رفتار شهروندی سازمانی

Off By
دانلود پایان نامه

13 ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗلاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
14 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم.
15 ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻢ.
16 ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم.
17 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑلاﺗﯽ را ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ، ﻧﺪارم.

فهرست منابع

منابع فارسی:
ابیلی، خدایار؛ شاطری، کریم؛ یوزباشی، علیرضا؛ فرجی ده سرخی، حاتم(1387). رفتار شهروندی سازمانی: ویژگی ها، ابعاد، متغیر های پیش شرط و پیامدها: مجموعه مقالات اولین کنفرانس رفتار شهروندیسازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
احدی، بتول: نریمانی، محمد: ابوالقاسمی، عباس: آسیایی، مریم. (1388). برررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی. دوره ی دهم. شماره ی 1.
احمدی،حسن(1392).رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
احمدی، عزت اله: گروسی فرشی، میرتقی: شیخ علیزاده، سیاوش.( 1385). بررسی عوامل موثر بر خودباوری دانش آموزان. فصلنامه ی علمی ـ پزوهشی روان شناسی دالنشگاه تبریز. سال اول. شماره ی 2 و 3. تابستان و پاییز( 1385). صص: 1 تا 23.
اسدی، حسن و همکاران(1388). رابطه یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره1
اسلامی، حسن ، سیار، ابواقاسم( 1386) رفتار شهروندی سازمانی،مجله تدبیر شماره 187 – ص 56-59.
اسمعیل‌ لو ، سجاد و خان محمدی، هادی (1387). سبک رهبری خدمتگزار. ماهنامه تدبیر. سال نوزدهم. شماره 193.
اصغر نژاد، طاهره: خداپناهی، محمد کریم: حیدری، محمود. بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی، مسند مهار گذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی. شماره ی 31.
اعرابیان، اقدس: خداپناهی، محمد کریم: حیدری، محمود: صالح صادق پور، بهرام. بررسی رابطه ی باورهای خودکارآمدی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی داتنشجویان. مجله روان شناسی شماره ی 32. صص: 360 تا 371.
آغاز،عسل(1387). رهبران تحول آفرین؛ بانیان ایجاد تغییر و تحول در سازمان ها. موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی. شماره 207، 206، 205.
اکبری بورنگ، محمد: امین یزدی، سید امیر.( 1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان ذدر دانشجویان دانشگاههای آزاد خراسان جنوبی. افق دانش: فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. دوره ی 15. شماره ی 13.
بختی، میلاد؛ قلی پور، آرین(1390). تبیین سرمایه اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی، فصلنامه علوم مدیریت ، سال ششم، شماره22، ص: 77-61.
بهرنگی، محمدرضا؛ موحدزاده، ایوب(1390). توسعه مدیریت آموزش بر محور رابطه رهبری تحولی آموزشی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره106: 29-7.
بیهقی، محمد بن حسین،( 1377)، تاریخ بیهقی، نشر مرکز، ص 257.
پاجارس، فرانک و شانگ، دال.( 1385). تحول خودکارآمدی تحصیلی. ترجمه مسعود کبیری. مشاور مدرسه. شماره 3. بهار(1385 ). ص 58 تا 61.
پروین، لارنس ا. (1374). روانشناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. مترجمان: محمد جعفر جوادی و پروین کدیور. موسسه خدمات فرهنگی رسا. تهران.