رفتار معلمان

نمودار(3-28)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن اعتیاد اقوام پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع 200 نفر پاسخگو، 67% (135 نفر) از پاسخگویان اقوام معتاد داشتهاند و 33% ( 65 نفر) از آنان اقوامشان اعتیاد نداشتهاند.
نمودار(3-29)
نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام پاسخگو نشان میدهد که از مجموع 200 نفر پاسخگو 64% (128 نفر) اقوامشان فاقد سابقه سرقت هستند و36% (72 نفر) از اقوام پاسخگویان دارای سابقه سرقت هستند.
نمودار(3-30)
توجه به نمودار فراوانی برحسب وضعیت اعتقادی و مذهبی اقوام پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع 200 نفر پاسخگو، 54% (108 نفر) از اقوام پاسخگویان بیاعتقاد به مسائل مذهبی هستند و46 % (92نفر) از اقوام پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی و دینی هستند.
نمودار(3-31)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط پاسخگو نشان میدهد که از مجموع 200 نفر پاسخگو 88% (176نفر) تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را انکار کرده اند، و 12% (24 نفر) مدعی تأثیر اقوام در سارق شدن خود شدهاند.
نمودار(3-32)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین پاسخگویان در انتخاب دوست نشان میدهد که از جمع 200 نفر پاسخگو، والدین 89% (178 نفر) آنان اهمیتی در انتخاب دوستان توسط پاسخگو ندادهاند و تنها 11% (22 نفر) والدین پاسخگویان برای انتخاب دوستان پاسخگو اهمیت قائل شدهاند.
نمودار(3-33)

توجه به نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادی و مذهبی دوستان پاسخگو نشان میدهد که از جمع 200 نفر، 84%(169 نفر) دارای دوستانی بودهاند که اعتقادی به مسائل مذهبی نداشتهاند و تنها 16% (31نفر) دارای دوستانی بودهاند که به مسائل مذهبی معتقدند.
نمودار(3-34)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه کیفری دوستان نشان میدهد که از جمع 200 نفر پاسخگو، 66% (132نفر) دوستان آن‌ها دارای سابقه کیفری و 34% (68 نفر) فاقد سابقه کیفری بودند. همان‌طور که گفته شد رابطهی دوستی تأثیر زیادی در خلق و رفتار و شخصیت هر فرد میگذارد. همان گونه که مشاهده شد بیش از60% از فراد پاسخگوی ما دارای دوستانی بودهاند که سابقهی کیفری داشتهاند.
نمودار(3-35)

توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت دوستان افراد پاسخگو نشان میدهد که از جمع 200 نفر پاسخگو، دوستان 52%(108 نفر) از پاسخگویان دارای سابقه سرقت بودهاند و دوستان 48% (96نفر) از پاسخگویان فاقد سابقه سرقت بوده‌اند.
نمودار(3-36)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد داشتن دوستان افراد پاسخگو نشان میدهد که از جمع 200 پاسخگو، 71% (142نفر) از دوستانی با سابقه اعتیاد دارند و 29%(58 نفر) فاقد دوستان با سابقه اعتیاد هستند.
نمودار(3-37)
توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر داشتن دوستان در سارق شدن فرد نشان میدهد که از مجموع 200 نفرپاسخگو 87% (174 نفر) از آنان تأثیر دوستانشان در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کردهاند و 13% (26 نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر دوستان در سارق شدن خود میباشند.
نمودار(3-38)
توجه به نمودار فراوانی برحسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه با پاسخگویان بیان میکند که از مجموع 200 نفر پاسخگو 44% (88 نفر) رفتار معلمان با خود را بد ارزیابی کردهاند و 36 % (68 نفر) رفتار معلمان را خوب دانستهاند و 22 %(44 نفر) رفتار معلمان با خود را متوسط و معمولی ارزیابی کردهاند.