ژانویه 21, 2021

روابط جنسی

بخش دوم (کتب انبیاء) به دو قسمت تقسیم میشود.
الف – کتب انبیای متقدم:که خود شامل کتابهای یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان است.
ب- کتب انبیای متاخر: که شامل کتابهای اِشعیا، اِرمیا، حِزقِیال، هوشع، یوئیل، عاموس، عُوبَدیان،یونُس، میکاه، ناحوم، حَبَقُوق، صَفَنیا، حَجَّی، زکریا، ملاکی میباشد.
کتاب یوشع: جنگهای بنی اسرائیل با کنعانیان و فتح و پیروزی بنی اسرائیل و تقسیم زمین بین اسباط بنی اسرائیل را بیان می کند.
کتاب داوران(قضاوت):دورهای 350 ساله بر بنی اسرائیل گذشت که به دورهی داوران معروف است در این دوره بنی اسرائیل دست از خدا برداشتند و به گناه روی آوردند اما وقتی به درگاه خدا روی آوردند خداوند داورانی برای آنها فرستاد؛ ماجراهای این دوره و نیز داستان دوازده داور که خدا برای بنی اسرائیل فرستاد در این کتاب آمده است.
کتاب اول سموئیل: سموئیل نبی، آخرین داور بنی اسرائیل بود که در زمان او پادشاهی بنام شائول را برای بنی اسرائیل انتخاب کرد این پادشاه ابتدا خوب عمل کرد ولی بعد از خدا دور شد، سموئیل هم از طرف خدا مأمور شد که حضرت داود را به جای او برگزیند.
کتاب دوم سموئیل: سرگذشت حضرت داود را بیان میکند حتی گناهانی را هم به حضرت داود نسبت میدهد.
کتاب اول پادشاهان: این کتاب پیرامون جانشین حضرت داوود، یعنی حضرت سلیمان بحث میکند تا جایی که ادعا میکند که حضرت سلیمان در پایان به گناه روی آورده و از خدا دور شده با همان حالت هم از دنیا رفت.
کتاب دوم پادشاهان: این کتاب دنباله تاریخ این دو کشور (اسرائیل) (یهودا) و پادشاهانی که در آن به حکومت رسیدند را بیان میکند.
کتابهای انبیای متأخر هم به طور کلی مباحثی را دربر دارند از جمله ؛ مجموعهای از شعرها و سرودهها درباره نیایش، پرستش، توکل بر خدا، اهمیت دانش، خردمندانه زیستن، ظهور مسیح و نتایج آن…
قسمت دوم کتاب عهد جدید(انجیل) مشتمل بر چهار بخش است.
که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و به طور کلی به چهار بخش تقسیم میشود.
بخش اول: زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی(ع)
بخش دوم: تبلیغات و مسافرتهای تبلیغی مبلغان مسیحی
بخش سوم: نامهها
بخش چهارم: رویا و مکاشفه
بخش اول خود شامل چهار انجیل است. الف – انجیل متی است (که متی یک یهودی بود و برای رومیان باج و خراج میگرفت) غالب محققان برآنند که انجیل بین سالهای 67-65 میلادی یعنی سی سال بعد از حیات زمینی حضرت عیسی (ع) نوشته شده و به این حواری منسوب است.
ب- انجیل مرقس است که کوتاهترین و قدیمیترین انجیل است. که غالباً تاریخ آن را نیز به سالهای 70 – 65 میلادی برمیگردانند و به مرقس منسوب است (مرقس از حواریون نبود بلکه شاگرد «پطرس» حواری بود.
ج- انجیل لوقا است که لوقا پزشکی غیر یهودی بود و بعد از حضرت عیسی (ع) به دست «پولس» ایمان آورد این انجیل همزمان با انجیل متی یا اندکی پس از آن نوشته شده است.
د- انجیل یوحنا است یوحنا یکی از حواریون بود که ویژگی بارز این انجیل مسیح شناسی خاص آن است در این انجیل، مسیح جنبه الهی یافته و خدای متجسد گردیده است.
در واقع این چهار کتاب سیر عملی و گفتاری حضرت مسیح (ع) هستند که افرادی آن را روایت می کنند، سه انجیل نخست سبکی یکسان دارند و با فرهنگ یهودی سازگاری دارد اما انجیل چهارم متفاوت از آن سه تا است و در آن از الوهیت سخن رفته است سه انجیل اول را اناجیل همنوا یا هم دید نامیدهاند
بخش دوم (تبلیغات و مسافرتهای تبلیغی) تنها یک کتاب به نام اعمال رسولان وجود دارد که اقدامات حواریون و دیگر مسیحیان به خصوص پولس را بیان میکند.
بخش سوم (نامه ها) حواریون و رسولان مسیحی نامههایی به شهرها و افراد گوناگون نگاشتهاند که 21 عدد از آنها در مجموعه عهد جدید وجود دارد، سیزده یا چهارده عدد از این نامهها از پولس و از هفت باقی مانده، سه نامه به یوحنا، دو نامه به پطرس و دو نامه دیگر به یعقوب و یهودا منسوبند در واقع مضمون این نامهها عبارت بودند از، پاسخ به سئوالاتی پیرامون مسائل فساد اخلاقی، ازدواج و روابط جنسی، نظام کلیسائی، و رستاخیز، بیان مشکلات راه تبلیغ، دعوت مردم به ایمان و زندگی پاک همراه با صبر و تحمل، حقایقی درباره ایمان مسیحی با بیان وظایف یک رهبر خوب.
بخش چهارم (رویا ومکاشفه) در این بخش تنها یک کتاب وجود دارد که به یوحنا منسوب است و در پایان عهد جدید واقع شده است.