستم جبران خدمات غیرپولی مانند بورسیههای تحصیلی خارج از کشور، مکانای اقامتی و تفریحی مناسب در داخل و خارج کشور و کمک هزینهی تحصیلی برای فرزندان ممتاز افراد مستعد و…
اعطای حداکثر آزادی عمل و استقلال ممکن در انجام کارها به نیروهای مستعد
با توجه به نتایج فرضیهی (2) که نشان داد بین جذب استعدادها با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد لذا در خصوص این موضوع پیشنهادات زیر مطرح میگردد:
اتخاذ رویکردهای جدید در جذب و استخدام نیروهای بااستعداد.
تشکیل مراکز ارزیابی به منظور جذب بهترین نیروها در کنار استفاده از تکنیکهای گوناگونی همچون تستهای روانشناسی شخصیت، بازیهای گروهی، طرح سوالات کاربردی، شبیهسازی محیط کار، مصاحبههای عمومی و روانشناسی، مصاحبههای تخصصی مرتبط با شغل و حرفه مواردی هستند که راه را برای نیروهای بااستعداد به سازمان هموار میکنند.
ایجاد شرایطی که کارکنان مستعد با آگاهی بیشتری جذب سازمان شوند (فعالیتهای سازمان را در قلب بروشوری در اختیار آنان گذاشت).
2- 4- 5- پیشنهادهای اجرایی برای تحقیقات آتی
به پژوهشگران، موضوعات و زمینههای زیر جهت تحقیقات بعدی پیشنهاد میگردد:
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، کارکنان دانشگاه بوعلیسینا در نظر گرفته شده است، پیشنهاد میگردد محققان بعدی چنین بررسی را در سایر دانشگاهها و یا سازمانهای دیگر نیز انجام دهند، تا با مقایسه نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در این زمینه اطمینان و اعتماد بیشتر در بکارگیری نتایج حاصل گردد.
مطالعهی رابطه بین مدیریت استعداد با توانمند سازی کارکنان، اثربخشی سازمانی، عملکرد کارکنان و غیره.
5- 5- محدودیتهای پژوهش
1- 5- 5- محدودیتهای در اختیار یا کنترل محقق:
نمونه مورد مطالعه به کارکنان دانشگاه بوعلیسینا محدود شده است که این باعث نگرانی در تعمیم یافتهها میشود.
محدود کردن ابزار جمعآوری اطلاعات به پرسشنامه و عدم استفاده از سایر روشهای جمعآوری اطلاعات مانند مصاحبه و مشاهده و غیره.
2- 5- 5- محدودیتهایی که کنترل آنها از عهدهی پژوهشگر خارج است:
ضعف فرهنگ پژوهش و با بیمیلی پاسخ دادن بعضی از کارکنان که ممکن است بر نتایج تحقیق تاثیر داشته باشد.
زیاد بودن تعداد سوالات و وقتگیر بودن پاسخ سوالات ممکن است بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد.
مشکلات دسترسی به تمام پایاننامههای موجود در دانشگاههای ایران به علت موجو نبودنشان در سایت اسناد مدارک ملی ایران، پراکندگی محل نگهداری و مشکلات دستیابی به آنها.

منابع
منابع فارسی:
ابوالعلایی، ب و غفاری، ع. (1385). مدیران آینده: استعدادیابی و جانشینپروری مدیران. سازمان مدیریت منابع صنعتی، چاپ سوم، 285.